Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 17.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 28.05.2022 г. (събота) и 29.05.2022 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
След публикуване на тематичните конспекти в КФН постъпиха запитвания по отношение на обхвата на дадени теми в тематичните конспекти, и по-специално по отношение на темата, свързана с регулиране на финансовия пазар в България. В тази връзка и с цел ясно и недвусмислено възприемане на съдържанието и обхвата на темите, включени в тематичния конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на свое заседание, проведено на 24.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 15 от 24.02.2022 г. за изменение в Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант, приет с решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. на заседание на Комисията за финансов надзор. В изменения тематичен конспект са извършени следните промени:
–           Добавя се нова тема с наименование „Регулиране на финансовия пазар в България“ с тегло в изпита 10% и същата се обособява като част Трета от конспекта;
–           Във връзка с предходната промяна се актуализира номерацията на частите на конспекта, както и се намалява теглото от 15% на 10% на други две теми в тематичния конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.
Измененият тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант е оповестен на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Пазари“, „Капиталов пазар“ „Изпити за правоспособност“, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант“.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 17.02.2022 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 14 от 17.02.2022 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 28.05.2022 г. (събота) и 29.05.2022 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Пазари“ „Капиталов пазар“, „Изпити за правоспособност“, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант“.
Като приложения към Наредба № 7 са подготвени образци на заявления за допускане до изпит и на изискуемите декларации. Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец със съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg. Към заявлението се прилагат документите съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7, които са изрично посочени в образеца на заявление.
Образци на заявленията за допускане до изпити и на изискуемите декларации са налични на интернет страницата на КФН.
Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 28 май 2022 г. (събота) и 29 май 2022 г. (неделя), се подават в периода от 21 февруари 2022 г. (понеделник) до 21 април 2022 г. (четвъртък) включително.
В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 15.06.2021 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 42 от 15.06.2021 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 25.09.2021 г. (събота) и 26.09.2021 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”.
    Обръщаме внимание на кандидатите, че на заседание на КФН на 27.05.2021 г. е приета нова Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, с която се отменя досега действащата Наредба № 7.
    Като приложения към новата Наредба № 7 са подготвени образци на заявления за допускане до изпит и на изискуемите декларации. Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец със съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg. Към заявлението се прилагат документите съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7, които са изрично посочени в образеца на заявление.
    Образци на заявленията за допускане до изпити и на изискуемите декларации са налични на интернет страницата на КФН.
    Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 25 септември 2021 г. (събота) и 26 септември 2021 г. (неделя), се подават в периода от 21 юни 2021 г. (понеделник) до 16 август 2021 г. (понеделник) включително.
    В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
    Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 15.06.2021 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 42 от 15.06.2021 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 25.09.2021 г. (събота) и 26.09.2021 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант”.
    Обръщаме внимание на кандидатите, че на заседание на КФН на 27.05.2021 г. е приета нова Наредба № 7 за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти, с която се отменя досега действащата Наредба № 7.
    Като приложения към новата Наредба № 7 са подготвени образци на заявления за допускане до изпит и на изискуемите декларации. Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец със съдържанието по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 7 в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg. Към заявлението се прилагат документите съгласно чл. 10, ал. 3 от Наредба № 7, които са изрично посочени в образеца на заявление.
    Образци на заявленията за допускане до изпити и на изискуемите декларации са налични на интернет страницата на КФН.
    Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 25 септември 2021 г. (събота) и 26 септември 2021 г. (неделя), се подават в периода от 21 юни 2021 г. (понеделник) до 16 август 2021 г. (понеделник) включително.
    В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.
    Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.