Тричленен състав на ВАС потвърди решение на заместник-председателя на КФН

Тричленен състав на Върховния административен съд на Република България с Решение № 1026 от 26.01.2009г. е отхвърлил жалбата на „Българска фондова борса – София” АД срещу решение № 872-ФБ / 23.07.2008г. на заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност”. С обжалваното решение заместник – председателя на КФН е приложил спрямо „Българска фондова борса – София” АД принудителна административна мярка със следното съдържание:

 „Задължавам „Българска фондова борса – София” АД да разработи и приложи технически мерки, с които да осигури пълно съответствие между функционалността на системата COBOS по отношение на подаваните поръчки за сделки с финансови инструменти и функционалността на търговската платформа XETRA. Задължението по изречение първо да се изпълни в срок 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка. За изпълнението на мярката да се представят доказателства в КФН в срок от 1-ден след изтичане на срока по изречение първо.
Задължавам „Българска фондова борса – София” АД в срок 30 дни от постановяване на решението за прилагане на принудителната мярка да преработи и съобрази Правилата за регистрация и работа със системата COBOS с приетия си нов Правилник за дейността на БФБ. След изтичане на срока по изречение първо БФБ следва да представи преработените Правилата за регистрация и работа със системата COBOS в КФН.”

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред петчленен състав на Върховен административен съд.
Решението на ВАС може да намерите в Е-Библиотека, раздел „Разни”