Решения на КФН от заседание на 25 февруари 2009 г.

На свое заседание от 25 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава лиценз на „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).
Потвърди проспект за публично предлагане на 150  000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинала стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени от „Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са: Договорен фонд ”Синергон профит” чрез УД „Синергон Асет Мениджмънт”, притежаващ 30 % от капитала, „Стубел 3”ООД с 28 %, Магдалена Делистоянова с 15 %, Албена Делистоянова с 15 %, Васил Воденичаров с 7 % и Наталия Йовева с 5 %.
В Съвета на директорите влизат Васил Воденичаров – председател на СД,  Магдалена Делистоянова – зам. председател на СД и Наталия Йовева – изпълнителен директор.
„Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна, ще бъде специализирано в инвестиции в недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, оборудване с машини и съоръжения за индустриално земеделие с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда.

2. Издаде разрешение на УД „Нюуей Асет Мениджмънт” АД, гр. Варна, за организиране и управление на два договорни фонда. ДФ„Нюуей Индекс Плюс” е индексен фонд   и цели да поддържа между 50 и 90 % от стойността на своите активи в акции на компании, включени в SOFIX, а ДФ„Нюуей Нова Европа”  е с високорисков профил.
Потвърди двата проспекта за публично предлагане на дялове на „Нюуей Индекс Плюс” и на „Нюуей Нова Европа” и вписа емисиите дялове във водения от КФН публичен регистър.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от Еврокредит” ЕАД, гр. Пловдив. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 1000 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка, с купон 500 базисни точки  над 6-месечния Euribor , но не по-малко от 8% на годишна база, 6 месечен период на лихвено плащане. Предвидено  е изплащането на главницата да е еднократно на падежа, срочност – 60 месеца, датата на емитиране на облигациите е 14.12..2006 г. и датата на падежа е 14.12.2011 г. Еврокредит” ЕАД  е дъщерно дружество на „Евролизинг” ЕАД, като „Евролизинг” ЕАД  е едноличен собственик на капитала на дружеството. „Евролизинг” ЕАД  от своя страна е 100% собственост на ЕТ „ ДТ- Елени-90 Димитър Тодоров”.
Дружеството има едностепенна система на управление. В Съвета на директорите влизат Георги Матински – председател и изп. Директор, Димитър Тодоров – зам. Председател и Валентина Чумпалова . – член на СД.
Предметът на  дейност на  емитента включва лизингова дейност във всичките й форми като основната сфера е съврзана с целево финансиране на покупки на стоки от физически и юридически лица под формата на потребителски кредит.
Вписва „Еврокредит” ЕАД като емитент и посочената емисия в публичния регистър.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2009 г.  за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Предлаганите изменения и допълнения произтичат от натрупания опит по нейното прилагане, от необходимостта от уеднаквяване с терминологията на Закона за пазарите на финансови инструменти и прецизиране на някои текстове. Предвижда се в случаите, когато към момента на извършване на оценката на акции, съответно дялове, издадени от колективна инвестиционна схема, не е обявена нова цена на обратно изкупуване, оценяването им да се извършва по цената от предходния работен ден. Предложенията целят уеднаквяване на оценката, която извършват пенсионноосигурителните дружества, за едни и същи финансови инструменти,.
Другата промяна е свързана с последващата оценка на инвестиционен имот по справедлива стойност, която е предвидено да се извършва към последния работен ден на всяко тримесечие от независим оценител с правоспособност за извършване на оценка на недвижими имоти, съгласно Закона за независимите оценители.  Сега действащите разпоредби за тази оценка е тя да се извършва само два пъти годишно – към последния работен ден на месец юни и на месец декември от най-малко двама независими оценители с подходяща квалификация и опит. Промяната цели да се даде възможност на пенсионноосигурителните дружества да реагират по-гъвкаво и адекватно на промените в цените на пазара на недвижимите имоти.
Предвижда се също така при еднократно изтегляне или изплащане на средства от партидата на осигурено лице или пенсионер, сумата на дължимото плащане да се изчислява по стойността на един дял, валидна към датата на подаване на молбата за изтегляне, съответно изплащане на средствата. С новата  редакция на текста се определя и срок за изплащане на тези средства – не по-дълъг от 5 работни дни от датата на подаване на молбата. Регламентирането на по-кратък срок цели да се предотвратят загуби на осигурените лица при понижаване на стойността на един дял от момента на подаване на молбата до момента на изплащане на средствата. Това е свързано с очакванията на осигурените лица да получат сума, която са изчислили по стойността на един дял, валидна към датата на подаване на молбата за изплащане, и средствата да им се изплатят в кратък срок, който да минимизира евентуални техни загуби в резултат на понижение на стойността на един дял на фонда.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.