Важна информация за застрахователните брокери във връзка с годишното им отчитане

Напомняме на всички застрахователни брокери, че подаването на годишните отчет  и справки за извършваното от тях застрахователно и презастрахователно посредничество за периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., се осъществява единствено през портала на КФН, за който всеки застрахователен брокер е преминал процедурата по регистрация и е получил код за достъп и парола.

Предоставянето на годишните отчет и справки трябва да се осъществи чрез образците, които са актуализирани и качени на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”, документ „Утвърдени образци на отчети и справки на застрахователните и презастрахователни брокери заедно с пояснения за попълването им” –                     – http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263.

Използването на образците, които са сваляни при предишни отчетни периоди, ще гененрира грешка и няма да позволи подаването на годишната информация.

Напомняме също така, че срокът за подаване на годишните отчет и справки за 2013 г. е 31.01.2014 г. Следва да се има предвид, че застрахователните посредници, заличени от регистъра на КФН през периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г., трябва да представят справка за извършваното от тях посредничество към датата на заличаване.