Инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователно посредничество

Европейската комисия предприе инициатива за преразглеждане на Директивата за застрахователното посредничество (2002/92/ЕС) и в тази връзка публикува на своята официалната страница предложение за Директива отменяща Директива 2002/92/ЕС за застрахователното посредничество. Понастоящем тече дискусия по така направеното предложение.

Документите, свързани с предложението могат да бъдат намерени на официалната страница на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През второто тримесечие на 2012 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 27 785 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 23 444 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2012 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 38 473 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2012 г. са общо 32 038. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 54 562 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за второто тримесечие и за първото полугодие на 2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар” – http://www.fsc.bg/2012-bg-790

КФН прие указания за прилагане на насоки на CESR

На свое заседание от август 2012 г. КФН прие Указания за прилагане на насоките на CESR (Комитет на европейските регулатори за ценни книжа) за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар”. Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, съдържат дефиниции на понятието European Money Market Funds (европейски фондове на паричния пазар или MMF) и критериите, на които трябва да отговарят фондовете, за да бъдат определени като някой от двата типа MMF -„краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар”. Насоките дефинират тези два типа фондове на паричния пазар с цел подобряване на защитата на инвеститорите, за които ще съществува гаранция, че колективните инвестиционни схеми, в чието наименование се съдържа изразът „краткосрочен фонд на паричния пазар” или „фонд на паричния пазар” отговарят на строго определени критерии.

Приетите указания и Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Ref.: CESR/10-049) са публикувани в раздел „Административни документи” – „Указания” – „Капиталов пазар” – http://www.fsc.bg/Kapitalov-pazar-bg-258

 

Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец май 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец май 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – май 2012 г., възлиза на 648 943 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 4,4 % при ръст от 2,8 % в края на май 2011 г.

Към края на май 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 542 243 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 4,8 % (при ръст от 0,4 % година по-рано).

В края на отчетния период делът на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 72,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 5,6 % при ръст от 1,9 % към края на май 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 16,9 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита спад от 4,0 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 8,1 % към края на май 2011 г.

През периода януари – май 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 106 700 хил. лв. при 109 201 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита спад от 2,3 % при ръст от 17,7 % година по-рано.

Делът на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на май 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании се наблюдава обратна тенденция.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,6 %. На годишна база се отчита спад от 0,9 % при ръст от 16,8 % към края на май 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на май 2012 г. На годишна база се отчита спад премийния приход по този вид застраховка от 44,2 % при ръст от над 100 % към края на май 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – май 2012 г., възлиза на 23 044 хил. лв., с което се отчита ръст от 13,9 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 6,3 % година по-рано.

Към края на май 2012 г., в сравнение с края на май 2011 г., делът на първите три здравноосигурителни дружества намалява, делът на първите пет остава без промяна, а делът на първите десет нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (38,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (20,9 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (38,4 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-40,8 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 173 125 души при 198 580 души към края на май 2011 г.

 

Решения от заседание на КФН от 22 август 2012 г.

На свое заседание от 22 август  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Фючърс Кепитал” АД. Емисията е в размер на 420 500 лева, разпределени в 420 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. КФН вписва Фючърс Кепитал” АД като публично дружество и издадената емисия в регистъра, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Разрешава на „ЗБК Балкан” АД да извършва дейност като застрахователен брокер при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Австрия, Белгия, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

3. Да се публикуват указания във връзка с насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар и откритата партньорска проверка за прилагането им. Указанията ще бъдат публикувани в раздел „Административни документи” – „Указания”.

Изисквания към застрахователните брокери във връзка с въвеждането на новата информационна система

Предстои въвеждането на нова информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ). Данните ще бъдат подавани в електронен вид през портал на интернет страницата на КФН, подписани с електронен подпис. Първите справки, които ще бъдат подавани през новия интернет портал са годишните справки и отчети за 2012 г., чийто срок за подаване е до 31 януари 2013 г.

Новата система изисква регистрация на застрахователния брокер (дружеството или едноличния търговец) и неговите служители, които са упълномощени да подават периодична информация към КФН, в базата от данни на портала.

Всяко лице, което ще бъде упълномощено да подава данни към този портал, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

Това удостоверение трябва да бъде издадено от един от лицензираните от Комисията за регулиране на съобщенията издатели на универсален електронен подпис, да бъде професионално (не персонално) и да съдържа ЕИК/БУЛСТАТ на дружеството.

При подписването с електронен подпис на файлове, които ще се подават към КФН, не трябва да се използва криптиране.

