Решения на КФН от заседание на 12 февруари 2009 г.

На свое заседание от 12 февруари  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява търгово предложение от „Би Джи Ай Груп” АД за обратно изкупуване чрез инвестиционен посредник „Интеркапитал Маркетс” АД  на до 8 800 000 броя акции ( (97.78%) от капитала на   „Би Джи Ай Груп” АД. Обратното изкупуване се прави с цел намаляване капитала на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.004 лв.

Мотивите на дружеството са, че по този начин се цели възстановяване на вложените от акционерите парични средства в капитала на дружеството поради липсата на подходящи инвестиционни възможности и проекти за компанията понастоящем, което възпрепятства гарантирането на печалба и респективно реализиране доходност на акционерите.

2. Одобрява търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”, гр. Вадуц, Лихтенщайн, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на всички акции на „Балкантурист Елит” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 1.93 лв.

3. Вписа последваща емисия от акции на „Унифарм” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 500 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 500 000 на 1 000 000 лв.

4. Вписа последваща емисия от акции на „Унипак” АД, гр. Павликени с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 135 990 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 1 135 990 на 2 271 980 лв.

5. Вписа последваща емисия от акции на „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 5 850 000 лева, разпределени в 585 000 броя обикновени акции с номинална стойност 10 лева всяка една. Издадена е в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 850 000 на 11 700 000 лева.
6. Отказа да потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „София Комерс Кредит Груп” АД, гр. София, в размер на 1 000 000 евро, с фиксиран лихвен процент 10,75 % на годишна база. Основните мотиви за отказа са, че представените договори за залог на ипотечни вземания по емисията не представляват в достатъчна степен ликвидно и качествено обезпечение, поради което не са достатъчно защитени интересите на потенциалните инвеститори. В хода на производството са поискани документи, доказващи регистрации в Централния регистър на особените залози, които не са представени от заявителя.
7. Одобрява за членове на Управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите Атанас Бойчев, Павлина Аначкова и Ирина Марцева по предложение на Асоциацията на банките в България и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

8. Признава на Ваня Златева придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.

9. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
С приетия проект се цели преодоляване на затрудненията, свързани с упражняването на надзора върху концентрацията на експозициите на инвестиционните посредници.

Предвижда се допълнение в съдържанието на уведомлението до комисията в случаите когато експозициите на инвестиционния посредник надвишат някое от ограниченията в наредбата. Предвидено е в уведомлението да се посочват освен причините, довели до превишението, конкретни мерки, така също и срока за привеждане на експозициите в съответствие с установените в наредбата ограничения. При необходимост, заместник-председателят може с решение да даде друг подходящ срок на инвестиционния посредник, в който да се съобрази с ограниченията.

Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН в раздел „Нормативна уредба”, „Проекти на нормативни документи” и ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни.