КФН прие проект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, който се прие на заседание на комисията, се предвижда изискванията към  здравноосигурителните дружества да бъдат съобразени със застрахователните директиви на Европейския съюз.
Това е наложено от факта, че дейността по доброволно здравно осигуряване е идентична с дейността на застрахователите по застраховка „Заболяване”, поради което към нея трябва да се приложат изискванията на застрахователните директиви, които пряко предвиждат такива дейности да бъдат регулирани от тях.
Дейностите на здравноосигурителните дружества и на застрахователите са свързани с покриването на едни и същи здравни рискове, като при настъпването на еднакви условия се възстановяват разходите за ползвана здравна помощ, или се осигурява достъп до здравни стоки и услуги.
В момента двете идентични дейности са уредени по различен начин, като изискванията към здравноосигурителните дружества са определени в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), а изискванията към застрахователите са определени в Кодекса за застраховането, който е съобразен с европейските директиви. ЗЗО изисква от здравноосигурителните дружества да отговарят на силно занижени критерии за капитал, акционери, организация на дейността, като изобщо липсват, каквито и да е стандарти за защита правата и интересите на потребителите. Правомощията на Комисията за финансов надзор по отношение на здравноосигурителните дружества, също така са силно ограничени, както в процедурата за допускане до пазара, чрез издаване на лицензия, така и при контролирането на законосъобразността и прозрачността при извършването на тяхната дейност. Това поставя под въпрос ефективната защита интересите на потребителите на здравни услуги, предоставяни от здравноосигурителните дружества, както и стабилното и нормално развитие на тази част от застрахователния/доброволния здравноосигурителен пазар. 
За решаване на съществуващите слабости в регулирането и дейността на здравноосигурителните дружества и за съобразяване на тяхната дейност с изискванията на европейските директиви се предлага здравноосигурителните дружества да станат застрахователи. Заварените здравноосигурителни дружества, за да приведат дейността си съгласно новите изисквания, е необходимо да поискат издаването  на лиценз за общо застраховане по застраховка „Заболяване”, в срок от една година след влизане в сила на измененията. Допуска се сегашните здравноосигурителни дружества да запазят наименованието си „здравноосигурителни дружества”, като им се дава възможност за осъществяване на дейност, включваща изплащане на обезщетения за загуба на доход вследствие на злополука или заболяване, възможност да презастраховат поетите от тях рискове, както и да обезпечават финансово здравни услуги и стоки, свързани с профилактика на застрахованото лице, бременност, раждане и други. Създава се и подробна уредба на различните форми на здравно застраховане, съобразно присъщите здравни рискове.
Проектът на Закон ще бъде изпратен в Министерство на финансите за откриване на процедура по неговото приемане.