ЕSMA разяснява отчитането на борсово търгувани деривати по ЕМIR

Пета актуализация на документа с въпроси и отговори

Считано от 12 февруари 2014 г., по EMIR се изисква от всички страни по сделки за деривати в ЕС да отчитат сделките си на регистрите на трансакции, независимо от това дали дериватите са извън борсово или борсово търгувани. Докладването на договори за деривати позволява на регулаторните органи да установят и анализират потенциални рискове, свързани с пазарите на деривати.

На 20 декември 2013 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA)  публикува допълнение към въпросите и отговорите (Q&As), чиято цел е да представи насоки за участниците на пазара, да изясни кои фирми са длъжни да докладват своите борсово търгувани деривати на регистрите на трансакции, както и каква информация трябва да бъде представена, с оглед осигуряването на последователна информация в целия ЕС.

Деривати, търгувани на места за търговия в ЕС са обвързани с правилата за докладване по EMIR и MiFID. MiFID покрива действителната търговия с деривати, докато EMIR регулира процеса по приключването на сделките.

Следните контрагенти ще трябва да отчитат своите сделки с борсово търгувани деривати на регистрите на трансакции:
Централните клирингови къщи (централни контрагенти (CCP)), които извършват клиринг на сделки;
Клирингови членове на ССР;
Инвестиционните посредници по MiFID, които извършват търговия с деривати, на място за търговия, където са членове, и
• Страните по договорите за деривати, които не попадат в нито една от посочените категории, с изключение на случаите, в които са изключени от обхвата, заради техния статут.

Всеки един от тези участници има задължението да докладва всички договори за деривати, които е сключил с някой от другите участници. Клиринговите членове и техните клиенти трябва да докладват поотделно, а тези, които не са страна по договор за деривати, не са длъжни да докладват своите сделки.

В същото време Европейската комисия публикува актуализация на техния вариант на най-често задавани въпроси по EMIR, като дава разяснения за статута на предприятията в дефиницията за нефинансови контрагенти, както и дали EMIR се отнася за общините.

И двете актуализации на ESMA и на ЕК са публикувани на страницата на КФН в раздел Регистри и справки/ Извънборсови деривати/ Допълнителна информация