Оповестяване на резултати от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 23 и 24 ноември 2019 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.
 
            На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти
 

1 Георги Божидаров Василев
2 Димитър Ганчев Калъпов
3 Мариела Василева Смилева
4 Симеон Йорданов Тодоров
5 Слав Константинов Кунев
6 Емил Пасков Хубенов
7 Димитриос Ставрос Харалампидис
8 Милена Рашкова Луканова
9 Веселин Димитров Бекяров
10 Живко Стоянов Стоянов
11 Десислава Валериева Илиева
12 Йосиф Николаев Муцков
13 Димитър Димитров Шуйцов
14 Александър Тодоров Тотев
15 Петър Красимиров Миланов
16 Илияна Василева Василева
17 Вихрен Георгиев Молевски
 

 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.
 
            На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант  
 

1 Мирослав Антонов Начев
2 Димитър Ганчев Калъпов
3 Георги Мартинов Мартинов
4 Константин Манолов Манолов
5 Николай Маринов Бозуков
6 Петър Петров Василев
7 Константин Чавдаров Палавеев
8 Пламен Руменов Готев
9 Александър Тодоров Тотев
10 Калина Христова Мейс
11 Александър Бориславов Николов
12 Владимир Александров Гурари
13 Мадлена Радославова Димитрова
 

Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:
 
            Връчването на сертификатите ще се извърши в сградата на КФН, като датата и часа на връчването ще бъдат оповестени допълнително на интернет страницата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2019 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2019 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През третото тримесечие на 2019 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 60 390 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.
Общо 52 858 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2019 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 175 075 968 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2019 г. са общо 161 543. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 519 459 602 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за третото тримесечие и деветмесечието на 2019 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2019.

Предупреждение относно измамни телефонни схеми от нелицензирани инвестиционни посредници


    Уважаеми граждани,
 
    Бихме искали да Ви обърнем внимание, че Комисията за финансов надзор (КФН) наблюдава зачестила активност на телефонни измами от нелицензирани инвестиционни посредници.

    В тази връзка Ви подканваме да бъдете внимателни, ако някой се обади на личния Ви телефон, като предлага бързи печалби в големи размери, обещава доходност от 50%–100% и то с абсолютна сигурност. В повечето случаи, мнимите инвестиционни посредници ще настояват да вземете решение много бързо, като откриете сметка и депозирате средства при първа възможност, още същия ден. При предложение от индивидуално лице за инвестиция на капиталовия пазар, първото нещо, което трябва да бъде направено е проверка за истинността на посредника. На страницата на КФН имате възможност да проверите имената на лицензираните инвестиционни посредници в „Регистри и справки“, „Електронен регистър и картотека“ – „Инвестиционни посредници“. Имената могат да бъдат проверени и в Търговския регистър.
 
    Като индикация за това, че потенциалният инвеститор може да е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.
 
    В продължение на гореизложеното, бихме искали да Ви предупредим за дружества с наименование „ИНТЕРНЕШАНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БРОКЕРС“ООД (предишно наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНEНШЪЛ“ ООД), „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, „ФАЙНЕНШЪЛ РИПОРТИНГ“ ЕООД, както и за всякакво друго дружество с наименование, което съдържа думата „алтернатива“. Всички изброени дружества НЕ РАЗПОЛАГАТ и НИКОГА НЕ СА РАЗПОЛАГАЛИ с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С оглед на това тези дружества нямат право да получават нито от частни, нито от юридически лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електроните страници на горепосочените дружества са: https://afh.bg/ и https://imb-bg.com/.
 
    Препоръчаме Ви, ако проявявате интерес към финансови, инвестиционни инструменти, да се запознаете с 10-те признака, по които можете да разпознаете лицензирания от нелицензирания инвестиционен посредник на следния линк:

https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/razpoznay-litsenziraniya-investitsionen-posrednik/

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, отправи своите пожелание към дипломиращите се от Випуск 2019 на Висшето училище по застраховане и финанси ( ВУЗФ)


    По време на церемонията, г-н Атанасов сподели, че в аулата вижда пред себе си интелигентни, харизматични, компетентни и модерно мислещи млади хора. За него, те са лидерите на утрешния ден, които ще посрещнат предизвикателствата, поднесени от динамиката на времето, в което живеем и работим.

    Г-н Бойко Атанасов сподели пред 250-те завършващи от 14-тия випуск на ВУЗФ, че заставя пред тях, не само като председател на КФН, но и като икономист, посветил по-голямата част от професионалната си кариера в сферата на данъчната администрация и финансовия сектор. Вярването, което той изрази пред дипломиращите се студенти бе, че зад развитието, което ги очаква, стоят като основа получените знания и умения от висшето образование, наред с много мотивация и вяра в себе си.
Boiko Atanasov
    Председателят на Комисията акцентира и върху общата цел, която всички присъстващи в аулата са си поставили – да развиваме небанковия финансов сектор и да го направим устойчив. Тази цел, според него, може да бъде постигната, само ако всеки съблюдава правилата и специфичните изисквания, относими към неговата дейност. Бойко Атанасов заяви, че е убеден, че само така ще бъде създадена среда на прозрачност, последователност и предвидимост, в която да се гарантира изпълнението на задълженията на всеки участник на пазара, което от своя страна да създаде реципрочна възможност за упражняването на правата на останалите участници, а като краен резултат да повиши доверието на заинтересованите страни в адекватното функциониране на пазара.

    Приветствия към дипломантите отправиха също президентът на ВУЗФ Апостол Апостолов и ректорът на университета доц. д-р Григорий Вазов.