Информация във връзка с провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

На свое заседание от 6 декември 2013 г. КФН определи състав на изпитна комисия за провеждане на изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в четири модула – на 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г.

            Комисията е в състав:

            1) Председател: проф. дин Нено Павлов

            2) Членове:

            2.1) гл. асистент Радостин Вазов – изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси;

            2.2) Мария Христова – началник отдел „Анализи и оценка на риска” в управление „Осигурителен надзор”;

            2.3) Ивета Ружекова – актюер в отдел „Дистанционен надзор” в управление „Застрахователен надзор”;

            2.4) Нурсен Мурад – актюер в отдел „Дистанционен надзор” в управление „Застрахователен надзор”.

             Всеки модул от изпита започва в 10,00 ч. и продължава 4 астрономични часа. Кандидати, които не представят документ за самоличност, не са заплатили такса съгласно тарифата по чл. 27, ал. 2 ЗКФН или се явят след началото на изпита, не се допускат до изпит.

            Изпитът е писмен и анонимен.

            По време на изпита не се допуска използването на компютри, мобилни телефони, съобщителна техника, други технически средства и устройства, както и каквито и да било помощни материали на хартиен или друг носител. Допустимо е използването само на листи, подпечатани с печата на КФН, химикал, молив, гума и калкулатори от типа: Texas Instruments BA II, Texas Instruments BA II Plus, Texas Instruments BA II Plus Professional, Texas Instruments BA II Plus Business Analyst или HP 10B, HP 12C.

Изпитната комисия проверява и оповестява резултатите от изпитните работи в 14-дневен срок от датата на провеждане на последния изпитен модул.