Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г.


На фона на бързото развитие на дигиталните технологии и приложението им във финансовите услуги Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г. Документът не само позиционира регулатора на подобаващо място във FinTech средата, но е и логичен отговор  на все по-голямата нужда от адекватна законова рамка, както и основа за изграждането на стабилна финансова среда.
В приетата Стратегия, Комисията за финансов надзор се съсредоточава върху четири основни цели за решаване: анализ от необходимостта за въвеждане на изисквания за лицензионен или регистрационен режим на лица, предлагащи финансови иновативни продукти и/или услуги и технологии на небанковия финансов сектор, както и разработване на конкретни изисквания, анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в т.ч. облачните услуги и предприемане на съответни регулаторни мерки с оглед осигуряване на сигурност, стабилност на пазара на финансови услуги и защита на потребителите на финансови услуги, развитие на действащия innovation hub и не на последно място проследяване развитието на sandbox режимите и очертаване на последващи действия във връзка с възможното му имплементиране от страна на регулатора.
Стратегията за наблюдение на финансовите иновации на КФН за периода 2021 – 2024 г. продължава ангажираността на КФН да развива и подобрява своята надзорна дейност заедно с останалите европейски регулатори и активно да търси уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите иновации на ниво Европейски съюз.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the Republic of Greece (Bank of Greece) of the forthcoming portfolio transfer from the insurance undertaking “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A, both with head offices in the Republic of Greece.
    After reviewing the documents, the FSC has decided to send a letter to the national competent authority of the Republic of Greece on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from the “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A.
    After the insurance portfolio transfer „Generali Hellas Insurance Company S.A will continue operating on the territory of the Republic of Bulgaria under the conditions of the freedom to provide services.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the Republic of Greece (Bank of Greece) of the forthcoming portfolio transfer from the insurance undertaking “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A, both with head offices in the Republic of Greece.
    After reviewing the documents, the FSC has decided to send a letter to the national competent authority of the Republic of Greece on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from the “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ (previous name AXA Insurance Société Anonyme) to „Generali Hellas Insurance Company S.A.
    After the insurance portfolio transfer „Generali Hellas Insurance Company S.A will continue operating on the territory of the Republic of Bulgaria under the conditions of the freedom to provide services.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas Insurance Company S.A“


    Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Гърция (Bank of Greece) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.
    След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Гърция относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от  застрахователния портфейл на “Generali Hellas I Insurance Company S.A.“ към „Generali Hellas  Insurance Company S.A“.
    След прехвърлянето „Generali Hellas  Insurance Company S.A“ ще продължи да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите


    Днес, 22.07.2021 г., на свое заседание Комисията за финансов надзор (КФН) прие на второ гласуване Наредба за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите.
    С наредбата се постига завършване на националната правна уредба на системата на управление на застрахователите и презастрахователите в съответствие с Кодекса за застраховането (КЗ) и с насоките на Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). Благодарение на нея  се създават условия за по-добро управление на рисковете, пред които са изправени българските застрахователи и презастрахователи, и се засилват гаранциите за защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република България. В хода на общественото обсъждане на Наредбата, КФН взе предвид всички постъпили становища, в т.ч. и множество предложения, коментари и бележки от страна на Асоциацията на българските застрахователи.
    С наредбата КФН въвежда в националната правна уредба на застраховането и презастраховането следните насоки на EIOPA, които е обявила, че възнамерява да спазва в надзорната си практика по отношение на системата на управление на застрахователите и презастрахователите:
    1. Насоки относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/259 BG) и Технически анекс към тях
    Тези насоки включват базовите указания на EIOPA относно основните аспекти на системата на управление на застрахователите и презастрахователите, като изискванията към организацията и дейността на техните управителните и контролни органи, изискванията за квалификацията и надеждността на техните членове и към лицата, които упражняват други ключови функции, управлението на риска, структурирането и дейността на ключовите функции, политиките на застрахователя регламентиращи най-важните аспекти от неговата дейност, вътрешния контрол, прехвърляне на дейности към външни изпълнители и специфични аспекти на системата на управление на ниво група от застрахователи и презастрахователи.
    2. Насоки относно собствената оценка на риска и платежоспособността (EIOPA-BoS-14/253 BG)
    Тези насоки включват основните указания относно извършването на важния процес по собствената оценка на риска и платежоспособността в рамките на системата за управление на рисковете на застрахователите или презастрахователите.
    3. Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG)
    Тези насоки поставят изисквания във връзка  с прилаганите от застрахователите процедури за разглеждане на жалби, подадени от ползватели на застрахователни услуги.
    В допълнение, с наредбата се предвижда КФН да издаде указания в 2-месечен срок от влизане в сила на Наредбата, така че да се осигури прилагането в нейната надзорна практика и на следните насоки на EIOPA:
    4. Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002)
    Тези насоки предвиждат специфични изисквания при възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (услуги, предоставяни чрез обработка на данни в облачно пространство), които са източник на допълнителни рискове за застрахователите и презастрахователите и поради това налагат поставянето на по-високи изисквания за сигурност.
    5. Насоки за сигурност и управление на информационните и комуникационните технологии (EIOPA- BoS-20/600)
    Тези насоки поставят изисквания за гарантиране спазването на поверителността, целостта и наличността на информацията и на информационните системи, като гаранция за ограничаване на оперативния риск, на който застрахователите и презастрахователите са допълнително изложени в резултат на използване на високи технологии за съхранение, обработка и достъп до данни.
    С новата наредба се отменя Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.) и Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени в застрахователна или презастрахователна група (обн., ДВ, бр. 81 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2010 г.), които са издадени на основание отменения Закон за застраховането (отм., ДВ, бр. 103 2005 г.) и отменения Кодекс за застраховането (отм., ДВ, бр. 102 2015 г.) и не съответстват на изискванията на действащата национална и европейска нормативна уредба.
    Наредбата предвижда 6-месечен срок от влизането й в сила, в който застрахователите и презастрахователите следва да приведат своите политики,  процедури и вътрешни документи, в съответствие с новите изисквания.

