Данни за застрахователния пазар към края на месец февруари 2010 година

Представените индивидуални данни от справките на поднадзорните лица за дейността по застраховане към края на месеците януари и февруари 2010 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Към края на месец януари 2010 г. записаните премии от застрахователите по общо застраховане (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност) са в размер на 145 990 хил. лв., а от животозастрахователите – 22 133 хил. лв. Спадът спрямо същия период на предходната година е съответно 8,6 % и 7,9 % или общо за застрахователния сектор – 8,5 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Записаните към края на месец февруари 2010 г. премии от застрахователите по общо застраховане възлизат на 232 166 хил. лв., а от животозастрахователите на 38 036 хил. лв. Спадът на годишна база е съответно 10,4 % и 12,2 % или общо за пазара – 10,7 %.
Към края на месец февруари най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,4 %) и „Автокаско” (32,3 %)  или общо 74,8 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, които заемат 16,1 % дял в общия премиен приход.
Увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2009 г. се отчита по застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”, „Гаранции” и „Правни разноски”.
Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец февруари 2010 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 28 581 хил. лв. и формират 75,1 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 3,7 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 1 424 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава по „Женитбена и детска застраховка” – 8,3%.