Изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант ще се проведат на 28 август и на 4 септември 2010 г.

КФН насрочи дати за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант . Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер ще бъде проведен на 28 август  (събота) 2010 г, а  изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 4 септември (събота) 2010 г.
Редът за провеждане на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант, както и конспектите, са публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Изпити за правоспособност”.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 28 август и 4 септември
2010 г., се подават от 1 юни до 30 юни 2010 г. В едномесечен срок КФН се произнася
по заявленията за допускане до съответния изпит и уведомява писмено заявителите за
взетото решение в 7-дневен срок.
Списъкът с допуснатите до изпитите кандидати се поставя на определеното за
целта място в сградата на КФН,  както и на електронната страница на комисията.
Допуснатите до изпит кандидати представят документ за внесена по сметка на
КФН такса (300 лв.) съгласно Тарифата за таксите, събирани от КФН – приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН).

Образователната инициатива „Какво трябва да знаем за допълнителното пенсионно осигуряване” се допълни с информационния материал „Доходност на пенсионните фондове”

В раздел „Публикации”, „Полезно” е публикуван информационен материал „Доходност на пенсионните фондове”. Материалът е изготвен с цел повишаване на финансовата култура, подпомагане на информирания избор и защита интересите на осигурените лица. Съставен е въз основа на нормативната уредба и актуалните данни към 31 март 2010 г.

С цел подпомагане на личния избор при допълнителното пенсионно осигуряване Управление „Осигурителен надзор” на КФН започна да публикува информационни материали, насочени към широката публика. На интернет страницата на КФН, в рубриката „Публикации” – „Полезно” на популярен, достъпен език започнаха да се публикуват материали по темата „Какво трябва да знам за допълнителното пенсионно осигуряване”. Първият материал информира обществеността за важните аспекти на допълнителното пенсионно осигуряване, за данъчните облекчения, за възможността за прехвърляне от фонд във фонд, кога се придобива правото на пенсия, може ли лицето да се откаже от пенсията си и да си изтегли парите. Вторият материал „Доходност на пенсионните фондове” е с фокус върху основните моменти при изчисляване и тълкуване на доходността на пенсионните фондове.

Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2010 година

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на месец януари 2010 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 145 990 хил. лв., а от животозастрахователите – 22 133 хил. лв. Спадът спрямо същия период на предходната година е съответно 8,6 % и 7,9 % или общо за застрахователния сектор – 8,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Записаните към края на месец февруари 2010 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 232 166 хил. лв., а от животозастрахователите на 38 036 хил. лв. Спадът на годишна база е съответно 10,4 % и 12,2 % или общо за пазара – 10,7 %.
Към края на месец февруари най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,4 %) и „Автокаско” (32,3 %)  или общо 74,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат 16,1 % дял в общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец февруари 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 28 581 хил. лв. и формират 75,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 1 424 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Женитбена и детска застраховка” – 8,3%.

Решения от заседание на КФН от 28 април 2010 година

На свое заседание от 28 април 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „Капман Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Капман Фикс”, който е с нискорисков профил. „Капман Фикс” ще реализира текущи доходи от инвестиции в банкови депозити, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и в по-малка степен, в акции. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Капман Фикс” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Вписа емисия от акции, издадени от „Енергони” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 547 313 000 лева, разпределени в 547 313 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 250 000 лв. на 547 563 000  лв., поради осъщественото преобразуване чрез вливане на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД. (Преобразуването е одобрено с решение на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на 30 ноември 2009 г.)

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София, в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 9,50 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 09.12.2009 г., с падеж 09.12.2012 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър.

4. Издаде решение за доброволно прекратяване на дейността на ЖЗК „Български имоти” АД, гр. София, поискано от представляващите дружеството и отне лиценза за извършване на дейност по застраховане. (Преобладаваща част от застрахователните портфейли на дружеството са прехвърлени на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” през м. октомври 2009 г., а решение за прекратяване на дейността на ЖЗК „Български имоти” и обявяването му в ликвидация е взето на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.01.2010 г. Компанията заявява, че всички застрахователни договори, останали в дружеството след прехвърляне на застрахователния портфейл, към момента на провеждане на Общото събрание са изтекли.)

5. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Лазар Цветанов.

