Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване издаде насоки за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ, които се приеха от КФН

Комисията за финансов надзор прие насоките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ. Те са в четири направления: Насоки за системата на управление; Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)); Насоки относно подаването на информация до националните компетентни органи и Насоки за предварително заявление за вътрешни модели. Насоките ще се прилагат от 01.01.2014 г.

Комисията ще предприеме мерки за привеждане на насоките в надзорната практика. Насоките на EIOPA  са важна стъпка за подготовката както на застрахователите, така и на надзорните органи за прилагане на Директива 2009/138/ЕО (Платежоспособност ІІ). Тя ще се прилага от 01.01.2016 г. и в оставащите две години застрахователите и надзорните органи трябва да предприемат всички необходими мерки, за да бъдат в състояние ефективно да прилагат новия механизъм за управление и надзор на платежоспособността.

Текстът на Насоките за подготовка на прилагането на Платежоспособност ІІ на всички официални езици на Европейския съюз са публикувани на страницата на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване в интернет на адрес: https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/index.html .