„Стомана” АД, гр. Перник и „Месокомбинат-Бургас” АД са отписани от публичния регистър

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, описа „Стомана” АД, гр. Перник и „Месокомбинат-Бургас” АД 
от публичния регистър, воден от КФН
Пълния текст на решения 41 и 79 може да намерите в раздел „Административни документи”.