Решения от заседание на КФН на 28.02.2019 г.


На заседанието си на 28.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 1 249 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 235 900 лева на 6 485 897 лева.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена е 1,15 лева за брой акция.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове „Инвест Класик”, „Инвест Актив“, „Инвест консервативен фонд“, „Инвест Облигации“ и „Глобал Опортюнитис“.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Боян Антониев Гиргинов.
 
5. Одобрява Петър Аврамов за член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „ДСК – Родина” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „Съгласие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
8. Одобрява Георги Тодоров Тодоров за член на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Одобрява Николай Стойков Стойков, Анастас Атанасов Петров и Елица Александрова Занчева за членове на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.
 
10. Вписва „Инфинит Тръст“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Заличава „НПМ Брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Заличава „Виа Тера” EООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Издава отказ за вписване на „Вайсес“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник „Депахо“ ООД, Република Кипър.
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфонд ASIAN LONG TERM VALUE.
 
15. Уведомява надзорния орган на Република Гърция относно намерението на „Контракт Иншуранс Брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Гърция.
 
16. Уведомява надзорните органи на Румъния, Унгария, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Австрия, Португалия, Швеция, Словения, Словакия, Чехия, Полша, Дания и Белгия относно намерението на „Дженерал брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
17. Уведомява надзорните органи на Италия и Чехия относно намерението на „Уникредит Застрахователен Брокер” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
18. Уведомява надзорните органи на Полша, Гърция, Норвегия, Румъния и Франция относно намерението на „Застрахователна компания Лев Инс” АД да разшири обхвата на дейността си по определени класове застраховки, съгласно Приложение № 1 от КЗ, на територията на техните страни при условията на свобода на представяне на услуги.
 
19. Приема на първо гласуване проект за Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 29.04.2019 г. вкл.)
 
20. Изпраща писмо до „ЗК Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за прехвърляне на ключовата функция за съответствие на външен изпълнител чрез сключване на договор с Адвокатско дружество „Христо Моллов, Тенев, Семчева и партньори“.
 
21. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.
 
22. Изпраща писмо до управляващото дружество „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Аларик – Глобални Суровини”, чрез вливане в ДФ „Аларик – Хибриден Депозит”.
 
23. Изпраща писмо до „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
24. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързан агент Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания.
 
 
 

Решения от заседание на КФН на 28.02.2019 г.


На заседанието си на 28.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции във водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, издадена от „Холдинг Варна” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар.
Емисията е в размер на 1 249 997 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 5 235 900 лева на 6 485 897 лева.
 
2. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Schutt-Andersen Holding LTD за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД на 36 603 броя акции от капитала на „Биоиасис“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена е 1,15 лева за брой акция.
 
3. Издава одобрение на управляващото дружество „Инвест Фонд Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, на управляваните от него договорни фондове „Инвест Класик”, „Инвест Актив“, „Инвест консервативен фонд“, „Инвест Облигации“ и „Глобал Опортюнитис“.
 
4. Признава придобитата квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Боян Гиргинов.
 
5. Одобрява Петър Аврамов за член на Надзорния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД.
 
6. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „ДСК – Родина” АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
7. Одобрява изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на управляваните от ПОК „Съгласие“ АД фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
 
8. Одобрява Георги Тодоров за член на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
9. Одобрява Николай Стойков, Анастас Петров и Елица Занчева за членове на Съвета на директорите на „Ен Ен Пенсионноосигурително дружество“ ЕАД.

10. Вписва „Инфинит Тръст“ ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
11. Заличава „НПМ Брокер” ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
12. Заличава „Виа Тера” EООД от регистъра за застрахователните агенти, воден от КФН.
 
13. Издава отказ за вписване на „Вайсес“ ЕООД в регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН, като обвързан агент на инвестиционния посредник „Депахо“ ООД, Република Кипър.
 
14. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че инвестиционното дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфонд ASIAN LONG TERM VALUE.
 
15. Уведомява надзорния орган на Република Гърция относно намерението на „Контракт Иншуранс Брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Гърция.
 
