Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в предаването Money.bg


Заместник-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в предаването Money.bg по телевизия Bulgaria On Air. В интервюто Владимир Савов отбеляза, че има положителни тенденции, както в общото застраховане, така и в животозастраховането. Според него, застрахователите бързо са успели да приспособят cвoятa дeйнocт ĸъм oгpaничeниятa, които пандемията наложи. „Дигитализацията в застраховането е нещо, което ще се развива и в бъдеще“, каза още г-н Савов.
Повече за темите, които той обсъди в предаването може да видите тук.

КФН организира онлайн среща по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници


Днес, 28 юли 2021 г., Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с представители от всички инвестиционни посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и с цел улесняване привеждането на дейността на инвестиционните посредници в съответствие с приложимите изисквания. Темата на срещата предизвика голям интерес като в нея взеха участие над 100 представители на бизнеса.
В хода на срещата експертите на КФН представиха общата законодателна рамка за пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и осигуриха възможност за дискусия по  конкретни въпроси за нейното практическо прилагане.
На срещата беше уточнено, че новата нормативна уредба е в голяма степен съобразена с характерния бизнес модел на инвестиционните посредници и беше поставен акцент върху промяната в подхода на прилагане на изискванията за капиталовата адекватност и ликвидност на консолидирано ниво спрямо приложимото към момента законодателство.
На онлайн срещата бяха разгледани следните теми:
 • категориите инвестиционни посредници по новия пруденциален режим;
 • собствения капитал;
 • капиталовите изисквания;
 • изискванията за ликвидността;
 • оповестяванията от инвестиционните посредници;
 • отчитането към компетентните органи и Европейския банков орган, включително нови бизнес и технически формати;
 • изискванията спрямо възнагражденията.
Срещата се проведе при разбирането, че новата законодателна рамка ще има сериозен практически ефект върху дейността на инвестиционните посредници, съответно доброто ѝ познаване ще даде възможността за правилното ѝ прилагане и ще допринесе за поддържане на финансовата стабилност на сектора, по-високо ниво на защита на инвеститорите, както и до повишаване ефективността на пазара на ценни книжа като цяло.
Презентацията от срещата можете да намерите по-долу.

Vladimir Savov – Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Insurance Supervision Department, took part in the Money.bg program

The Deputy Chairperson of the Financial Supervision Commission, Head of the Insurance Supervision Department, took part in the program Money.bg on Bulgaria On Air TV. In the interview, Vladimir Savov noted that there are positive trends in both non-life and life insurance. In his opinion, insurers have quickly managed to adapt their activities to the restrictions imposed by the pandemic. “Digitalization in insurance is something that will continue to develop in the future,” said Mr. Savov.

The FSC organizes an online meeting on the occasion new legislation on prudential supervision of investment firms becoming effective

Today, 28 July 2021, the Financial Supervision Commission organized an online meeting with representatives of all investment firms on the occasion of new regulations on prudential supervision of investment firms becoming effective, and in order to facilitate the bringing of investment firms in line with the applicable requirements. The topic of the meeting drew great interest and was attended by over 100 business representatives.

During the meeting, the FSC experts presented the general legislative framework for the prudential supervision of investment firms and provided an opportunity for discussion on specific issues for its practical implementation.

It was clarified at the meeting that the new legislation is largely in line with the typical business model of investment firms and focused on changing the approach to implementing capital adequacy and liquidity requirements at the consolidated level compared to current legislation.

The following topics were discussed at the online meeting:

the categories of investment firms under the new prudential regime;

own capital;

capital requirements;

liquidity requirements;

disclosures by investment firms;

reporting to the competent authorities and the European Banking Authority, including new business and technical formats;

remuneration requirements.

The meeting was held in the understanding that the new legislative framework will have a serious practical effect on the activities of investment firms, respectively good knowledge of it will enable its proper implementation and will contribute to maintaining the financial stability of the sector, a higher level of protection for investors, as well as to increasing the efficiency of the securities market as a whole.

