Решения от заседание на КФН от 28 януари 2009 г.

На свое заседание от 28 януари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Разширява обхвата на издадения на „Бета Корп” АД, гр. София, лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Дружеството ще има право да извършва допълнителни услуги във връзка с базов актив на дериватни финансови инструменти в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство. Относно трети държави лицензът се разширява с всички услуги и дейности, идентични на разрешените в ЕС и Европейското икономическо пространство.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на дяловете на два инвестиционни фонда –  „ОТП – Ди Ви Ес Фонд на Фондовете в акции от развиващите се пазари” и „ДСК Фонд Паричен пазар”, регистрирани по решение на Унгарската Служба за Финансов надзор. Фондовете са организирани и управлявани от УД „ОТП Фонд Мениджмънт Пте” Лтд, гр. Будапеща. Двата фонда нямат характеристиките на колективна инвестиционна схема по смисъла на UCITS-Директива (Директива 85/611/ЕИО).
Вписва инвестиционните фондове  и техните дялове в публичния регистър.

3. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от  „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 077 193 лв.  Емисията е в размер на 427 193 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 57 лева всяка. Вписва посочената емисия акции в публичния регистър.

4.Одобрява промяна в устава на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София, свързана с изписване на наименованието на дружеството на латиница.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции.
С приетите изменения в Наредба № 13 се цели да се приведат в съответствие разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с изискванията на Наредба № 41 от 11.06.2008г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търговото предлагане, както и с приложимото европейско законодателство в областта на търговото предлагане. Въвежда се подробна регламентация на условията и реда за осъществяване на правата по чл. 157а и чл. 157б ЗППЦК, с оглед гарантиране интересите на мажоритарните и миноритарни акционери и установяване на стабилни и ясни стандарти за надлежно провеждане на процедурите по изкупуване на акции.
          С проекта се правят промени и в Наредба № 15 от 15.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от КФН и за подлежащите на вписване обстоятелства (Приета с Решение № 21-Н от 5.05.2004 г. на Комисията за финансов надзор, обн., ДВ, бр. 54 от 23.06.2004 г., в сила от 1.10.2004 г., изм., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 12 от 7.02.2006 г., бр. 53 от 30.06.2006 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 63 от 15.07.2008 г., бр. 68 от 1.08.2008 г.) продиктувани от необходимостта да се съгласуват текстове с промените предложени в Наредба № 13, както и да се отстранят допуснати технически грешки.
Наредбата ще бъде публикувана в Държавен вестник.

6. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.12.2003 г. за лицензиите за извършване на дейност като регулиран пазар, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
Промените в Наредба № 11 от 3.12.2003 г. са необходими във връзка с влизане в сила на предвижданите изменения в Закона за пазарите на финансови инструменти (направени със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции) от 01.03.2009 г., с които се транспонира Директива 2007/44/ ЕИО относно придобиване и увеличаване на участие във финансовия сектор.  С проекта на Наредбата се доразвиват на подзаконово ниво предвижданите промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.