Спрямо три дружества е започнала процедура по принудително събиране на непогасени вземания

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за публикуване в интернет страницата на КФН на съобщение относно дружествата "Малък Искър" АД, “Бреза” АД и “Ципринус” АД (н) във връзка с решения за установяване на публично държавно вземане – такса за 2003 г., дължима на КФН.
Дружествата не са получили изпратените решения на посочения от тях адрес и е започнала процедура по връчването им чрез поставяне на съобщенията на табло в сградата на КФН и качването им на електронната страница на комисията. Ако до влизане в сила на решенията лицата не предприемат съответните правни действия, съобщенията се смятат за редовно връчени  и ще бъдат приложени към досиетата на дружествата в КФН. След влизане в сила на акта и при неплащане в срока за доброволно изпълнение преписката се изпраща в Агенцията за държавни вземания за предприемане на действия по принудително събиране на непогасените вземания. Дължимите суми от дружествата следва да бъдат внесени на каса в КФН или да се преведат по банкова сметка.
Пълния текст на съобщението по чл. 50, ал. 2 от ДПК и дължимите суми може да намерите в раздел "Поднадзорни лица", рубрика" Съобщение по чл. 50, ал. 2 от ДПК".