Съобщение за откриване на производство по издаване на общ административен акт


Комисията за финансов надзор открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за определяне размера на минимални проценти, съгласно чл. 91, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (Наредба № 53), както и периода за тяхното прилагане. Проекта на акта може да намерите на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”.

Съобщение във връзка с утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти от АДСИЦ, секюритизиращи недвижими имоти


Начин на подаване и разяснение на утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти от дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи  недвижими имоти, на тримесечна и годишна база на индивидуална основа по образец, определен от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Във връзка с утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти (ТНИ) от дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), секюритизиращи  недвижими имоти, на тримесечна и годишна база на индивидуална основа във връзка с изпълнение на Препоръки В и Г от Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 21 март 2019 г. (ЕССР/2019/3) по образец, определен от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, към финансовите отчети и към публични уведомления на ДСИЦ е необходимо да се има предвид следното:
Информацията в колона № 1 от справка за притежаваните ТНИ от ДСИЦ се попълва чрез изрично индивидуализиране на съответния притежаван от ДСИЦ имот (с посочване на местоположение, вид – земя, сграда и пр.), като „притежаван ТНИ 1, ТНИ 2 и т.н.” е описано с цел последователно изброяване на съответните ТНИ. Информация относно притежаваните от специализираното дружество на ДСИЦ ТНИ следва да се предоставя на тримесечна и годишна база предвид изискването за докладване на вид и място на имота по салда и потоци с конкретизиране на пряка и непряка собственост на ТНИ съгласно Образец Б „Показатели за експозициите на финансовата система“, съответно „Показатели за експозициите” към Приложение III „Указателни образци за показателите за сектора на търговски недвижими  имоти” от Препоръката. Съгласно т. 5 „Оценка на експозициите на финансовата система към търговски недвижими имоти” на Приложение V „Насоки относно определенията и показателите” от Препоръката инвестициите могат да обхващат както пряката собственост на ТНИ от страна на ДСИЦ, напр. по силата на право на собственост върху ТНИ, така и непряката собственост на ТНИ по линия на собствеността, която ДСИЦ притежава от капитала на учредено или придобито от него специализирано дружество, когато тези ТНИ се притежават от това специализирано дружество. В колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода в хил. лв.“ се посочва стойност на придобиване на ТНИ, който е придобит след началото на съответния период.
Необходимо е да бъдат посочени всички ТНИ дори и да не генерират приходи от наем, съответно да не е започнало строителство, предвид изискването за последваща оценка на ТНИ съгласно чл. 23 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, съответно дали е налице промяна в стойността на имота.
Справката за притежаваните ТНИ от ДСИЦ следва да се оповестява заедно с финансовите отчети и уведомления на дружествата по съответния ред.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2021 г.


На заседанието си на 23.12.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 1 000 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100007209, издадена от „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 500 000 лева на 2 500 000 лева, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
                         
2. Изпраща писмо до „Телематик Интерактив България“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на нови и съществуващи акции и за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 23.12.2021 г.


На заседанието си на 23.12.2021 г. КФН реши:

1. Вписва емисия в размер на 1 000 000 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100007209, издадена от „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 500 000 лева на 2 500 000 лева, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
                         
2. Изпраща писмо до „Телематик Интерактив България“ ЕАД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за първично публично предлагане на нови и съществуващи акции и за допускане до търговия на регулиран пазар на акциите на дружеството.

Решения от заседание на КФН на 21.12.2021 г.


На заседанието си на 21.12.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Бисер Лозев, Светослав Янев и Сокол Алексиев за членове на Съвета на директорите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява Кенан Кулич за член на Управителния съвет и изпълнителен член на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“.       
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Заличава „Кей Ен Консултинг Груп” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество, при условията на свободата на предоставяне на услуги, на нейната територия.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД с искане за  допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на управител на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да разшири своята трансгранична дейност на територията на Република Португалия по допълнителни класове застраховки, при условията на свобода на представяне на услуги.

Решения от заседание на КФН на 21.12.2021 г.


На заседанието си на 21.12.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Бисер Лозев, Светослав Янев и Сокол Алексиев за членове на Съвета на директорите на „Пълдин Пропъртис Инвест“ АДСИЦ.
 
2. Одобрява Кенан Кулич за член на Управителния съвет и изпълнителен член на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
3. Одобрява изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на „Универсален пенсионен фонд ОББ“.       
 
4. Утвърждава „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ“ ООД и „БЕЙКЪР ТИЛИ КЛИТУ И ПАРТНЬОРИ“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2021 г. на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД.
 
