Решения от заседание на КФН от 08 януари 2014 г.

На свое заседание от 08 януари 2014 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството Емисията е в размер на 15 565 688 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,80 лева всяка.

2. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователно еднолично акционерно дружество ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД за застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”.

3. Отнема лиценза на „Интерамерикан България” ЗЕАД  за застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство”.

4. Прие промена в устава на „Агро финанс” АДСИЦ, гр. София, свързана с промяна на седалището на дружеството.

5.Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Иван Гешев.

6. Отхвърля жалба от „Медикъл Асистънс Марцианопол” ЕАД срещу Решение № 842-УД от 12.11.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.