Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 ноември 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 444. За месец ноември едно застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН, че желае да извършва застрахователна дейност на територията на  България и едно дружество се е отказало.

Към  30 ноември 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1706. През ноември 12 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България и 11 са се отказали.

През ноември един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на държава членка на ЕС, като общият брой на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 30 ноември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.         Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

ЕSMA разяснява отчитането на борсово търгувани деривати по ЕМIR

Пета актуализация на документа с въпроси и отговори

Считано от 12 февруари 2014 г., по EMIR се изисква от всички страни по сделки за деривати в ЕС да отчитат сделките си на регистрите на трансакции, независимо от това дали дериватите са извън борсово или борсово търгувани. Докладването на договори за деривати позволява на регулаторните органи да установят и анализират потенциални рискове, свързани с пазарите на деривати.

На 20 декември 2013 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)  публикува допълнение към въпросите и отговорите (Q&As), чиято цел е да представи насоки за участниците на пазара, да изясни кои фирми са длъжни да докладват своите борсово търгувани деривати на регистрите на трансакции, както и каква информация трябва да бъде представена, с оглед осигуряването на последователна информация в целия ЕС.

Деривати, търгувани на места за търговия в ЕС са обвързани с правилата за докладване по EMIR и MiFID. MiFID покрива действителната търговия с деривати, докато EMIR регулира процеса по приключването на сделките.

Следните контрагенти ще трябва да отчитат своите сделки с борсово търгувани деривати на регистрите на трансакции:
Централните клирингови къщи (централни контрагенти (CCP)), които извършват клиринг на сделки;
Клирингови членове на ССР;
Инвестиционните посредници по MiFID, които извършват търговия с деривати, на място за търговия, където са членове, и
• Страните по договорите за деривати, които не попадат в нито една от посочените категории, с изключение на случаите, в които са изключени от обхвата, заради техния статут.

Всеки един от тези участници има задължението да докладва всички договори за деривати, които е сключил с някой от другите участници. Клиринговите членове и техните клиенти трябва да докладват поотделно, а тези, които не са страна по договор за деривати, не са длъжни да докладват своите сделки.

В същото време Европейската комисия публикува актуализация на техния вариант на най-често задавани въпроси по EMIR, като дава разяснения за статута на предприятията в дефиницията за нефинансови контрагенти, както и дали EMIR се отнася за общините.

И двете актуализации на ESMA и на ЕК са публикувани на страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Допълнителна информация

Решения от заседание на КФН от 18 декември 2013 г.

На свое заседание от 18 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1.  Одобрява Ангел Гяуров за ликвидатор на „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация.

2. Прие отчет на управление „Надзор на инвестиционната дейност” за периода 01.07.2013г. – 30.09.2013г.

3. Вписва ДФ „Ти Би Ай Евробонд”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Ти Би Ай Евробонд”, управляван  от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД. Вписва ДФ „Ти Би Ай Евробонд” като емитент и емисия дялове в публичния регистър, воден от КФН.

4. Вписва емисия в размер на 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 4.5%, с лихвени плащания на всеки 12 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа, срочност 84 месеца, считано от датата на емисията конвертируеми облигации, издадени от „Централна кооперативна банка” АД.

5. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от „Алфа Енерджи” ЕАД, по искане на дружеството.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2013 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2013 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.

Решение № 960-ПОД от 16.12.2013 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, “Форми и образци на документи”.

Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2013 г.

Към края на октомври 2013 г. броят на общозастрахователните дружества нараства на 27, докато броят на животозастрахователите остава непроменен – 16.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2013 г., възлиза на 1 369 310 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 8,2 % на годишна база.

Към края на октомври 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 123 635 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 5,8 % на годишна база. За сравнение, в края на октомври 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 2,3 % на годишна база.   

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69,3 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,1 % при спад от 3,2 %, изчислен в края на октомври 2012 г. В края на октомври 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 18,2 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на премиите от 1,3 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 265 хил. лв. в края на октомври 2012 г. на 31 507 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на единадесет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на октомври 2013 г. седемнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ОЗОФ Доверие ЗАД” (18,6 %), „ЗОК България Здраве” ЗАД (16,8 %), „Дженерали Застраховане” АД (13,7 %) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,1 %).

