КФН прие проект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, който се прие на заседание на комисията, се предвижда изискванията към  здравноосигурителните дружества да бъдат съобразени със застрахователните директиви на Европейския съюз.
Това е наложено от факта, че дейността по доброволно здравно осигуряване е идентична с дейността на застрахователите по застраховка „Заболяване”, поради което към нея трябва да се приложат изискванията на застрахователните директиви, които пряко предвиждат такива дейности да бъдат регулирани от тях.
Дейностите на здравноосигурителните дружества и на застрахователите са свързани с покриването на едни и същи здравни рискове, като при настъпването на еднакви условия се възстановяват разходите за ползвана здравна помощ, или се осигурява достъп до здравни стоки и услуги.
В момента двете идентични дейности са уредени по различен начин, като изискванията към здравноосигурителните дружества са определени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), а изискванията към застрахователите са определени в Кодекса за застраховането, който е съобразен с европейските директиви. ЗЗО изисква от здравноосигурителните дружества да отговарят на силно занижени критерии за капитал, акционери, организация на дейността, като изобщо липсват, каквито и да е стандарти за защита правата и интересите на потребителите. Правомощията на Комисията за финансов надзор по отношение на здравноосигурителните дружества, също така са силно ограничени, както в процедурата за допускане до пазара, чрез издаване на лицензия, така и при контролирането на законосъобразността и прозрачността при извършването на тяхната дейност. Това поставя под въпрос ефективната защита интересите на потребителите на здравни услуги, предоставяни от здравноосигурителните дружества, както и стабилното и нормално развитие на тази част от застрахователния/доброволния здравноосигурителен пазар. 
За решаване на съществуващите слабости в регулирането и дейността на здравноосигурителните дружества и за съобразяване на тяхната дейност с изискванията на европейските директиви се предлага здравноосигурителните дружества да станат застрахователи. Заварените здравноосигурителни дружества, за да приведат дейността си съгласно новите изисквания, е необходимо да поискат издаването  на лиценз за общо застраховане по застраховка „Заболяване”, в срок от една година след влизане в сила на измененията. Допуска се сегашните здравноосигурителни дружества да запазят наименованието си „здравноосигурителни дружества”, като им се дава възможност за осъществяване на дейност, включваща изплащане на обезщетения за загуба на доход вследствие на злополука или заболяване, възможност да презастраховат поетите от тях рискове, както и да обезпечават финансово здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други. Създава се и подробна уредба на различните форми на здравно застраховане, съобразно присъщите здравни рискове.
Проектът на Закон ще бъде изпратен в Министерство на финансите за откриване на процедура по неговото приемане.

Тричленен състав на ВАС потвърди решение на заместник-председателя на КФН

Тричленен състав на Върховния административен съд на Република България с Решение № 1026 от 26.01.2009г. е отхвърлил жалбата на „Българска фондова борса – София” АД срещу решение № 872-ФБ / 23.07.2008г. на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност”. С обжалваното решение заместник – председателя на КФН е приложил спрямо „Българска фондова борса – София” АД принудителна административна мярка със следното съдържание:

 „Задължавам „Българска фондова борса – София” АД да разработи и приложи технически мерки, с които да осигури пълно съответствие между функционалността на системата COBOS по отношение на подаваните поръчки за сделки с финансови инструменти и функционалността на търговската платформа XETRA. Задължението по изречение първо да се изпълни в срок 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка. За изпълнението на мярката да се представят доказателства в КФН в срок от 1-ден след изтичане на срока по изречение първо.
Задължавам „Българска фондова борса – София” АД в срок 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка да преработи и съобрази Правилата за регистрация и работа със системата COBOS с приетия си нов Правилник за дейността на БФБ. След изтичане на срока по изречение първо БФБ следва да представи преработените Правилата за регистрация и работа със системата COBOS в КФН.”

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред петчленен състав на Върховен административен съд.
Решението на ВАС може да намерите в Е-Библиотека, раздел „Разни”

Решения от заседание на КФН от 28 януари 2009 г.

На свое заседание от 28 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Разширява обхвата на издадения на „Бета Корп” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството ще има право да извършва допълнителни услуги във връзка с базов актив на дериватни финансови инструменти в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство. Относно трети държави лицензът се разширява с всички услуги и дейности, идентични на разрешените в ЕС и Европейското икономическо пространство.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на дяловете на два инвестиционни фонда –  „ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващите се пазари” и „ДСК Фонд Паричен пазар”, регистрирани по решение на Унгарската Служба за Финансов надзор. Фондовете са организирани и управлявани от УД „ОТП Фонд Мениджмънт Пте” Лтд, гр. Будапеща. Двата фонда нямат характеристиките на колективна инвестиционна схема по смисъла на UCITS-Директива (Директива 85/611/ЕИО).
Вписва инвестиционните фондове  и техните дялове в публичния регистър.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от  „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 077 193 лв.  Емисията е в размер на 427 193 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 57 лева всяка. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър.

4.Одобрява промяна в устава на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, свързана с изписване на наименованието на дружеството на латиница.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции.
С приетите изменения в Наредба № 13 се цели да се приведат в съответствие разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изискванията на Наредба № 41 от 11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търговото предлагане, както и с приложимото европейско законодателство в областта на търговото предлагане. Въвежда се подробна регламентация на условията и реда за осъществяване на правата по чл. 157а и чл. 157б ЗППЦК, с оглед гарантиране интересите на мажоритарните и миноритарни акционери и установяване на стабилни и ясни стандарти за надлежно провеждане на процедурите по изкупуване на акции.
          С проекта се правят промени и в Наредба № 15 от 15.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства (Приета с Решение № 21-Н от 5.05.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 63 от 15.07.2008 г., бр. 68 от 1.08.2008 г.) продиктувани от необходимостта да се съгласуват текстове с промените предложени в Наредба № 13, както и да се отстранят допуснати технически грешки.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
Промените в Наредба № 11 от 3.12.2003 г. са необходими във връзка с влизане в сила на предвижданите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (направени със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции) от 01.03.2009 г., с които се транспонира Директива 2007/44/ ЕИО относно придобиване и увеличаване на участие във финансовия сектор.  С проекта на Наредбата се доразвиват на подзаконово ниво предвижданите промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.