КФН активно участва в провеждането на 12 ти Финансов ИТ форум на 20 април 2010 година

На 20 април 2010 г. в хотел „Шератон” се проведе  12 ти Финансов ИТ форум под егидата на Комисия за финансов надзор и Българска народна банка,  организиран ICT Media със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
 Интересната тема на тазгодишната конференция „Новите бизнес практики зад ИТ стратегиите на финансовия свят” събра лектори от водещи европейски и световни институции и организации с решаваща роля за бъдещето на финансовия свят. Приветствено слово изнесе г-н Чобанов, председател на КФН, който акцентира върху значимостта на този форум, превърнал се в традиция.
„Световната практика и времето доказаха необходимостта от бързото прилагане на най-новите ИТ технологии за подобряване на модела на работа.  Това е един от най-динамично променящите се браншове, където най-бързо се отразяват изискванията на новите реалности и е немислимо развитието на една съвременна икономика без усъвършенстването на ИТ технологиите.
Вярвам, че присъствието на толкова известни специалисти, представители на висшия и среден мениджмънт на финансовите институции в страната, ИТ експерти, включително ИТ директори, финансови специалисти, икономисти, независими анализатори, както и представители на големия бизнес в България, ще ни даде възможност да направим ясен и точен анализ на проблемите, касаещи този сектор, което ще създаде необходимите предпоставки за намиране на ефективни отговори”, каза в словото си г-н Чобанов.
Председател на първата сесия „Управление на риска – поглед към и отвъд чистото ИТ” бе  проф. д-р ик. н. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, като в този панел участваха като лектори и представители на комисията от управление «Застраховател надзор» – Марионела Колева, началник отдел „Анализ и оценка на риска” и Живка Славкова, началник отдел „Регулаторни и пазарни анализи”. Темата на презентацията им „Управление и оценка на риска при застраховането, съгласно “Платежеспособност II» предизвика дискусии и поради нейната актуалност я публикуваме изцяло.

Среща по проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване се проведе във Велико Търново

На 22 и 23 април в гр. Велико Търново бе проведена среща – кръгла маса, организирана от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Комисията за финансов надзор. Целта на срещата бе да се обсъдят актуални въпроси на допълнителното пенсионно осигуряване при променените условия, свързани със сътресения и увеличени рискове на финансовия пазар, както и да се очертаят необходимите промени в пенсионното законодателство и в практиката на участниците, които ще осигурят по-голяма сигурност, стабилност и доверие в този вид дейност. На срещата присъстваха и представители на други институции, имащи отношение към разглежданите въпроси.

Срещата бе открита от проф. д.ик.н. Нено Павлов – зам. председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор” и Никола Абаджиев – председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Валентина Динкова, директор в управление „Осигурителен надзор” на КФН изнесе презентация, свързана с необходимостта от въвеждане на надзор, основан на риска, по отношение на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и управляваните от тях пенсионни фондове. Посочени бяха актовете на ЕС, формиращи рамката, в която трябва да се развива този тип надзор, опитът на някои европейски страни, както и стъпките, които трябва да се предприемат за въвеждането му в българското законодателство и в дейността на надзорния орган и пенсионноосигурителните дружества. Валентина Чикова, директор в същото управление на КФН, представи предприетите от Европейската комисия стъпки за осигуряване на адекватна регулаторна рамка за възстановяването на доверието на инвеститорите след кризата. Тя разгледа и някои проблеми в дейността на осигурителните посредници, установени в хода на извършени проверки и по повод постъпили жалби и сигнали, за чието преодоляване са необходими законови промени. От страна на пенсионноосигурителните дружества бе изнесена презентация от Даниела Петкова – гл. изпълнителен директор на ПОК „Доверие” АД относно пенсионните плащания от допълнителните пенсионни фондове. Посочени бяха множество данни, свързани с обсъжданата тема и необходимите промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи фазата на изплащане. Милен Марков, гл. изпълнителен директор на ПОК „Съгласие” АД направи преглед на резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2009г. и началото на 2010г. и се спря на постиженията, предизвикателствата, стратегията и намеренията на пенсионноосигурителните дружества за кризисно и след-кризисно поведение.

Гост на срещата бе и управителят на НОИ г-жа Христина Митрева, която представи предложенията на Консултативния съвет по пенсионна реформа при МТСП за нужните мерки за гарантиране на дългосрочната финансова стабилност на българската пенсионна система и подобряване адекватността на пенсиите, в т.ч. мерките за развитие на втория и третия стълб на системата. Тя начерта и необходимостта от промени в определени срокове.

По всички представени теми бе проведена задълбочена професионална дискусия.

„ИЗИ БРОКЕР” ЕООД и „ВР ГРУП” ООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде две решения, с които вписа „ИЗИ БРОКЕР” ЕООД, Враца и  „ВР ГРУП” ООД, София,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 255 и 267 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Михаил Желязков е одобрен за ръководител на служба за вътрешен контрол на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което се одобрява Михаил  Желязков за ръководител на служба за вътрешен контрол на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
Решение 252-ЖЗ/16.04.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".

Венислав Йотов е одобрен за член на УС и ИД на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява Венислав Йотов за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО” АД

Решение № 249 е публикувано в раздел „Административни документи”.

„ФИНБРОКЕРС” ЕООД се вписва в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", взе решение, с което се вписва „ФИНБРОКЕРС” ЕООД, управлявано и представлявано от Надя Николова, в регистъра на застрахователните брокери.

Решение № 251-ЗБ/15.04.2010 г. може да бъде намерено в раздел "Административни документи".