През периода януари – октомври 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 245 676 хил. лв. при 203 954 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 20,5 % при изчислен ръст от 3,2 % в края на октомври 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,9 %. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 21,8 %, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента. 

Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на октомври 2013 г. Спрямо края на октомври 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 2,4 % на годишна база.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”. 

Решения от заседание на КФН от 13 декември 2013 г.

На свое заседание от 13 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Уинслоу ленд инвест” АД, гр. София, за закупуване на акции на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява допълнение към проспекта на „Би Джи Ай Груп” АД, гр. София.

3. Издава лиценз на „Европейска здравноосигурителна каса” АД за извършване на застрахователна дейност по застраховка „Заболяване”.

4. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД за нов вид застраховка, а именно „Обща гражданска отговорност”.

5. Одобри бюджета на Гаранционния фонд за 2014 г., съгласно чл. 290, ал. 8 от Кодекса за застраховането.

 

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издаде насоки за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ, които се приеха от КФН

Комисията за финансов надзор прие насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ. Те са в четири направления: Насоки за системата на управление; Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)); Насоки относно подаването на информация до националните компетентни органи и Насоки за предварително заявление за вътрешни модели. Насоките ще се прилагат от 01.01.2014 г.

Комисията ще предприеме мерки за привеждане на насоките в надзорната практика. Насоките на EIOPA  са важна стъпка за подготовката както на застрахователите, така и на надзорните органи за прилагане на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ). Тя ще се прилага от 01.01.2016 г. и в оставащите две години застрахователите и надзорните органи трябва да предприемат всички необходими мерки, за да бъдат в състояние ефективно да прилагат новия механизъм за управление и надзор на платежоспособността.

Текстът на Насоките за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ на всички официални езици на Европейския съюз са публикувани на страницата на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване в интернет на адрес: https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html .

 

Списъците на лицата, успешно издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и като брокер на ценни книжа са публикувани

Списъците на лицата, успешно издържали изпита на 1 декември 2013 г. за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант и успешно издържали изпита на 30 ноември 2013 г. за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа са публикувани в рубрика: “Изпити за правоспособност” – “Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – “30 ноември и 1 декември 2013 г.”

Решения от заседание на КФН от 11 декември 2013 г.

На свое заседание от 11 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1.  Разрешава на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

Информация във връзка с провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

На свое заседание от 6 декември 2013 г. КФН определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в четири модула – на 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г.

            Комисията е в състав:

            1) Председател: проф. дин Нено Павлов

            2) Членове:

            2.1) гл. асистент Радостин Вазов – изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси;

            2.2) Мария Христова – началник отдел „Анализи и оценка на риска” в управление „Осигурителен надзор”;

            2.3) Ивета Ружекова – актюер в отдел „Дистанционен надзор” в управление „Застрахователен надзор”;

            2.4) Нурсен Мурад – актюер в отдел „Дистанционен надзор” в управление „Застрахователен надзор”.

             Всеки модул от изпита започва в 10,00 ч. и продължава 4 астрономични часа. Кандидати, които не представят документ за самоличност, не са заплатили такса съгласно тарифата по чл. 27, ал. 2 ЗКФН или се явят след началото на изпита, не се допускат до изпит.

            Изпитът е писмен и анонимен.

            По време на изпита не се допуска използването на компютри, мобилни телефони, съобщителна техника, други технически средства и устройства, както и каквито и да било помощни материали на хартиен или друг носител. Допустимо е използването само на листи, подпечатани с печата на КФН, химикал, молив, гума и калкулатори от типа: Texas Instruments BA II, Texas Instruments BA II Plus, Texas Instruments BA II Plus Professional, Texas Instruments BA II Plus Business Analyst или HP 10B, HP 12C.

Изпитната комисия проверява и оповестява резултатите от изпитните работи в 14-дневен срок от датата на провеждане на последния изпитен модул.