16. Уведомява надзорните органи на Румъния, Унгария, Италия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Австрия, Португалия, Швеция, Словения, Словакия, Чехия, Полша, Дания и Белгия относно намерението на „Дженерал брокер” OOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
17. Уведомява надзорните органи на Италия и Чехия относно намерението на „Уникредит Застрахователен Брокер” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
18. Уведомява надзорните органи на Полша, Гърция, Норвегия, Румъния и Франция относно намерението на „Застрахователна компания Лев Инс” АД да разшири обхвата на дейността си по определени класове застраховки, съгласно Приложение № 1 от КЗ, на територията на техните страни при условията на свобода на представяне на услуги.
 
19. Приема на първо гласуване проект за Наредба за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 60-дневен срок, до 29.04.2019 г. вкл.)
 
20. Изпраща писмо до „ЗК Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за прехвърляне на ключовата функция за съответствие на външен изпълнител чрез сключване на договор с Адвокатско дружество „Христо Моллов, Тенев, Семчева и партньори“.
 
21. Изпраща писмо до „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.
 
22. Изпраща писмо до управляващото дружество „Аларик Кепитъл” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Аларик – Глобални Суровини”, чрез вливане в ДФ „Аларик – Хибриден Депозит”.
 
23. Изпраща писмо до „ВФ АЛТЪРНАТИВ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.
 
24. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Аларик Секюритис” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност на територията на Великобритания, чрез обвързан агент Tradeal LTD, установен на територията на Великобритания.
 
 
 

Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2018 г.

    Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2018 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2018 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
    Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2018 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 93 606 лица, от които 81 445 лица в универсалните фондове и 12 161 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2018 г. съставляват 82,89 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 85,81 на сто в професионалните.
    Информация за служебно разпределените лица през 2018 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Решения от заседание на КФН на 26.02.2019 г.


На заседанието си на 26.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Андрей Бойков Александров като член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД. Одобрява София Каменова Христова като независим член на Надзорния съвет и Орлин Ценков Пенев като член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
2. Одобрява Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков като членове на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
3. Одобрява Мая Иванова Русева като член на Съвета на директорите на „Ен Ен ПОД“ ЕАД.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането. Наредбата е изготвена във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането на Република България, обн. в ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., с който бяха въведени изискванията на Директивата (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти.
Проектът на наредбата определя критериите за класифициране на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни. По този начин се създават условия застрахователите и застрахователните посредници да предлагат такива продукти без да е необходимо да извършват преценките за уместен и подходящ по характера си продукт, когато тяхното предлагане се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги. Това ще облекчи предлагането на несложни инвестиционни застрахователни продукти и ще намали разходите, което ще бъде в интерес на ползвателите на застрахователни услуги.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.03.2019 г. вкл.)
 
6. Приема да спазва в надзорната си дейност Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността (EBA/GL/2015/21), приети от Европейския банков орган.
 
7. Изпраща писмо до „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество „Стор Мениджмънт” ООД със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на Любомир Иванов Евстатиев за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс“ ЕАД.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Общинска банка-Балансиран” и „Общинска банка-Перспектива”.
 
10. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Нов век” АД.
 
11. Изпраща писмо до „Импетус Капитал” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ).

 
 
 

Решения от заседание на КФН на 26.02.2019 г.


На заседанието си на 26.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Одобрява Андрей Александров като член на Управителния съвет на ПОД „Алианц България“ АД. Одобрява София Христова като независим член на Надзорния съвет и Орлин Пенев като член на Надзорния съвет на ПОД „Алианц България“ АД.
 
2. Одобрява Сава Стойнов и Кирил Червенков като членове на Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила“ АД.
 
3. Одобрява Мая Русева като член на Съвета на директорите на „Ен Ен ПОД“ ЕАД.
 
4. Издава одобрение на управляващото дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на управлявания от него договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ (с ново наименование ДФ „Тренд Фонд Консервативен”).
 
