“Химпродукт” АД – гр. Горна Оряховица е отписано от регистъра на публичните дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което отписва  “Химпродукт” АД – гр. Горна Оряховица от регистъра  на публичните дружества.

Пълния текст на решение 664 може да намерите в раздел "Документи".

КФН прие проект за изменение и допълнение ЗППЦК

На свое заседание от 30 август 2004 г. КФН взе следните решения:

• Прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията включват 4 основни групи:

I. В частта “Инвестиционни посредници “
1. Предлагат се корекции в предмета на дейност, като се детайлизират отделните инвестиционни услуги и дейности, които могат да извършват инвестиционните посредници.  Да могат да участват в платежната система за сетълмент и клиринг. Предвижда се инвестиционните консултации, извършвани по занятие, да минат на лицензионен режим пред КФН в съотвествие с изискванията на директивите на ЕС.
2. Капиталовите изисквания, които към момента са въведени от Наредба № 6 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници, се извеждат на ниво закон, като за всеки праг се разписва за кой тип дейности се касае.
3. Предлага се въвеждане на нови изисквания към членовете на управителните органи на инвестиционните посредници, като заварените дружества следва да приведат дейността си в 6 месечен срок от влизане в сила на измененията. 
4. Подробно се регулира дейността на българските инвестиционни посредници, получили разрешение от КФН да извършват дейност в страните – членки на ЕС, както и на инвестиционните посредници  от страните членки на ЕС за извършване на дейност в  България.
5. Предвижда се създаване на фонд за гарантиране на инвеститорите, който ще е задължителен за всички инвестиционни посредници, включително за клоновете на чуждестранните. Това означава да се въведе задължение за гарантиране на активите на всеки клиент на ИП в размер до 40 хил. лв. като поетапно да се достигне този праг. Фондът да бъде под контрола на КФН чрез назначаване на членове на неговия Управителен съвет и чрез приемане на правилника за неговата работа. Описват се източниците за набиране на средствата на фонда и обстоятелствата, при които тези средства се активират, като се предлага встъпителната вноска за заварените ИП да се направи до 2 месеца от влизане в сила на закона. Също така се предлага корекциите в предмета на дейност за действащите ИП да се заявят пред КФН до 31 януари 2006 г., а общо измененията в предмета на дейност и новите капиталови изисквания да влязат в сила от 1 януари 2006 г.

II. В частта “Публични дружества и емитенти на ценн книжа”
6. Основните промени са в частта преобразуване на публични дружества, които се налагат от измененията в Търговския закон (ТЗ) от 2003 г.. Те засягат режима на преобразуване на акционерни дружества, отразявайки европейските директиви в тази посока. Предлагат се и някои други изменения в ТЗ от 2003 г., които да се отнесат към специалната уредба на публичните дружества.

III. В частта “Централен депозитар”
7. Предлага се ограничаване на правото на достъп до регистрите на Централен депозитар. Към момента достъп до цялата книга на акционерите има всеки акционер, дори когато същият притежава само една акция, което на практика често е свързано с редица злоупотреби с получените данни. Предложението е достъпът да се ограничи само за притежаваните от лицето ценни книжа и сделки с тях.

IV. В частта “Иинвестиционни и управляващи дружества”
8. Предлага се въвеждане на взаимните фондове – колективна инвестиционна схема, при която има публично набрани парични средства, които се инвестират в ценни книжа. Тези фондове не са организирани като акционерно дружество. Сега инвестиционните дружества са под формата на акционерно дружество, а с предлаганите изменения ще могат да съществуват и на договорна основа (измененията са продиктувани и от европейските директиви). Това не са юридически лица и нямат самостоятелни органи на управление, а е имущество, управлявано от управляващо дружество, получило разрешение от КФН за организиране и управление на взаимен фонд. Детайлно се разписват условията, при които се лицензират и действат взаимните фондове.
9. Завишават се капиталовите изисквания към управляващите дружества, като се предлага изискуемият капитал за тях от 100 хил лв. да се завиши на 250 хил лв. Като за заварените дружества този капитал да бъде набран в срок от 6 месеца от влизане на закона в сила.
10. Регулира се дейността на български управляващи дружества в страни – членки на ЕС,  включително на чуждестранни управляващи дружества в  България.
11. Определят се подробно условията за публично предлагане на акции и дялове на чуждестранни колективни инвестиционни схеми от страни – членки на ЕС в  България.

