Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Родина 91” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи „Родина 91” АД да отстрани непълнотите в представения в КФН отчет за дейността на дружеството за трето тримесечие на 2008 г.

Пълния текст на решение 42 може да намерите в раздел „Административни документи”.