Data on the maximum amount of technical interest

Pursuant to Art. 86, para. 11 of Ordinance No. 53 of 23.12.2016 on the requirements for reporting, valuation of assets and liabilities and the formation of technical reserves of insurers, reinsurers and the Guarantee Fund, the Financial Supervision Commission published the maximum amount of technical interest for calculating premiums and reserves for the period from 1 July 2021 to 30 September 2021. Data on the maximum amount of technical interest can be found in the section “Insurance Activity”, “Statistics”, “Life Insurance”, “2021”.

Periodic reports and statements of insurance brokers

The package of reports, statements and appendices in connection with the submission to the Financial Supervision Commission of the periodic reports of the insurance brokers as of 30.06.2021, on the grounds of Art. 311, para. 3, item 2, in connection with para. 4 of the Insurance Code has been updated.

In connection with the above, the completion of the above reports and statements, and their submission through the electronic portal of the FSC, must begin after downloading the mandatory updated format (version 30.06.2021), published on the FSC website at:

www.fsc.bg, section “Administrative documents”, subsection “Forms and templates”, “Insurance market”.

IMPORTANT:

Attachments must meet the following conditions:

  • The main file containing the reference package according to Appendices 2.1-2.8 and 3.1-3.4 with basic information must be in .xls format (Microsoft Excel 2003);
  • The content of the main file with basic information must be filled in according to the templates approved by the Financial Supervision Commission, observing all rules for data validity (these rules are not part of this instruction and can be downloaded from the Financial Supervision Commission website) ;
  • The name of the main file with basic information must be formatted according to the rules set by the Financial Supervision Commission;
  • Appendix No. 1 shall be filled in according to the attached template contained in the reference package, the information must be in .xls format;
  • Files must be signed with a universal electronic signature in p7m or p7s format (PKCS # 7), and encryption should NOT be used when signing;
  • The signature on the files must belong to the same employee who logged in the system.

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери


Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2021 г., на основание чл. 311, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането, е обновен.
Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителният актуализиран формат (версия 30.06.2021 г.), публикуван на интернет страницата на КФН на адрес:
www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.
 
ВАЖНО:
Прикачените файлове трябва да отговарят на следните условия:
● Базовият файл, съдържащ пакет от справки съгласно Приложения 2.1-2.8 и 3.1-3.4 с основна информация трябва да бъде във формат .xls (Microsoft Excel 2003);
● Съдържанието на базовия файл с основна информация трябва да бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки всички правила за валидност на данните (тези правила не са част от настоящата инструкция и могат да бъдат свалени от страницата на Комисията за финансов надзор);
● Името на базовия файл с основна информация трябва да бъде формирано според определените от Комисията за финансов надзор правила;
● Приложение № 1 се попълва по приложения образец, съдържащ се в пакета от справки, информацията трябва да бъде във формат .xls;
● Файловете трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис във формат p7m или p7s (PKCS#7), като при подписването НЕ трябва да бъде използвано криптиране;
● Подписът на файловете трябва да принадлежи на същия служител, който е влязъл в системата.