Започнаха консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции

Европейският банков орган (ЕВА) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕSМА) започнаха днес консултации относно Насоките за оценка на пригодността на членовете на управителните органи и изпълняващите ключови функции (Насоките). Насоките имат за цел по-нататъшното подобряване и хармонизиране на оценките на годност в рамките на финансовия сектор на ЕС като по този начин осигурят надеждни правила за управление във финансовите институции.

Подробна информация относно Насоките можете да намерите тук

Решения от заседание на КФН на 26.10.2016 г.

На заседанието си на 26.10.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от “ИБ Медика” ЕАД.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Еврохолд България” АД във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

4. Издава лиценз на „ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” ЕАД (в процес на учредяване), гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

5. Разрешава изменение в плана за ликвидация на „ДЗИ – Здравно осигуряване” АД – в ликвидация.

Решения от заседание на КФН на 26.10.2016 г.

На заседанието си на 26.10.2016 г. КФН реши:

1. Вписва емисия обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, издадени от „Софарма имоти” АДСИЦ в резултат на увеличение на капитала на дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Отказва да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от “ИБ Медика” ЕАД.

3. Изпраща писмо за отстраняване на непълноти и несъответствия до „Еврохолд България” АД във връзка със заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

4. Издава лиценз на „ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” ЕАД (в процес на учредяване), гр. София, за извършване на дейност като управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

5. Разрешава изменение в плана за ликвидация на „ДЗИ – Здравно осигуряване” АД – в ликвидация.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г.

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на -0,24 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.09.2014 г. до 30.09.2016 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на -0,07 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 2,76 на сто, а за ППФ съответно е 2,93 на сто.

Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

Пълният текст на решения № 741-УПФ и № 742-ППФ от 17.10.2016 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 21.10.2016 г.

На заседанието си на 21.10.2016 г. КФН реши:

1. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за четвъртото тримесечие на 2016 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България.

2. Приема на второ четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 21.10.2016 г.

На заседанието си на 21.10.2016 г. КФН реши:

1. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за четвъртото тримесечие на 2016 г., което се прилага към експозиции за кредитен риск в Република България.

2. Приема на второ четене проект на Наредба за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събирана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Решения от заседание на КФН на 17.10.2016 г.

На заседанието си на 17.10.2016 г. КФН реши:
  1. Приема да се присъедини към Меморандума за сътрудничество и обмен на информация с Международната организация на застрахователните надзори – IAIS MmoU.
 

Решения от заседание на КФН на 17.10.2016 г.

На заседанието си на 17.10.2016 г. КФН реши:

1. Приема да се присъедини към Меморандума за сътрудничество и обмен на информация с Международната организация на застрахователните надзори – IAIS MmoU.

 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец септември 22 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 1 е преустановило извършването на дейност. Към 30 септември 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 563.

През месец септември 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили дейност. Към 30 септември 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2178.

През септември няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 септември 2016 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14. 

През месец септември 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 30 септември 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 44.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ESMA публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти

На 11 октомври 2016 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува допълнение към Документа с въпроси и отговори относно предлагането на договори за разлика и други спекулативни продукти на непрофесионални клиенти в съответствие с Директива 2004/39/EC за пазарите на финансови инструменти.Актуалната версия на документа е публикувана на страницата на КФН в раздел Европейски въпроси/ ЕС Законодателство/ Въпроси и отговори.