Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2008 г. Информацията е получена на база на представените от пенсионноосигурителните дружества предварителни финансови отчети и справки за 2008 г. Публикувани са и данните за доходността за 2008 г. и за разпределението на осигурените в пенсионните фондове лица по пол и възраст към 31.12.2008 г.
Към 31.12.2008 г. броят на осигурените лица в четирите вида фондове достига 3 643 749 лица, което представлява нарастване с 202 935 лица или с 5,90 на сто спрямо осигурените към края на 2007 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,04 на сто, в професионалните – 85,05 на сто, в доброволните – 58,52 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 35,76 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 34,2 г., в професионалните – 42,3 г., в доброволните – 46,3 г. и в доброволните по професионални схеми – 42,4 г.
Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2008 г. възлизат на 2 299 154 хил. лв. и отбелязват намаление с   0,83 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2007 г. Намалението на общия размер на нетните активи на пенсионните фондове отразява ефекта на световната финансова криза върху развитието на сектора на допълнителното пенсионно осигуряване у нас.
Доходността от управлението на активите на пенсионните фондове за 2008 г. е отрицателна. Среднопретеглената спрямо нетните активи доходност (немодифицирана) на универсалните пенсионните фондове е – 20,15 на сто, на професионалните – 23,13 на сто и на доброволните  – 24,71 на сто. Доходността на пенсионните фондове за 2008 г. съществено е повлияна от низходящия ценови тренд на финансовите инструменти на българския и чуждестранните капиталови пазари през цялата изминала година. Пенсионните фондове обаче са дългосрочни инвеститори и постигнатите инвестиционни резултати за конкретен едногодишен период не са определящи за крайния резултат от процеса на дългосрочно инвестиране на средствата на осигурените лица.
Наред с данните за доходността, Комисията за финансов надзор за първи път оповестява и информация за равнището на инвестиционния риск при управлението на активите на пенсионните фондове, измерен с показателя стандартно отклонение на доходността. Изчисляването на показателя стандартно отклонение на доходността е извършено по методиката, която се съдържа в Приложение № 4 на „Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване”.
Пенсионноосигурителните дружества приключват  2008 г. с общи приходи в размер на 71 330 хил. лв., което представлява намаление с 15,12 на сто в сравнение с реализираните приходи през 2007 г. Въпреки отчетеното слабо намаление на нетните активи на пенсионните фондове и отрицателната доходност от управлението им, приходите от пенсионноосигурителна дейност се запазват на равнището от 2007 г.  Намалението на общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2008 г. е за сметка на намалението на приходите от управление на собствени средства.
Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване през 2008 г., и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2008 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”. В същия раздел е публикувана и информация за доходността от управлението на активите на пенсионните фондове и инвестиционния риск, измерен с показателя стандартно отклонение на доходността, за 2005, 2006, 2007 и 2008 г. Периодът обхваща  пълните календарни години от момента на въвеждането на дяловете при воденото на индивидуалните партиди – 1.07.2004 г.