5. Приема на първо гласуване проект на Наредба относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането. Наредбата е изготвена във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането на Република България, обн. в ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., с който бяха въведени изискванията на Директивата (ЕС) 2016/97 относно разпространението на застрахователни продукти.
Проектът на наредбата определя критериите за класифициране на определени инвестиционни застрахователни продукти като несложни. По този начин се създават условия застрахователите и застрахователните посредници да предлагат такива продукти без да е необходимо да извършват преценките за уместен и подходящ по характера си продукт, когато тяхното предлагане се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги. Това ще облекчи предлагането на несложни инвестиционни застрахователни продукти и ще намали разходите, което ще бъде в интерес на ползвателите на застрахователни услуги.
 (Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 28.03.2019 г. вкл.)
 
6. Приема да спазва в надзорната си дейност Насоки относно минималните критерии, които трябва да бъдат изпълнени по отношение плана за оздравяване на дейността (EBA/GL/2015/21), приети от Европейския банков орган.
 
7. Изпраща писмо до „Премиер фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на замяна на обслужващо дружество „Стор Мениджмънт” ООД със „Стор Мениджмънт 1” ЕООД.
 
8. Изпраща писмо до инвестиционния посредник „Булброкърс“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за издаване на одобрение на Любомир Иванов Евстатиев за член на Съвета на директорите на ИП „Булброкърс“ ЕАД.
 
9. Изпраща писмо до управляващото дружество „Общинска банка Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Общинска банка-Балансиран” и „Общинска банка-Перспектива”.
 
10. Изпраща писмо до Холдинг „Нов век” АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Нов век” АД.
 
11. Изпраща писмо до „Импетус Капитал” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ).

 
 
 

Решения от заседание на КФН на 21.02.2019 г.


На заседанието си на 21.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“,  „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
2. Одобрява Недялко Димчев Чандъров за член на Надзорния съвет и Пламен Ангелов Шинов за изпълнителен директор на „ЗД Нова Инс“ ЕАД.
 
3. Изпраща писмо до „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Валентин Иванов Милинов за ръководител на функцията за съответствие и одобрението на Валери Матеев Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
           
5. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит  на „Одит консулт МД“ ЕООД.
           
6. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1076-ОЗ от 20.11.2018 г. – да се чете, че г-н Вилем Якоб Вестерлакен е одобрен за член на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД, а не за изпълнителен член на Управителния съвет.

Решения от заседание на КФН на 21.02.2019 г.


На заседанието си на 21.02.2019 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, „Конкорд Фонд – 2 Акции“, „Конкорд Фонд – 3 Сектор Недвижими Имоти“, „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“,  „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“ и „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.
 
2. Одобрява Недялко Чандъров за член на Надзорния съвет и Пламен Шинов за изпълнителен директор на „ЗД Нова Инс“ ЕАД.
 
3. Изпраща писмо до „Дивелъпмънт Асетс” ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Изпраща писмо до ЗД „Бул Инс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на Валентин Милинов за ръководител на функцията за съответствие и одобрението на Валери Ненков за ръководител на функцията по вътрешен одит на дружеството.
           
5. Изпраща писмо до „Застрахователна компания Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърлянето на ключовата функция по вътрешен одит  на „Одит консулт МД“ ЕООД.
           
6. Поправя допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1076-ОЗ от 20.11.2018 г. – да се чете, че г-н Вилем Вестерлакен е одобрен за член на Управителния съвет на „ЗД ЕИГ РЕ“ ЕАД, а не за изпълнителен член на Управителния съвет.

Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт

Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане. Проектът на акта може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. (Писмени предложения и възражения могат да бъдат предоставяни в 30-дневен срок, до 20.03.2019 г. включително).

