Решения от заседание на КФН на 25.08.2004 г.

1. Вписва емисия в размер на 119 703 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас и номинална и емисионна стойност 1 лев всяка от тях, издадени от "Булвеста Холдинг" АД, гр. София. Емисията се вписва и в регистъра, воден от КФН.

2. Потвърждава проспект за публично предлагане на безналични, непривилегировани  акции с право на един глас, право на дивидент, право на ликвидационен дял и право на обратно изкупуване, издадени от инвестиционно дружество от отворен тип  "Капман Капитал" АД, гр. София. Вписва емисията в публичния регистър и дружеството като емитент.