Законопроектът ще бъде изпратен за съгласуване до всички министерства и заинтересовани организации.

• Не издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от Фуат Гювен за закупуване на акции на “Елкабел” АД, гр. Бургас, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Булброкърс” .

 

 

Миран Менцей получи одобрение да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на Миран Менцей да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД.

Пълния текст на решение 633 може да намерите в раздел "Документи".

Войко Одлазек получи одобрение да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на Войко Одлазек да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД.

Пълния текст на решение 662 може да намерите в раздел "Документи".

Спрямо три дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно дружествата "Малък Искър" АД, “Бреза” АД и “Ципринус” АД (н) във връзка с решения за установяване на публично държавно вземане – такса за 2003 г., дължима на КФН.
Дружествата не са получили изпратените решения на посочения от тях адрес и е започнала процедура по връчването им чрез поставяне на съобщенията на табло в сградата на КФН и качването им на електронната страница на комисията. Ако до влизане в сила на решенията лицата не предприемат съответните правни действия, съобщенията се смятат за редовно връчени  и ще бъдат приложени към досиетата на дружествата в КФН. След влизане в сила на акта и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания. Дължимите суми от дружествата следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДПК и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".

Решения от заседание на КФН на 25.08.2004 г.

1. Вписва емисия в размер на 119 703 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и номинална и емисионна стойност 1 лев всяка от тях, издадени от "Булвеста Холдинг" АД, гр. София. Емисията се вписва и в регистъра, воден от КФН.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на безналични, непривилегировани  акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип  "Капман Капитал" АД, гр. София. Вписва емисията в публичния регистър и дружеството като емитент.

КФН потвърди проспектите за публично предлагане на дялови единици на шест взаимни фондове

Комисия за финансов надзор потвърди проспектите за публично предлагане на дялови единици на следните взаимни фондове: 

"Капитал Инвест Избрани Европейски Акции",
"Капитал Инвест Инструменти на Паричен Пазар в Евро",
"Капитал Инвест Корпоративни Еврооблигации" ,
" Капитал Инвест Доларови Облигации", 
"Капитал Инвест Американски Акции",
"Капитал Инвест Държавни Еврооблигации" ,

предлагани от "Капитал Инвест" в България. "Капитал Инвест" е управляващо дружество на "Банк Аустрия Кредитанщалдт Групе", Виена, Австрия.

Пълния текст на решенията 654, 655, 656, 657, 658 и 659 може да намерите в раздел "Документи".

Жанина Гечовска-Василева и Весела Георгиева са одобрени за членове на УС на ЗАД

 
Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Жанина Гечовска-Василева и Весела Георгиева за членове на УС на ЗАД "ЗК ЛЕВСКИ СПАРТАК" АД.

Пълния текст на решение 653 може да намерите в раздел "Документи".

Диана Манева е одобрена за изпълнителен директор на ЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Диана Манева за изпълнителен директор на ЗК "ОРЕЛ" АД .

Пълния текст на решение 652 може да намерите в раздел "Документи".

ЗАД

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри инвестирането на 2 млн. евро и 2 млн. щатски долара – застрахователни резерви в чужбина на ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ" АД. Дружеството се задължава да представя месечни справки за притежаваните дялове и цената за обратно изкупуване за всеки от инвестиционните фондове в КФН.

Пълния текст на решение 648 може да намерите в раздел "Документи".