The Financial Supervision Commission adopted an Ordinance on the requirements for the governance system of insurers and reinsurers

Today, 22.07.2021, at its meeting, the Financial Supervision Commission (FSC) adopted at the second vote an Ordinance on the requirements for the governance system of insurers and reinsurers.

The ordinance completes the national legal framework for the governance system of insurers and reinsurers in accordance with the Insurance Code (IC) and the guidelines of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). Thanks to it, conditions are created for better management of the risks faced by Bulgarian insurers and reinsurers, and the guarantees for protection of the interests of the users of insurance services in the Republic of Bulgaria are strengthened. In the course of the public discussion of the Ordinance, the FSC took into account all received opinions, incl. and numerous suggestions, comments and remarks from the Association of Bulgarian Insurers.

With the ordinance, the FSC introduces into the national insurance and reinsurance legislation the following guidelines of EIOPA, which it has stated that it intends to comply with in its supervisory practice with regard to the management system of insurers and reinsurers:

1. Guidelines on the System of Governance (EIOPA-BoS-14/253 EN) and the Technical Annex thereto

These guidelines include the basic guidelines of EIOPA on the main aspects of the governance system of insurers and reinsurers, such as the requirements for the organization and operation of their management and supervisory bodies, the qualifications and reliability of their members and other key functions, risk management, structuring and operation of key functions, policies of the insurer regulating the most important aspects of its activities, internal control, outsourcing and specific aspects of the governance system at the level of a group of insurers and reinsurers.

2. Guidelines on Own Risk and Solvency Assessment (EIOPA-BoS-14/259 EN)

These guidelines include basic guidance on carrying out the important process of self-assessment of risk and solvency within the risk management system of insurers or reinsurers.

3. Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings (EIOPA-BoS-12/069 EN)

These guidelines set out the procedures applied by insurers to deal with complaints lodged by users of insurance services.

In addition, the Ordinance provides for the FSC to issue instructions within 2 months of the Ordinance becoming effective, so as to ensure the application in its supervisory practice and the following guidelines of EIOPA:

4. Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers (EIOPA-BoS-20-002)

These guidelines provide for specific requirements for the outsourcing to cloud service providers (services provided by data processing in the cloud), which are a source of additional risks for insurers and reinsurers and therefore require higher security requirements.

5. Guidelines on Information and Communication Technology Security and Governance (EIOPA-BoS-20/600)

These guidelines set out requirements to ensure compliance with the confidentiality, integrity and availability of information and information systems, as a guarantee to limit the operational risk to which insurers and reinsurers are additionally exposed as a result of the use of high technologies for storage, processing and access to data.