Приета е Практика, с която отпада необходимостта от повторно одобрение на членове на управителни и контролни органи на застрахователни, здравноосигурителни дружества и на инвестиционни посредници, ако са преизбрани от ОС

КФН одобри Практика относно одобряване на преизбрани лица в случаите по чл. 13, ал. 6 от Кодекса за застраховането (КЗ), чл. 97, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), чл. 11, ал. 7 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ)
С цел облекчаване на административния режим за поднадзорните лица и за КФН  се прие практика, при която членовете на управителните и контролни органи на застрахователни, здравноосигурителни дружества, инвестиционни посредници и на пазарен оператор, както и другите лица посочени в чл. 11, ал. 7 и чл. 82, ал. 1, т. 1 от ЗПФИ не подлежат на ново одобряване по реда на КЗ, ЗЗО или ЗПФИ, когато лицата са преизбрани от съответния компетентен орган на същата позиция. Въпросните лица вече са били одобрени на тази длъжност и подлежат на повторно одобрение само в случаите на изменения на изискванията, установени в закона, на които лицата следва да отговарят.   
   Тази практика е приета с протокол № 4 от 20 януари 2009 година на заседание на Комисията за финансов надзор и е публикувана в раздел „Административни документи” –  „Практики”.

Комитетът на европейските регулатори по ценни книжа (CESR) организира конференция, посветена на предизвикателствата и новите моменти в областта на регулацията и надзора на пазарите на финансови инструменти

Конференцията, организирана от Комитета на европейските регулатори по ценни книжа (CESR),  ще се проведе на 23 февруари 2009 г. в Париж, Франция. По време на събитието ще бъдат дискутирани теми от съществено значение за финансовите регулатори, като продължаващата финансова криза и какво ще е нейното отражение върху регулаторните практики в бъдеще и върху единния пазар на ЕС. Ще бъдат обсъдени също и новостите в ЕС законодателството в сферата на инвестиционния мениджмънт.
На конференцията ще присъстват високопоставени  представители на институциите от ЕС, на европейските финансови регулатори и финансовите институции. Водещи лектори в събитието ще бъдат:
– Жан-Клод Трише  – президент на Европейската централна банка
– Первенш Берес  – председател на Икономическата комисия в  Европейския парламент
– Юрген Холмквист   – генерален директор „Вътрешни пазари”, Европейска комисия
– Джейми Каруана  – Директор „Валутни и капиталови пазари”, МВФ
-Деван Шарма – президент  на  Standard & Poor’s
– Етиопис Тафара  – Директор „Международни отношения”, Комисия по ценни книжа и фондови   борси на САЩ
Конференцията ще се състои в Palais Brongniart  – бившата сграда на френска фондова борса, намираща се на Place de la Bourse, 75002 Париж, Франция
От името на CESR КФН отправя покана за участие в конференцията  към представителите на българската инвестиционна общност. Повече подробности за конференцията, както и програмата на събитието са публикувани на Https://cesr.phileog.com . Програмата е публикувана и на интернет страницата на КФН, раздел „ЕС информация”, „ЕС новини/уведомления”.

Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 10 януари 2009 г.

Списък на лицата, издържали успешно изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, проведен на 10 януари 2009 г.
 
  
 1. Борис Чорбаджийски
 2. Весела Хаджимитова 
 3. Борис Борисов
 4. Яна Колева 
 5. Елена Врабчева 
 6. Юли Ганчев 
 7. Живко Хаджиев 
 8. Петър Петров 
 9. Зорница Йорданова 
 10. Румяна Петкова 
 11. Илиян Йорданов 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Родина 91” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Родина 91” АД да отстрани непълнотите в представения в КФН отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2008 г.

Пълния текст на решение 42 може да намерите в раздел „Административни документи”.

„Стомана” АД, гр. Перник и „Месокомбинат-Бургас” АД са отписани от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, описа „Стомана” АД, гр. Перник и „Месокомбинат-Бургас” АД 
от публичния регистър, воден от КФН
Пълния текст на решения 41 и 79 може да намерите в раздел „Административни документи”.

Одобрени са нови членове на СД на ИП „Метрик” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Миролюб Иванов, Богиня Попова и "Химимпорт Инвест”, представлявано от Иво Георгиев, за членове на СД на ИП „Метрик” АД.
 
Пълния текст на решение 76 и 77 може да намерите в раздел „Административни документи”. 

Публикувани са резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант, проведени на 17 и 18 януари 2009 г.

Изпитът  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер  на  ценни книжа е успешно издържан от 15 кандидати от общо 30 допуснати до изпит, което е 50 процента успеваемост. 10 лица са издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант от  общо 26 кандидати, което е 38,5 процента успеваемост.
Списъците на успешно издържалите изпитите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.  

Желаещите, които искат да получат повече информация във връзка с резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, проведени на 17 и 18 януари 2009 г., могат да се обърнат към Христина Димитрова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 831/ и Илияна Джоргова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 858/ в  управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН от 22 януари до 28 януари 2009 г. включително, в периода от 9.30 – 12.30 ч. и 13.30 – 16.30 ч.