За попълване и подаване на периодичните отчети и справки от застрахователните брокери през портала е необходим браузър Windows Internet Explorer (версия 9 или 8) с настройки за сигурност съгласно Ръководство за потребителя, публикувано на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Предвид въвеждането на новата система в срок до 15 септември 2012 г. е необходимо застрахователните брокери да подадат в КФН:

  1. заявление (свободен формат), което да съдържа името на брокера, ЕИК/БУЛСТАТ, име и длъжност на лицето/лицата, което ще подава периодичните отчети и справки, подписани с електронен подпис. Лицето/лицата, което ще подава информацията, трябва да притежава валидно удостоверение за универсален електронен подпис.
  2. публичен ключ (public key) на сертификата за всяко лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис, експортиран във формат base-64. При подаване на експортирания сертификат на адрес delovodstvo@fsc.bg, файлът трябва да бъде предварително архивиран. Инструкция за експортиране на публичния ключ ( http://www.fsc.bg/Zastrahovatelen-pazar-bg-263 ) е поместена на интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”.

Ако лицето/лицата, за което се подава заявление не представлява дружеството, е необходимо да се представи пълномощно, подписано от представляващия и подпечатано с печата на дружеството, че съответното лице/лица е упълномощено да подава информация към КФН.

След подаването на информацията по т. 1 и т. 2 ще бъде извършена регистрация на дружеството в базата от данни на портала и на лицето/лицата, което ще подава съответната информация, след което всяко лице ще получи от КФН потребителско име и парола за вход в системата.

Предстои изготвяне и публикуване на страницата на КФН (на адрес www.fsc.bg, раздел „Административни документи”, подраздел „Форми и образци”, „Застрахователен пазар”) на указанията за попълване и подаване на периодичните отчети и справки от застрахователните брокери, както и самите образци на входящите справки.

След стартиране на отчитането посредством портала е необходимо справките да се подават в публикувания на интернет страницата на КФН формат, предвид, че при подаването им данните ще бъдат верифицирани и при некоректно попълнена информация ще се получава съобщение за грешка. 

При въпроси, възникнали по отношение експорта на публичния ключ, се свържете с нас на тел. 02/94 04 759

 

Решения от заседание на КФН от 15 август 2012г.

На свое заседание от 15 август 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Прие Указания относно тълкуването и прилагането на чл.202, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и чл. 7, ал. 1 – 4 и чл. 17, ал. 1 – 3 от Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. След изменението на наредбата, влязло в сила на 01.01.2012 г., се установи наличието на разнородна практика при отделни пенсионноосигурителни дружества във връзка с прилагането на горепосочените правни норми. Указанията са приети с цел единно и непротиворечиво изпълнение на разпоредбите относно възможността таксата за прехвърляне, дължима от осигуреното лице, да бъде заплатена чрез трето лице, относно попълването на платежния документ за заплащане на таксата за прехвърляне, както и относно подаването на искане за оттегляне на заявлението за промяна на участието, съответно – за прехвърляне на средства.

Указанията са публикувани на интерент страницата на КФН в раздел «Нормативна уредба», «Административни документи» – «Указания» – http://www.fsc.bg/Osiguritelen-pazar-bg-260

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Гипс” АД, с. Кошава. Емисията е в размер на  5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро, с фиксирана лихва в размер на  8.00%,  платима веднъж годишно, с изплащане на главницата еднократно на падежа, който е на падежа 05.04.2019 г. Вписва в публичния регистър горепосочената емисия облигации.

Публикуван е официалният бюлетин на КФН за месец юли 2012 година

От създаването си КФН издава месечен официален бюлетин, който съдържа информация за дейността на комисията, за направените промени в нормативната уредба през месеца, решенията от заседанията, както и индивидуалните административни актове на тримата заместник-председатели на КФН през месеца.

Официалният бюлетин на Комисията за финансов надзор за месец юли е публикуван в раздел „За комисията” – „Бюлетини на КФН”.

Публикуван е пакет от документи относно тримесечни справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества

На интернет страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, в раздел „Нормативна уредба”, „Административни документи”, „Форми и образци”, „Застрахователен пазар” е публикуван пакет от документи относно тримесечни справки, подавани от застрахователите и здравноосигурителните дружества чрез портал „Застрахователен надзор”.

Решение от заседание на КФН от 08 август 2012 г.:

На свое заседание на 08.08.2012 г. КФН прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Основно нововъведение в  Наредбата  е създаването на задължение за  пенсионноосигурителното дружество да предостави на лицето, което подава заявление за първоначален избор на пенсионен фонд, актуална писмена информация по образец относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Благодарение на тази информация още на ранен етап лицата ще се запознаят с основните положения на този вид осигуряване, с особеностите на процедурата за подаване на заявление за участие в пенсионен фонд, както и с основните характеристики на управлявания от съответното дружество универсален или професионален фонд. Изготвянето на информацията по образец в стандартизирана форма, ще улесни лицето при сравнението на пенсионни фондове, управлявани от различни пенсионноосигурителни дружества и съответно – неговия избор.  

Наредбата ще бъде изпратена за публикуване в „Държавен вестник”.