Данни за застрахователния пазар към края на месец октомври 2013 г.

Към края на октомври 2013 г. броят на общозастрахователните дружества нараства на 27, докато броят на животозастрахователите остава непроменен – 16.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – октомври 2013 г., възлиза на 1 369 310 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 8,2 % на годишна база.

Към края на октомври 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 1 123 635 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 5,8 % на годишна база. За сравнение, в края на октомври 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 2,3 % на годишна база.   

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 69,3 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 4,1 % при спад от 3,2 %, изчислен в края на октомври 2012 г. В края на октомври 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 18,2 % от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат ръст на премиите от 1,3 % на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 265 хил. лв. в края на октомври 2012 г. на 31 507 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на единадесет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на октомври 2013 г. седемнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ОЗОФ Доверие ЗАД” (18,6 %), „ЗОК България Здраве” ЗАД (16,8 %), „Дженерали Застраховане” АД (13,7 %) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД” ЕАД (12,1 %).

През периода януари – октомври 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 245 676 хил. лв. при 203 954 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 20,5 % при изчислен ръст от 3,2 % в края на октомври 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,9 %. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 21,8 %, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента. 

Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на октомври 2013 г. Спрямо края на октомври 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 2,4 % на годишна база.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.