ESMA issues warning on sale of speculative products to retail investors

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has today issued a warning about the sale of contracts for differences (CFDs), binary options and other speculative products to retail investors who are unaware of the risks associated with these products, and also highlights the regulatory action taken in relation to several Cyprus-based investment firms.
 
The Warning is available at the FSC website on the following link: http://www.fsc.bg/en/european-affairs/warnings/2016/

For more information, please visit the ESMA website on the following link:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors

ESMA issues warning on sale of speculative products to retail investors

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has today issued a warning about the sale of contracts for differences (CFDs), binary options and other speculative products to retail investors who are unaware of the risks associated with these products, and also highlights the regulatory action taken in relation to several Cyprus-based investment firms.
 
The Warning is available at the FSC website on the following link:http://www.fsc.bg/en/european-affairs/warnings/2016/

 For more information, please visit the ESMA website on the following link:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors

 

ESMA публикува предупреждение относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститори на дребно

Днес Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува предупреждение относно продажбата на договори за разлики (CFD), бинарни опции и други спекулативни продукти към инвеститорите на дребно, които не са запознати с риска, които тези продукти носят. Също така предупреждението посочва регулаторните действия, предприети по отношение на няколко инвестиционни посредника на територията на Кипър.
 
Превод на Предупреждението за инвеститорите е публикувано на интернет страницата на КФН, на следния линк: http://www.fsc.bg/bg/evropeyski-vaprosi/preduprezhdeniya-kam-investitorite/

 Повече информация за дейността на ESMA в тази област, можете да намерите на следния адрес:
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-warning-sale-speculative-products-retail-investors

Владимир Савов, за промените в ЗППЦК: Колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата

На 22 юли 2016 г. се проведе семинар на тема: „Новите промени в ЗППЦК и ефектът им върху дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа”. Участие в събитието взеха експерти от Комисията за финансов надзор (КФН), представители на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), на Българската фондова борса (БФБ), на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) и представители на всички заинтересовани дружества в сектора.

Семинарът беше открит от Владимир Савов, член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Идеята на законодателя е, както европейския, така и българския, до известна степен да бъде намалена тежестта за разкриване на информация пред публичните дружества.”, отбеляза Савов. Дружествата не са ограничени да продължат да разкриват информация по досегашния начин. „Практиката и изследванията показват, че колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата. Инвеститорите обичат да получават повече информация и възнаграждават публичните дружества, обикновено с по-високи пазарни оценки.”, допълни Владимир Савов.

Експертите от КФН отговориха на всички въпроси от страна на представителите на сектора. Като акцент на семинара се наложи тезата, че публичните дружества трябва да преценят сами за себе си плюсовете и минусите, които им носи разкриването на информация на борсата.

До края на месеца ще бъдат направени промени в онлайн регистрите на КФН, които да помогнат на дружествата в подаването на документи към надзорния орган.

Информация на КФН във връзка с измененията и допълненията в ЗППЦК

С § 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗППЦК (обн. ДВ, бр. 42 от 03.06.2016 г.) е въведено задължение разпоредбите на глава шеста „а” от ЗППЦК за разкриване на информация да се прилагат и за лицата, чиято дейност  се регулира по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) от Комисията за енергийно и водно регулиране, както и за държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

За лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК възникват задължения по реда на глава шеста „а” от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.

Следва да се има предвид, че съгласно § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК задължения за разкриване на регулирана информация по глава шеста „а” от ЗППЦК не възникват за предприятия, които отговорят на два от следните критерии, посочени в § 1д, ал. 2 от ДР на ЗППЦК, а именно:

–          средна численост на персонала за годината – до 10 човека;
–          балансова стойност на активите към 31 декември, т.е. за 2016 г. към 31.12.2015 г. – до 700 000 лв.;
–          нетни приходи от продажби за годината – до 300 000 лв.

Съгласно разпоредбата на чл. 100щ, ал. 1 от ЗППЦК изискванията относно формата на отчетите и уведомленията по тази глава, редът и начинът на предоставянето им на Комисията за финансов надзор (КФН), както и относно предоставянето на отчетите на разположение на обществеността, се определят с наредба.

На интернет страницата на КФН, в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации” е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация. В цитирания проект на нормативен акт е предвиден Раздел VII „Разкриване на информация за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и които не попадат в изключенията по §1д, ал. 2 ЗППЦК”. 