Председателят на Комисията за финансов надзор Карина Караиванова преминава на работа в Европейската банка за възстановяване и развитие от 1.3.2019 година

   
    От 1.3.2019 година председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова се присъединява към екипа на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Караиванова е номинирана от Министерски съвет за представител на България в Съвета на директорите на ЕБВР. По тази причина Карина Караиванова депозира пред Народното събрание оставката си като председател на Комисията за финансов надзор (КФН), която влиза в сила от началото на месец март 2019 г.
    Кариерата на Караиванова започва като експерт в Министерство на финансите, като достига до позицията заместник-министър, която заема в два кабинета. Беше  избрана за председател на КФН през 2016 г. Поемайки поста тя представи концепция с ясно разписани ангажименти, които трябваше да изпълни в шестгодишен мандат. Пред журналисти днес Караиванова заяви, че след 2 години и половина упорита и целенасочена работа може да отчете наличието на всички предпоставки за изпълнена концепция в цялост.
    През този период бе извършена за първи път от създаването на КФН реформа по отношение подобряване на надзора на небанковия финансов сектор, която  установи процедури, включващи  риск базиран надзор; начина на финансирането на дейността на КФН; определяне на отговорностите на председател, заместник-председатели и член на комисията. По този начин се гарантира европейският облик на небанковия финансов регулатор и го превръща в модерна  и прозрачна институция. Тази реформа беше осъществена след споразумение с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) като резултат на преглед и препоръки от Международния валутен фонд и Световната банка и е наблюдавана от Европейската комисия. Промяната в начина на функциониране на КФН е условие за допускането на България в механизма ERMII. Бе одобрен Законът за КФН, чиито основни промени са свързани с европейските правни норми, касаещи нефинансовия пазар и регулациите му. С промените в пленарна зала в Закона се прие философията за колективен ръководен орган като метод за ефективно  и прозрачно управление на регулатора.
    „Една от точките в моята концепция бе да създам условия за изграждане и развиване на професионален и експертен екип на КФН. Мисля, че за времето, в което председателствах Комисията успях да поставя силно начало в тази посока. По-добрата финансова мотивация както на ръководния, така и на експертния състав на КФН беше категорична препоръка на МВФ и Световната банка и  беше част от Плана за действие, наблюдаван от Европейската комисия.
    Както обещах в своята концепция, беше променен стилът на работа на КФН и беше приложена политика на абсолютна равнопоставеност по отношение на поднадзорните лица. Това, което изисквахме от бизнеса, беше едно единствено нещо – спазване на законите и изпълняване на финансовите изисквания. Така бизнесът, който уважава законите и се държи европейски, се чувстваше стимулиран“, заяви Караиванова.
    Беше постигнато нормативно обновяване на всички сектори, за които отговаря КФН:
    – в областта на капиталовите пазари бяха одобрени значими промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа и Закона за пазарите на финансови инструменти;
   – в областта на допълнителното пенсионно осигуряване беше усъвършенстван Кодексът за социално осигуряване, като беше прецизирана дефиницията за инвестиции в свързани лица;
    – беше приет нов Кодекс за застраховането.
    „Това, което осъществих като преобразуване на КФН, беше оценено изключително позитивно както от двата регулатора на европейско ниво – ESMA и EIOPA, които отговарят за застраховане, пенсионно осигуряване и капиталов пазар, а също така и от Европейската комисия“, допълни Караиванова.
    „Поддържахме открит и прозрачен диалог с обществото. На всички журналистически въпроси се отговаряше в деня на постъпването им, въведох практика за публикуване на всички решения на комисията, като новините от заседанията се качваха в деня на самото заседание. Полагали сме всички възможни усилия за защита интересите на потребителите. Беше създаден информационен център, на който потребители и поднадзорни лица могат да получат бърз и компетентен отговор на всякакви въпроси от дейността на Комисията“, посочи председателят на КФН.
    Пожелавам на следващото ръководство успешна  и ползотворна работа! Мисля, че с работата си и аз и целият екип на КФН сме създали предпоставки за това, каза в заключение Карина Караиванова.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани

    За месец януари 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 6 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на територията на България, както и за 3 застрахователни дружества, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2019 г. застрахователите от държави членки, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 634.
    През месец януари в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 16 нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 3 застрахователни посредници, които са преустановили извършването на дейност. Към 31 януари 2019 г. застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2493.
    През месец януари КФН е изпратила уведомление до компетентен орган на държава членка на ЕС за намерението на 1 застрахователно дружество със седалище в Република България да разшири дейността си на нейна територия. Към 31 януари 2019 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 16.  
    През месец януари КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Към 31 януари 2019 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 41.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.