Съобщение относно изтичането на срока за представяне на публични уведомления на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2021 г. от страна на емитентите на ценни книжа


Комисията за финансов надзор обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за четвърто тримесечие на 2021 г. пред КФН и обществеността изтича на 01.03.2022 г. Съгласно чл. 100 о1, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), емитентът е длъжен да представи на КФН публично уведомление/отчет на консолидирана основа за финансовото си състояние за четвърто тримесечие на 2021 г. в срок до 60 дни от края на съответното тримесечие. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез единната система за предоставяне на информация по електронен път – e-Register. Публичното уведомление/отчет за финансовото състояние на дружеството за четвъртото тримесечие на 2021 г. се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 01.03.2022 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия. 

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 17.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 28.05.2022 г. (събота) и 29.05.2022 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
След публикуване на тематичните конспекти в КФН постъпиха запитвания по отношение на обхвата на дадени теми в тематичните конспекти, и по-специално по отношение на темата, свързана с регулиране на финансовия пазар в България. В тази връзка и с цел ясно и недвусмислено възприемане на съдържанието и обхвата на темите, включени в тематичния конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на свое заседание, проведено на 24.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 15 от 24.02.2022 г. за изменение в Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, приет с решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. на заседание на Комисията за финансов надзор. В изменения тематичен конспект са извършени следните промени:
–           Добавя се нова тема с наименование „Регулиране на финансовия пазар в България“ с тегло в изпита 10% и същата се обособява като част Трета от конспекта;
–           Във връзка с предходната промяна се актуализира номерацията на частите на конспекта, както и се намалява теглото от 15% на 10% на други две теми в тематичния конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
Измененият тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант е оповестен на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Пазари“, „Капиталов пазар“ „Изпити за правоспособност“, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант“.

Решения от заседание на КФН на 24.02.2022 г.


На заседанието си на 24.02.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Марин Димитров за изпълнителен член на Управителния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ “ЛЕВ ИНС” АД.

2. Одобрява Теодора Димитрова-Пеева за прокурист на „ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД“ АД. Изпраща писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, отговорно за функцията по вътрешен одит в дружеството.

3. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1,75%, използван от „ДСК-Родина“ АД при определяне на размера на пенсиите, изплащани от Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“.

4. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1,65%, използван от „ДСК-Родина“ АД при определяне на размера на пенсиите, изплащани от Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“.

5. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки, доклади и приложения за 2022 г. на Гаранционния фонд.

7. Приема  на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 28.03.2022 г. включително.

8. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Михаил Петков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 104 404 броя акции (6,27%) от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

9. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Глобал Солар“ ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 750 000 броя акции (30%) от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

10. Удължава с една година срока за ликвидация на ЗК „ЮРОАМЕРИКАН“ АД, определен с Решение №123 – ОЗ от 11.03.2021 г. на КФН, считано от 10.01.2022 г.

11. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Република Гърция и Република Полша във връзка с разширяване на обхвата на застрахователната дейност на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД при условията на свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

12. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 24.02.2022 г.


На заседанието си на 24.02.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Марин Димитров за изпълнителен член на Управителния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ “ЛЕВ ИНС” АД.

2. Одобрява Теодора Димитрова-Пеева за прокурист на „ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД“ АД. Изпраща писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на лице, отговорно за функцията по вътрешен одит в дружеството.

3. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1,75%, използван от „ДСК-Родина“ АД при определяне на размера на пенсиите, изплащани от Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина“.

4. Одобрява технически лихвен процент в размер на 1,65%, използван от „ДСК-Родина“ АД при определяне на размера на пенсиите, изплащани от Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“.

5. Издава решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД в регистъра на дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми, воден от КФН.

6. Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки, доклади и приложения за 2022 г. на Гаранционния фонд.

7. Приема  на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове.
Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 28.03.2022 г. включително.

8. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от Михаил Петков за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 104 404 броя акции (6,27%) от капитала на „Инвест Пропърти“ АДСИЦ, гр. Враца, от останалите акционери на дружеството.