В чл. 41б, ал. 1 от проекта на наредба  се предвижда задължените лица по § 1д ДР ЗППЦК да представят на КФН информацията по чл. 41а от наредбата в електронен формат. Електронните документи се подписват с усъвършенстван електронен подпис от лица, надлежно представляващи лицата по §1д ДР ЗППЦК. В чл. 41б, ал. 2 от проекта на наредба е предвидено, лицата по §1д ДР ЗППЦК да разкриват на обществеността на територията на Република България информация по глава шеста „а” ЗППЦК,  като чл. 43а, ал. 1-4 се прилага съответно.

Към настоящия момент е в ход и процедура по изграждане на електронен портал, различен от системата е-Register на КФН (приложима за публичните дружества и емитентите), чрез който лицата по § 1д от ДР на ЗППЦК ще изпълняват задължението си за разкриване на информация. До изграждането на този портал задължените субекти по § 1д от ДР на ЗППЦК следва да разкриват информация на електронната поща на КФН – delovodstvo@fsc.bg.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -1,23 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.06.2014 г. до 30.06.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,92 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 1,77 на сто, а за ППФ съответно е 2,08 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 524-УПФ и № 525-ППФ от 15.07.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Financial Supervision Commission completed the procedure for appointment of independent external reviewers. The reviews in the insurance and pension funds sectors shall start in the approved term on July, 15th 2016

At its meeting as of July 14, 2016 FSC took a decision to appoint independent external reviewers to five insurers. With this the procedure for appointing independent external reviewers for review of the pension fund assets and the balance sheets of insurers successfully completed and the reviews start on time and as planned on 15 July 2016.

The FSC decision is adopted in full compliance with the decision of the Steering Committee (SC). The Steering Committee, which oversees the reviews, includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers). All FSC decisions on the organization and conduct of both reviews until present are adopted in full compliance with the SC decisions.

Information about the appointed on 14 July 2016 independent external reviewers may be found in the attached file at the following link:http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/reviews-of-the-bulgarian-pensions-and-insurance-sector-2016/

Financial Supervision Commission completed the procedure for appointment of independent external reviewers. The reviews in the insurance and pension funds sectors shall start in the approved term on July, 15th 2016

At its meeting as of July 14, 2016 FSC took a decision to appoint independent external reviewers to five insurers. With this the procedure for appointing independent external reviewers for review of the pension fund assets and the balance sheets of insurers successfully completed and the reviews start on time and as planned on 15 July 2016.

The FSC decision is adopted in full compliance with the decision of the Steering Committee (SC). The Steering Committee, which oversees the reviews, includes representatives from the FSC and European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA (voting members), as well as representatives from the Ministry of Finance, the Bulgarian National Bank, European Commission and European Securities and Markets Authority/ESMA (observers with advisory powers). All FSC decisions on the organization and conduct of both reviews until present are adopted in full compliance with the SC decisions.

Information about the appointed on 14 July 2016 independent external reviewers may be found in the attached file at the following link:http://www.fsc.bg/en/supervised-entities/reviews-of-the-bulgarian-pensions-and-insurance-sector-2016/

Комисията за финансов надзор приключи в срок с процедурата по назначаване на независими външни експерти. Прегледът на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите започва по план и в срок на 15 юли 2016 г.

На свое заседание от 14 юли 2016 г. КФН взе решение, с което назначи независими външни експерти на пет застрахователи. С това процедурата по назначаване на независими външни експерти за извършване преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите приключи успешно и прегледите започват в срок и по план на 15 юли 2016г.

Решението е взето в съответствие с решение на Управляващия комитет (УК). УК извършва наблюдение и контрол на прегледите и включва представители от КФН и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA, както и Министерство на финансите, Българска народна банка, Европейската комисия и Европейския орган за ценна книжа и пазари – ESMA. Всички решения на КФН до този момент във връзка с организиране на процеса по прегледите са взети в пълно съответствие с решенията на УК.

Информация за назначените на 14 юли 2016 г. независими външни експерти може да бъде намерена в приложения файл на следния адрес: http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/pregledi-na-pensionniya-i-zastrahovatelniya-sektor-v-balgariya-2016/

Периодични справки и отчети на застрахователните брокери

Пакетът от справки, отчети и приложения във връзка с представянето в Комисията за финансов надзор на периодичните отчети от застрахователните брокери към 30.06.2016 г. на основание чл. 311, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховането, е обновен.

Във връзка с горното, попълването на горепосочените справки и отчети, и подаването им през електронния портал на КФН, трябва да започне след изтеглянето на задължителния актуализиран формат, версия 27.06.2016 г., публикуван на интернет страницата на Комисията: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.