5. Заличава „Кей Ен Консултинг Груп” ООД от регистъра за застрахователните брокери, воден от КФН.
 
6. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Полша във връзка с намерението на „Риск Мениджмънт Консултинг“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество, при условията на свободата на предоставяне на услуги, на нейната територия.
 
7. Изпраща писмо до инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД с искане за  допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на управител на дружеството.
 
8. Изпраща писмо до „ОНЛАЙН БРОКЕР“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.
 
9. Изпраща писмо до ЗК „Лев Инс“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да разшири своята трансгранична дейност на територията на Република Португалия по допълнителни класове застраховки, при условията на свобода на представяне на услуги.

Утвърдени са технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат от ПОД при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2021 г.


Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", издаде решение, с което утвърждава технически лихвен процент и биометрични таблици за смъртност, които да се прилагат при изчисляване на пенсионните резерви към 31.12.2021 г. от пенсионноосигурителните дружества, които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Решение № 918 – ПОД от 20.12.2021 г. може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към него – в раздел „Административни документи”, "Форми и образци на документи", "Осигурителен пазар", 2021.

Решения от заседание на КФН на 16.12.2021 г.


На заседанието си на 16.12.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Николай Ваньов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „МК Брокерс” АД.
 
2. Отписва договорен фонд (ДФ) „ОББ Премиум Акции“, ДФ „ОББ Патримониум Земя“, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации“, ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, ДФ „ОББ Глобал Дивидент“, ДФ „ОББ Глобал Растеж“, ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“ и емисиите дялове на фондовете от регистрите на КФН, в резултат на приключило производство по преобразуване на договорните фондове чрез вливането им в ДФ „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“).
 
3. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
Проектът, мотивите към него и справките за съответствието му с правото на Европейския съюз са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 17.01.2022 г. включително.
 
4. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2022 г.
 
5. Приема Стратегия на Комисията за финансов надзор за периода 2022 – 2024 г.
 
6. Изпраща уведомления до всички държави членки на Европейския съюз, както и до Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на застрахователен брокер „МАРШ” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.
 
7. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по поддръжката на информационната система на застрахователя.

Решения от заседание на КФН на 16.12.2021 г.


На заседанието си на 16.12.2021 г. КФН реши:

1. Одобрява Николай Ваньов за член на Съвета на директорите на инвестиционен посредник „МК Брокерс” АД.
 
2. Отписва договорен фонд (ДФ) „ОББ Премиум Акции“, ДФ „ОББ Патримониум Земя“, ДФ „ОББ Глобал Фарм Инвест“, ДФ „ОББ Платинум Евро Облигации“, ДФ „ОББ Балансиран Фонд“, ДФ „ОББ Глобал Дивидент“, ДФ „ОББ Глобал Растеж“, ДФ „ОББ Глобал Детски Фонд“ и емисиите дялове на фондовете от регистрите на КФН, в резултат на приключило производство по преобразуване на договорните фондове чрез вливането им в ДФ „ОББ Платинум Облигации“ (с ново наименование ДФ „ОББ Платинум България“).
 
3. Приема на първо гласуване проект на Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.
Проектът, мотивите към него и справките за съответствието му с правото на Европейския съюз са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му до 17.01.2022 г. включително.
 
4. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 януари – 30 юни 2022 г.
 
5. Приема Стратегия на Комисията за финансов надзор за периода 2022 – 2024 г.
 
6. Изпраща уведомления до всички държави членки на Европейския съюз, както и до Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, относно намерението на застрахователен брокер „МАРШ” ЕOOД да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на техните територии.
 
7. Изпраща писмо до „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейностите по поддръжката на информационната система на застрахователя.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 80 (осемдесет) застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.
Постъпили са уведомления от националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на 5 (пет) застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, като само 4 (четири) дружества са вписани, доколкото по 1 (една) от нотификациите се очаква допълнителна информация. Към края на месец ноември 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 418 (четиристотин и осемнадесет) дружества.
За периода от 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 17 (седемнадесет) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за периода 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г., са получени по отношение на 46 (четиридесет и шест) застрахователни посредника.  Поради това, към 30.11.2021 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява на 2 189 (две хиляди сто осемдесет и девет), като през м. октомври са наброявали 2 218.
За периода 01.11.2021 г. – 30.10.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
Към края на м. ноември 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет).
През периода КФН взе решение да изпрати 1 (едно) уведомление до компетентните органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в Република България да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
Общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 54 (петдесет и четири) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.