9. Не издава окончателна забрана за публикуване на коригирано търгово предложение от „Глобал Солар“ ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол“ АД на 750 000 броя акции (30%) от капитала на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.

10. Удължава с една година срока за ликвидация на ЗК „ЮРОАМЕРИКАН“ АД, определен с Решение №123 – ОЗ от 11.03.2021 г. на КФН, считано от 10.01.2022 г.

11. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния, Република Гърция и Република Полша във връзка с разширяване на обхвата на застрахователната дейност на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД при условията на свобода на предоставяне на услуги на техните територии.

12. Изпраща писмо до „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, ще участва в кръгла маса на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“

Г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, ще вземе участие в кръгла маса, организирана от Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) на тема „Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата“ на 31 март 2022 г.
Първият панел на кръглата маса е с насоченост върху нуждата от стратегия за икономическо развитие на държавата и необходимите стъпки във връзка с това. Участие в него ще вземат утвърдени експерти и преподаватели от престижни университети в България.
Вторият панел е съсредоточен върху регулаторната функция на държавата. В него г-н Бойко Атанасов ще представи регулаторните функции на КФН и посоките за развитие на небанковия финансов сектор в България.
Събитието е организирано от ВУЗФ и лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab и ще се предава на живо чрез онлайн каналите им.

Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г.


Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2021 г. Информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст в пенсионните фондове към 31.12.2021 г.
Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31.12.2021 г. е 4 849 754 души, като нараства спрямо 31.12.2020 г. с 0,64 на сто.
Към 31.12.2021 г. нетните активи на пенсионните фондове са на стойност 19 557 121 хил. лв. В сравнение с края на 2020 г. нетните активи на пенсионните фондове нарастват с 13,08 на сто.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за 2021 г. възлизат на 311 101 хил. лв. Нетният финансов резултат на дружествата за 2021 г. е в размер на 75 219 хил. лв.
Към края на 2021 г. са създадени 7 фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) и 9 фонда за разсрочени плащания (ФРП). През периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. са сключени общо 270 пенсионни договора за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост и 1 863 договора за разсрочено изплащане на средства с първите лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. За осъществяване на плащанията към тези лица през периода 01.09.2021 г. – 31.12.2021 г. от индивидуалните им партиди са прехвърлени 4 491 хил. лв. във ФИПП и 8 625 хил. лв. във ФРП. През същия период за пенсии от ФИПП са изплатени 52 хил. лв,  а от ФРП са изплатени 596 хил. лв. за разсрочени плащания на осигурени лица и 8 хил. лв. еднократно на наследници на осигурени лица, получавали разсрочени плащания.
Еднократно от универсалните пенсионни фондове са изплатени и средства на стойност 58 хил. лв. на осигурени лица, навършили пенсионна възраст.
Информация за предварителните резултати от дейността на пенсионните фондове и фондовете за извършване на плащания за 2021 г., както и за осигурените лица и натрупаните средства в пенсионните фондове към 31.12.2021 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Пазари / Осигурителен пазар / Статистика / Статистика и анализи.

Комисията за финансов надзор предупреждава инвеститорите за дейност без лиценз или регистрация от „АРЧ Кепитъл“ ООД


КФН обръща внимание на инвеститорите, че „АРЧ Кепитъл“ ООД (Arch Capital LTD) не е вписано в публичния регистър на КФН като национален инвестиционен фонд, нито като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове. „АРЧ Кепитъл“ ООД няма право да предлага на потенциални клиенти инвестиции в недвижими имоти, виртуални активи, включително криптовалути, NFTs, стартъпи и други видове алтернативни инвестиции.
Според налични в КФН данни, „АРЧ Кепитъл“ ООД (Arch Capital LTD) извършва дейност на адреса си на управление – гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 23, ап. офис 24 и на адрес гр. София, бул. „България“ № 109, Виртиго Бизнес Тауър.

