Решения от заседание на КФН от 11 декември 2013 г.

На свое заседание от 11 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1.  Разрешава на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Гърция.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 2 000 000 лева разпределени в 2 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.