Решения от заседание на КФН от 6 декември 2013 г.

На свое заседание от 6 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Прие програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода януари – юни 2014 г. Програмата е публикувана в рубрика “Нормативна уредба”.  http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/normativna_programa_2014_1.pdf.

2. Определи състав на комисия за провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, насрочен за 15 декември 2013 г. и 11, 18 и 25 януари 2014 г. Съставът на комисията за провеждане изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер е публикуван в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност” – „Изпити за актюери” –  http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/sastav-na-komisia.pdf.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „ТЕЦ Марица 3” АД, гр. Димитровград. Емисията е в размер на 4 040 000  лева, разпределени в 4 040  броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, с номинална стойност 1 000 лева всяка. 

4. Отнема издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Популярна каса 95” АД, по искане на дружеството.

5. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на Здравноосигурително дружество „Булстрад Здраве” в ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”.

6. Приема Насоки и препоръки на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно писмените споразумения между членовете на колегии на централни контрагенти.

7. Приема Насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно политики и практики на възнаграждение (Директива за пазарите на финансови инструменти – MiFID)”.