Решения от заседание на КФН от 18 декември 2013 г.

На свое заседание от 18 декември 2013 г. КФН взе следните решения:

1.  Одобрява Ангел Гяуров за ликвидатор на „Алфа Пропърти 1” АДСИЦ – в ликвидация.

2. Прие отчет на управление „Надзор на инвестиционната дейност” за периода 01.07.2013г. – 30.09.2013г.

3. Вписва ДФ „Ти Би Ай Евробонд”, създаден в резултат на преобразуване на ИД „Ти Би Ай Евробонд” АД чрез промяна в правната му форма в ДФ „Ти Би Ай Евробонд”, управляван  от УД „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД. Вписва ДФ „Ти Би Ай Евробонд” като емитент и емисия дялове в публичния регистър, воден от КФН.

4. Вписва емисия в размер на 36 000 000 евро, разпределени в 36 000 безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 4.5%, с лихвени плащания на всеки 12 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа, срочност 84 месеца, считано от датата на емисията конвертируеми облигации, издадени от „Централна кооперативна банка” АД.

5. Прекратява образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от „Алфа Енерджи” ЕАД, по искане на дружеството.