Решения от заседание на КФН от 04 февруари 2009 г.

На свое заседание от 04 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана на търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмънт”, гр. Вадуц, Княжество Лихтенщайн,  за закупуване чрез инвестиционен посредник  „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на акции на „Балкантурист Елит” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Вписва „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София, като публично дружество в регистъра на КФН, както и емисия акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 360 000 лева, разпределени в 360 000 броя обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и представлява съдебно регистрирания капитал на дружеството.
Дружеството има едностепенна система на управление, като в СД влизат: Николаос Асикис – изпълнителен директор и член на СД, Артемис Леонтидо, Атанасиос Маргаритис, Константинос Колокасидис и Лилиан Вахариди – членове на СД.
„Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София, образува икономическа група с дъщерното си дружество АСИКИС Н. И СИА Е.Е. (с отличително наименование „Ипсили Акроаматикотита”), като „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София притежава 98 % от капитала на дъщерното си дружество. Николаос Асикис притежава 98,34 % от капитала на дружеството и упражнява контрол върху емитента, а останалите акционери са другите членове на СД.
Предметът на дейност на „Адвертайзинг Продиджи” АД, гр. София,  е свързан с продуцирането на рекламни и музикални видео и аудио клипове.

3. Разгледа уведомление от „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, относно публично предлагане на територията на Република България  на дялове на подфондовете и договорни фондове „(ЛФ)” и „(ЛФ)” Фонд от фондове”(Фондовете), управлявани от  „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А.
Публичното предлагане на дяловете отговаря на изискванията на ЗППЦК и „Юробанк И Еф Джи България” АД, гр. София, може да се започне да предлага в България дялове на 35 подфонда на управляваните от „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А. фондове.