КФН обръща внимание на инвеститорите да бъдат особено бдителни когато превеждат парични средства във връзка с предлагана финансови услуга.
Преди превеждане на пари, всеки инвеститор задължително трябва да провери дали лицето, което му отправя предложение за сключване на сделка, разполага с лиценз от страна на КФН или Българска народна банка (БНБ). Информация за дейностите, които подлежат на лицензиране, е налична на интернет страниците на двата регулатора; тя може да бъде получена и чрез писмено запитване или телефонно обаждане.
В случай че за предоставянето на съответната услуга е необходим лиценз или разрешение, всеки инвеститор трябва да се увери, че дружеството, с което договаря, действително разполага с такъв. Такава информация се съдържа на интернет страниците на КФН и БНБ.

Като допълнителна гаранция за сигурността на вложенията, КФН препоръчва всеки инвеститор да поиска информация от банката кой е титулярят на съответната банкова сметка, която му е предоставена за превод. Много често лица, които нерегламентирано извършват финансова дейност или инвестиционни измами, предоставят на потенциалните си инвеститори за превод банкова сметка на лице, чието наименование е сходно с това на лицензиран субект.
Поради това, след получаване на информация от банката за точното наименование на титуляря на сметката, потенциалният инвеститор следва да провери дали то съвпада напълно с наименованието на лицензирания субект.

Комисията за финансов надзор създаде кампанията #инвестирай безопасно (https://investsafely.fsc.bg/),  за да предостави възможност на потребителите сами да разпознаят легитимните инвестиционни схеми, но и да научат признаците, чрез които да идентифицират нередностите.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 17.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 28.05.2022 г. (събота) и 29.05.2022 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Пазари“ „Капиталов пазар“, „Изпити за правоспособност“, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант“.
Като приложения към Наредба № 7 са подготвени образци на заявления за допускане до изпит и на изискуемите декларации. Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец със съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg. Към заявлението се прилагат документите съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7, които са изрично посочени в образеца на заявление.
Образци на заявленията за допускане до изпити и на изискуемите декларации са налични на интернет страницата на КФН.
Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 28 май 2022 г. (събота) и 29 май 2022 г. (неделя), се подават в периода от 21 февруари 2022 г. (понеделник) до 21 април 2022 г. (четвъртък) включително.
В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Решения от заседание на КФН на 17.02.2022 г.


На заседанието си на 17.02.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Филип Михайлов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД и съответно на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
2. Одобрява проект на нов устав на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Насрочва изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 28 май 2022 г.) и като инвестиционен консултант (на 29 май 2022 г.). Приема ред за провеждане на изпитите, тематични конспекти и правила за оценяване, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Капиталов пазар“, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”.
Изпитите ще се проведат при стриктното спазване на приложимите към посочените дати противоепидемични мерки на територията на Република България.
 
4. Вписва „ЛАЙФТРЪСТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Заличава „БГ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Сердика Капитал” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд, а именно Национален договорен фонд от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд”.
 
8. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 17.02.2022 г.


На заседанието си на 17.02.2022 г. КФН реши:

1. Одобрява Филип Михайлов за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА” АД и съответно на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА ЖИВОТ“ АД.
 
2. Одобрява проект на нов устав на „СЛС Имоти“ АДСИЦ, който ще бъде предложен за приемане на следващо Общо събрание на акционерите на дружеството.
 
3. Насрочва изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти (на 28 май 2022 г.) и като инвестиционен консултант (на 29 май 2022 г.). Приема ред за провеждане на изпитите, тематични конспекти и правила за оценяване, които са публикувани на страницата на КФН в раздел „Пазари”, „Капиталов пазар“, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”.
Изпитите ще се проведат при стриктното спазване на приложимите към посочените дати противоепидемични мерки на територията на Република България.
 
4. Вписва „ЛАЙФТРЪСТ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
5. Заличава „БГ ИНС – ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща писмо до управляващо дружество „Сердика Капитал” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове.
 
7. Изпраща писмо до управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален инвестиционен фонд, а именно Национален договорен фонд от затворен тип „Адванс Алтернативен Фонд”.
 
8. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.