The Financial Supervision Commission organizes an online series of training seminars with entities supervised by the FSC on topics related to the application of the LMML, the LMFT and the acts on their implementation

The Financial Supervision Commission (FSC) plans to organize and conduct a series of training seminars for entities supervised by the FSC on topics related to the implementation of measures to prevent money laundering and terrorist financing provided for in the Law on Measures against Money Laundering (LMML), the Law on Measures against Financing of Terrorism (LMFT) and the acts on their implementation, as well as the identified risks of money laundering and terrorist financing, published in the National AML/CFT Risk Assessment published on 19.01.2020 in the Republic of Bulgaria. Issues related to the forthcoming evaluation visit related to the evaluation of the Republic of Bulgaria within the Fifth Evaluation Round of the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism at the Council of Europe (MONEYVAL) will also be discussed.

 The trainings will be conducted as follows:

 On 03 August 2021 /Tuesday/, from 10:00 am to 3:30 pm, through the Microsoft Teams platform, for the following supervised entities:

 investment intermediaries (obligated persons under Art. 4, item 8 of the LMML);

 collective investment schemes and other collective investment undertakings (obligated persons under Art. 4, item 9 of the LMML);

 management companies and persons managing alternative investment funds (obligated persons under Art. 4, item 10 of the LMML);

 On 04 August 2021 /Wednesday/, from 10:00 am to 3:30 pm, through the Microsoft Teams platform, for the following supervised entities:

 pension insurance companies (obligated persons under Art. 4, item 11 of the LMML);

 insurers and insurance intermediaries based in the Republic of Bulgaria who have received a license under the terms and conditions of the Insurance Code when operating in one or more of the classes of insurance under Section I of Appendix No. 1 to the Insurance Code (obligated persons under Art. 4, item 5 of the LMML);

 insurers and insurance intermediaries licensed in another Member State operating on the territory of the Republic of Bulgaria when operating under one or more of the classes of insurance under Section I of Appendix No. 1 to the Insurance Code (obligated persons under Art. 4, item 5 of the LMML);

 insurers based in countries other than a Member State licensed by the Financial Supervision Commission to operate in the Republic of Bulgaria through a branch when operating in one or more of the classes of insurance under Section I of Appendix No. 1 to the Insurance Code (obligated persons under Article 4, item 5 of the LMML).

 You can confirm your participation by e-mail: lenkova_rd@fsc.bg, no later than 02.08.2021 (Monday).

 After confirming your participation you will receive a link to the event.

Data on the value and the number of paid and filed claims under the Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 30.06.2021

The presented final data on the value and number of paid and filed claims under Motor Third Party Liability Insurance, including by risk groups, as of 30.06.2021 are published on the FSC website – www.fsc.bg, section “Insurance Activity”, “Statistics”, “Non-life Insurance”, “2020”. The data do not include insurance contracts that are concluded by insurers under the right of establishment or under the terms of freedom to provide services.

Комисията за финансов надзор организира онлайн серия от обучителни семинари с поднадзорни на КФН лица, на теми свързани с приложението на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им


Комисията за финансов надзор (КФН) планира да организира и проведе серия от обучителни семинари за поднадзорни на КФН лица на теми, свързани с прилагането на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и актовете по прилагането им, както и идентифицираните рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, поместени в публикуваната на 19.01.2020 г. Национална оценка на риска от ИП/ФТ в Република България. Ще бъдат обсъдени и въпроси, отнасящи се до предстоящата оценителна визита, свързана с оценката на Република България в рамките на Петия оценителен кръг на Комитета от експерти за оценката на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL). 
 