The new ordinance repeals Ordinance No 5 of 15.10.2003 on carrying out activity as an insurance broker and insurance agent (promulgated, SG 96/2003) and Ordinance No. 32 of 13.09.2006 on the requirements to the organization and the activity of the service for internal control of the insurer, the reinsurer and of the persons included in insurance or reinsurance group (promulgated, SG, 81/2006, amended and supplemented, issue 4 of 2010) which are issued on the basis of the repealed Insurance Act (repealed, SG No. 103/2005) and the repealed Insurance Code (repealed, SG No. 102/2015) and do not comply with the requirements of the current national and European legislation.

The ordinance provides for a 6-month period from its becoming effective, in which insurers and reinsurers should bring their policies, procedures and internal documents in line with the new requirements.

The Financial Supervision Commission has adopted a Strategy for Monitoring Financial Innovations in the Non-Banking Financial Sector for the Period 2021-2024.

“Against the background of rapid development of digital technologies and their application in financial services, the Financial Supervision Commission adopted a Strategy for Monitoring Financial Innovations in the Non-Banking Financial Sector for the period 2021-2024. It is also a logical response to the growing need for an adequate legal framework, as well as a basis for building a stable financial environment.”- said in the presentation of the Strategy Boyko Atanasov, Chairman of the FSC.

In the adopted Strategy, the Financial Supervision Commission focuses on four main objectives to address: analysis of the need to introduce requirements for licensing or registration regime of persons offering innovative financial products and / or services and technologies to the non-banking financial sector, as well as development of specific requirements, analysis of the need for regulatory framework for outsourcing services, incl. cloud services and taking appropriate regulatory measures to ensure security, stability of the financial services market and protection of consumers of financial services, development of the existing innovation hub and last but not least monitoring the development of sandbox regimes and outlining follow-up with its possible implementation by the regulator.

According to Mr. Boyko Atanasov, Chairman of the FSC, the Strategy for Monitoring the Financial Innovations of the FSC for the period 2021-2024 continues, but also builds on the tradition of the previous strategy, outlining in the long run the directions in which the FSC would be committed to developing its supervisory activities and seeking the harmonization of national regulatory frameworks and practices in the field of financial innovation at European Union level.

Boyko Atanasov, Chairman of the Financial Supervision Commission, organizes an online meeting with investment firms on the occasion of new legislation on prudential supervision in the sector becoming effective

The Financial Supervision Commission will organize an online meeting with investment firms on the occasion of the entry into force of new legislation on prudential supervision of investment firms, established in Regulation (EU) 2019/2033 and Directive (EU) 2019/2034, and in order to facilitate the bringing of Bulgarian investment firms in line with the applicable requirements. The main aspects of the new legal framework will be presented at the meeting, as well as specific issues related to the implementation of the new framework will be discussed.

The event will take place on 28 July 2021 /Wednesday/, at 10:00 h through the Microsoft Teams platform.

You can confirm your participation by e-mail: a.boteva@fsc.bg, no later than 26 July 2021

After confirming your participation you will receive a link to the event.

New templates of reports on the assets of the supplementary pension insurance funds

 In connection with the amendments to the Social Insurance Code and the bylaws on its implementation, related to the payment phase from universal pension funds, the Deputy Chairperson of the FSC, head of the Social Insurance Supervision Department approved new templates of reports on the assets of the funds under Art. 23 of Ordinance No. 9 of the FSC, which the pension insurance companies submit to the FSC, as well as samples of the reports submitted by the custodian banks according to Art. 123a, para. 11 of the Social Insurance Code. Decisions for approval of the templates are available on the FSC website under the heading “Administrative documents / Decisions”, and the template reports are published under the heading “Administrative documents / Forms and templates/ Insurance market” (available only in BG version).

Комисията за финансов надзор организира онлайн среща с инвестиционни посредници, по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор в сектора

    Комисията за финансов надзор ще организира онлайн среща с инвестиционни  посредници по повод влизането в сила на нова нормативна уредба относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници, установена в Регламент (ЕС) 2019/2033 и Директива (ЕС) 2019/2034, и с цел да бъде улеснено привеждането на българските инвестиционни посредници в съответствие с приложимите изисквания. На срещата ще бъдат представени основните аспекти от новата правна рамка, както и ще бъдат обсъдени конкретни въпроси относно приложението на новата уредба.
    Събитието ще се проведе на 28 юли 2021 г. /сряда/, от 10:00 ч. чрез платформата Microsoft Teams.
    Участието си може да потвърдите на имейл: a.boteva@fsc.bg, не по-късно от 26.07.2021 г.
    След потвърждаване на участието Ви ще получите линк към събитието.