Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г.


На фона на бързото развитие на дигиталните технологии и приложението им във финансовите услуги Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г. Документът не само позиционира регулатора на подобаващо място във FinTech средата, но е и логичен отговор  на все по-голямата нужда от адекватна законова рамка, както и основа за изграждането на стабилна финансова среда.
В приетата Стратегия, Комисията за финансов надзор се съсредоточава върху четири основни цели за решаване: анализ от необходимостта за въвеждане на изисквания за лицензионен или регистрационен режим на лица, предлагащи финансови иновативни продукти и/или услуги и технологии на небанковия финансов сектор, както и разработване на конкретни изисквания, анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в т.ч. облачните услуги и предприемане на съответни регулаторни мерки с оглед осигуряване на сигурност, стабилност на пазара на финансови услуги и защита на потребителите на финансови услуги, развитие на действащия innovation hub и не на последно място проследяване развитието на sandbox режимите и очертаване на последващи действия във връзка с възможното му имплементиране от страна на регулатора.
Стратегията за наблюдение на финансовите иновации на КФН за периода 2021 – 2024 г. продължава ангажираността на КФН да развива и подобрява своята надзорна дейност заедно с останалите европейски регулатори и активно да търси уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите иновации на ниво Европейски съюз.

Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г.


На фона на бързото развитие на дигиталните технологии и приложението им във финансовите услуги Комисията за финансов надзор прие Стратегия за наблюдение на финансовите иновации в небанковия финансов сектор за периода 2021-2024 г. Документът не само позиционира регулатора на подобаващо място във FinTech средата, но е и логичен отговор  на все по-голямата нужда от адекватна законова рамка, както и основа за изграждането на стабилна финансова среда.
В приетата Стратегия, Комисията за финансов надзор се съсредоточава върху четири основни цели за решаване: анализ от необходимостта за въвеждане на изисквания за лицензионен или регистрационен режим на лица, предлагащи финансови иновативни продукти и/или услуги и технологии на небанковия финансов сектор, както и разработване на конкретни изисквания, анализ на необходимостта от регулаторна рамка във връзка с аутсорсинг услуги, в т.ч. облачните услуги и предприемане на съответни регулаторни мерки с оглед осигуряване на сигурност, стабилност на пазара на финансови услуги и защита на потребителите на финансови услуги, развитие на действащия innovation hub и не на последно място проследяване развитието на sandbox режимите и очертаване на последващи действия във връзка с възможното му имплементиране от страна на регулатора.
Стратегията за наблюдение на финансовите иновации на КФН за периода 2021 – 2024 г. продължава ангажираността на КФН да развива и подобрява своята надзорна дейност заедно с останалите европейски регулатори и активно да търси уеднаквяване на националните регулаторни рамки и практики в сферата на финансовите иновации на ниво Европейски съюз.