Решения от заседание на КФН от 28 април 2010 година

На свое заседание от 28 април 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на управляващо дружество  „Капман Асет Мениджмънт” АД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Капман Фикс”, който е с нискорисков профил. „Капман Фикс” ще реализира текущи доходи от инвестиции в банкови депозити, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и в по-малка степен, в акции. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Капман Фикс” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Вписа емисия от акции, издадени от „Енергони” АД, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 547 313 000 лева, разпределени в 547 313 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 250 000 лв. на 547 563 000  лв., поради осъщественото преобразуване чрез вливане на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД. (Преобразуването е одобрено с решение на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на 30 ноември 2009 г.)

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София, в размер на 4 млн. евро, разпределени в 4 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 9,50 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 09.12.2009 г., с падеж 09.12.2012 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър.

4. Издаде решение за доброволно прекратяване на дейността на ЖЗК „Български имоти” АД, гр. София, поискано от представляващите дружеството и отне лиценза за извършване на дейност по застраховане. (Преобладаваща част от застрахователните портфейли на дружеството са прехвърлени на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” през м. октомври 2009 г., а решение за прекратяване на дейността на ЖЗК „Български имоти” и обявяването му в ликвидация е взето на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 20.01.2010 г. Компанията заявява, че всички застрахователни договори, останали в дружеството след прехвърляне на застрахователния портфейл, към момента на провеждане на Общото събрание са изтекли.)

5. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Лазар Цветанов.