Данни за застрахователния пазар към 31.07.2020 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, „Застрахователен пазар”, „Статистика”.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” to “UK P&I Club” NV


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (with head office in the United Kingdom) to “UK P&I Club” NV (with head office in the Netherlands). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” to “UK P&I Club” NV.

The Financial Supervision Commission has sent notification about its consent for the portfolio transfer from “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” to “UK P&I Club” NV


    The Financial Supervision Commission (FSC) has been notified by the competent authority of the United Kingdom (Prudential Regulation Authority) of the forthcoming transfer of an insurance portfolio from the “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (with head office in the United Kingdom) to “UK P&I Club” NV (with head office in the Netherlands). After reviewing the portfolio documents, the FSC decided to send a letter to the national competent authority of the United Kingdom on granting consent for the transfer of the insurance portfolio from “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” to “UK P&I Club” NV.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV


    Комисията за финансов надзор е уведомена от компетентния орган на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Prudential Regulation Authority) за предстоящо прехвърляне на застрахователен портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” (със седалище в Обединеното кралство) към “UK P&I Club” NV (със седалище в Кралство Нидерландия). След преглед на представените документи КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Обединеното кралство относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от “The United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Limited” към “UK P&I Club” NV.

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България


    Лицата са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности в 3-дневен срок от публикуването на списъка
    Със свое решение от 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор оповести интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Решението е взето на основание чл. 13, ал. 1, т. 30 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 281, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти. В Решение № 862 – ИП е публикуван списък с интернет страниците, чрез които не следва да се предоставят инвестиционни услуги.
    Публикуването на решението се счита за уведомление относно задължението на лицата да преустановят предлагането на инвестиционни услуги и дейности чрез оповестените интернет-страници в 3-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението със списъка.

 

Списъците на застрахователните дружества и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец октомври 2020 г. в КФН са получени 33 (тридесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение извършването (вписване или прекратяване на нотификацията) на застрахователна дейност от застрахователни дружества и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси и представители и прехвърляне на застрахователни портфейли.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. в КФН е получавано едно уведомление по отношение намерението на застрахователно дружество със седалище в Обединеното кралство да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец октомври 2020 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са изпратени уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 654 (шестстотин петдесет и четири).
    През месец октомври 2020 г. в КФН са вписани 16 (шестнадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно застрахователни посредници, които имат намерение да извършват дейност в България.
    Застрахователните посредници, за които е получено уведомление от компетентни органи на държави членки на ЕС, за намерението им да преустановят извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 7 (седем).
    Към 31 октомври 2020 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правота на установяване (чрез клон), са 3088 (три хиляди осемдесет и осем).
    През месец октомври 2020 г. КФН не е изпращала уведомления за намерение на застрахователни дружества със седалище в Република България да извършват дейност на територията на държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
    Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 18.  
    За периода 01.10.2020 г. – 31.10.2020 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентните надзорни органи на държавите членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.  
    В края на периода общият брой на застрахователните посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 51 (петдесет и един).  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2020 г.


Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2020 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Пазари”, "Застрахователен пазар", „Статистика”.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020г.


    Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2020 г.
    Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2020 г. е 4 809 530 души, като нараства спрямо 30.09.2019 г. с 1,62 на сто.
    В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2020 г. са акумулирани нетни активи на стойност 16 460 959 хил. лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2019 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват със 8,33 на сто.
    Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за деветмесечието на 2020 г. възлизат на 156 444 хил. лв. и се увеличават с 6,04 на сто в сравнение с отчетените приходи за деветмесечието на 2019 г. Нетният финансов резултат на дружествата към 30.09.2020 г. е в размер на 45 593 хил. лв.
    Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2020 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2020 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи / 2020.
 

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт


    На днешното си заседание от 17.11.2020 г. КФН взе решение за откриване на производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС“ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и сроковете за тяхното извършване.
    Гаранционният фонд управлява два фонда – Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.
    Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Вноската към Обезпечителния фонд беше 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
    По предложение на Съвета на Гаранционния фонд вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд, остава в размер на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ, също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.
    Вноската към Обезпечителния фонд също остава в размер на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.
    Общо вноската към ГФ на всяка едно застраховано по МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ остава 13.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.
    На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”.
    На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”.
    На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 17.12.2020 г. включително.