  Обученията ще се проведат, както следва:
  На 03 август 2021 г. /вторник/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • инвестиционни посредници (задължени лица по чл. 4, т. 8 от ЗМИП);
 • колективни инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (задължени лица по чл. 4, т. 9 от ЗМИП);
 • управляващи дружества и лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (задължени лица по чл. 4, т. 10 от ЗМИП);
  На 04 август 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. до 15:30 ч., чрез платформата Microsoft Teams, за следните поднадзорни лица:
 • пенсионноосигурителни дружества (задължени лица по чл. 4, т. 11 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България, които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи и застрахователни посредници, които са получили лиценз в друга държава членка, които осъществяват дейност на територията на Република България, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП);
 • застрахователи със седалище в държави, различни от държава членка, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон, когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към Кодекса за застраховането (задължени лица по чл. 4, т. 5 от ЗМИП).
  Участието си може да потвърдите на имейл: lenkova_rd@fsc.bg, не по-късно от 02.08.2021 г. (понеделник).
  След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2021 г.


Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.06.2021 г., са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”, „Общо Застраховане“, „2021“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Border control for Third Party Liability Insurance and Green Card in respect of cars from the Republic of Montenegro waived

The Official Journal of the European Union of 13.07.2021 published a decision of the European Commission (EC) 2021/1145 of 30.06.2021, stating that on 06.01.2021 an Annex to the Multilateral Agreement between The National Offices of the EU Member States, the National Offices of the Principality of Andorra, Bosnia and Herzegovina, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Republic of Serbia, the Swiss Confederation, the United Kingdom and the National Office of the Republic of Montenegro pursuant to Art. Article 8 (1), second subparagraph, of Directive 2009/103/EC of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Directive 2009/103/EC).

In accordance with the agreement, the national offices of all Member States individually shall ensure (in accordance with the provisions of their national legislation in the field of compulsory insurance) the settlement of claims in connection with insurance events in their territory caused by such vehicles normally located on the territory of the Republic of Montenegro.

In connection with the above, the Republic of Montenegro acquires the status of an associated country to the International Agreement and pursuant to Art. 8 (2) of Directive 2009/103/EC, as of 02.08.2021, all cars registered in the Republic of Montenegro have the right to enter the territory of the EU Member States, incl. and the Republic of Bulgaria, without providing data on the available Third Party Liability Insurance and the Green Card Certificate. Therefore the border control for Third Party Liability Insurance and Green Card certificate in respect of cars from the Republic of Montenegro is waived.

The European Commission’s decision also applies to cars registered in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as that country remains a party to the Multilateral Agreement.

Отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и „Зелена карта“ по отношение на автомобилите от Република Черна гора


    В Официален Вестник на Европейския съюз от 13.07.2021 г. е публикувано решение на Европейската комисия (ЕК) 2021/1145 от 30.06.2021, в което се посочва, че  на 06.01.2021 г. е подписан Анекс към Многостранно Споразумение между Националните бюра на държавите членки на ЕС, Националните бюра на Княжество Андора, Босна и Херцеговина, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия, Република Сърбия, Конфедерация Швейцария, Обединено кралство Великобритания  и Националното бюро на Република Черна гора на основание чл. 8, параграф 1, втора алинея от Директива 2009/103/ЕО от  16  септември  2009  година относно  застраховката „Гражданска  отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директива 2009/103/ЕО).
    В съответствие със споразумението, националните бюра на всички държави членки поотделно, гарантират (съгласно разпоредбите на националното си законодателство в областта на задължителното застраховане) уреждането на претенции във връзка с настъпили на тяхна територия застрахователни събития, причинени от такива превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република Черна гора.
    Във връзка с гореизложеното, Република Черна гора придобива качеството на асоциирана страна към Международното споразумение и на основание чл. 8, параграф 2 от Директива 2009/103/ЕО, считано от 02.08.2021 г., всички автомобили, регистрирани в Република Черна гора, имат право да влизат на територията на държавите членки на ЕС, в т.ч. и Република България, без да представят данни за наличната застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“. По този начин отпада граничният контрол за застраховка „Гражданска отговорност“ и сертификат „Зелена карта“ по отношение на автомобилите, регистрирани в Република Черна гора.
    Решението на Европейската комисия се отнася и до автомобилите с регистрация в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, тъй като тази държава остава страна по Многостранното споразумение.