Решения на КФН от заседание на 20 февруари 2009 г.

На свое заседание от 20 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „ Оптела-Лазерни Технологии” АД, Пловдив. Емисията е в размер на 1 500 000 броя акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2 лв., които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване капитала на дружеството, съгласно взето решение от АСО на 03.09.2008 г.

2. Вписа последваща емисия от акции на ЗД „Евроинс” АД, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 753 564  лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 4 лв.. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 9 999 992  на 11 753 556 лв.

3. Взе решение да прекрати производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „София Инститюшънъл Кетъринг” АД по искане на дружеството.

4. Взе решение да прекрати производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия акции на „Глоуб Фарм” АД по искане на дружеството.

5. Издаде одобрение на „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ относно избора на „Агроменидж” АД за обслужващо дружество по управление и поддръжка на недвижимите имоти на емитента.