Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За м. февруари 2022 г. в КФН са получени 120 (сто и двадесет) уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на  застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или за промяна на адреси, представители или други обстоятелства.
През периода са постъпили уведомления от националните компетентни органи относно намерението на 3 (три) застрахователни дружества да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и не са постъпвали уведомления относно оттегляне на намерението на застрахователи  със седалище в ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
Към края на м. февруари 2022 г. броят на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, за които са постъпили уведомления в КФН за намерението им да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 420 (четиристотин и двадесет) дружества.
За м. февруари 2022 г. в КФН са получени 25 (двадесет и пет) уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
През същия период са получени 83 (осемдесет и три) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  Поради това, към края на февруари 2022 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в Република България, намалява до 2 070 (две хиляди и седемдесет).
През м. февруари 2022 г. КФН е изпратила уведомления до компетентните органи на три държави членки относно намерението на 1 (един) местен застраховател да разшири обхвата на класовете застраховки, които предлага на територията на посочените държави членки. Към края на м. февруари 2022 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет).
За периода 01.02.2022 г. – 28.02.2022 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователни посредници със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 55 (петдесет и пет) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За м. декември 2021 г. в КФН са получени 73 (седемдесет и три) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС да извършват трансгранична  дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.
През този период в КФН не са постъпвали уведомления от националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност или да преустановят извършването на дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. Поради това, към края на 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 418 (четиристотин и осемнадесет) дружества.
За м. декември 2021 г. в КФН са получени 21 (двадесет и едно) уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
През същия период са получени 42 (четиридесет и две) уведомления относно преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.  Поради това, към края на 2021 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност в Република България, намалява до 2 168 (две хиляди сто шестдесет и осем).
През м. декември 2021 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична застрахователна дейност. Така, към края на 2021 г. общият брой на местните застрахователи, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет).
През периода КФН е изпратила 1 (едно) уведомление до компетентните органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в Република България да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия, както и 1 (едно) уведомление относно намерението на един застрахователен брокер да разшири обхвата на трансграничната си дейност, която извършва дейност на територията на държавите членки при условията на свободата на предоставяне на услуги. Така, общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 55 (петдесет и пет) посредници. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За периода от 01.11.2021 г. до 30.11.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 80 (осемдесет) застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, в т.ч. уведомления за разширяване обхвата на извършваната дейност или предоставяне на информация за промяната на адреси, представители или други обстоятелства.
Постъпили са уведомления от националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на 5 (пет) застрахователни дружества със седалище на тяхна територия да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, като само 4 (четири) дружества са вписани, доколкото по 1 (една) от нотификациите се очаква допълнителна информация. Към края на месец ноември 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 418 (четиристотин и осемнадесет) дружества.
За периода от 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС относно намерението на 17 (седемнадесет) застрахователни посредника със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. 
Уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно намерението за преустановяване извършването на дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги за периода 01.11.2021 г. – 30.11.2021 г., са получени по отношение на 46 (четиридесет и шест) застрахователни посредника.  Поради това, към 30.11.2021 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява на 2 189 (две хиляди сто осемдесет и девет), като през м. октомври са наброявали 2 218.
За периода 01.11.2021 г. – 30.10.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
Към края на м. ноември 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет).
През периода КФН взе решение да изпрати 1 (едно) уведомление до компетентните органи на държави членки на ЕС относно намерението на застрахователен брокер със седалище в Република България да извършва трансгранична дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия.
Общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 54 (петдесет и четири) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За периода от 01.10.2021 г. до 31.10.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 41 (четиридесет и един)  застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Постъпило е 1 (едно) уведомление относно намерението на застрахователно дружество със седалище в Република Хърватия да извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, с което към края на месец октомври 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 414 (четиристотин и четиринадесет) дружества.
За периода в КФН са получени 8 (осем) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 17 (седемнадесет) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Поради това, към 31.10.2021 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява на 2 218 (две хиляди двеста и осемнадесет).
За периода 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г. КФН не е изпращала уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователните дружества и застрахователни посредници със седалище на територията на Република България да извършват трансгранична дейност.
Към края на м. октомври 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, възлиза на 53 (петдесет и три) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


За периода от 01.09.2021 г. до 30.09.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 71 (седемдесет и един)  застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Постъпили са 2 (две) уведомления относно намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, с които към края на месец септември 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 413 (четиристотин и тринадесет) дружества.
За периода в КФН са получени 13 (тринадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 51 (петдесет и едно) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Поради това, към 30.09.2021 г. броят на застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, намалява на 2 227 (две хиляди двеста двадесет и седем).
През м. септември 2021 г. КФН е изпратила уведомления до националните компетентни органи на държавите членки на ЕС относно намерението на един местен застраховател да разшири обхвата на извършваната от дружеството трансгранична дейност  на тяхна територия по определени класове застраховки.
За същия период КФН е изпратила уведомление до компетентните органи на държави членки на ЕС относно намерението на един местен застрахователен брокер да разшири дейността си по застрахователно посредничество като извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на тяхна територия, както и едно уведомление до националния компетентен орган на Република Франция за намерението на друг застрахователен брокер да започне да извършва дейност по застрахователно посредничество на нейна територия.
Към края на м. септември 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, нараства на 53 (петдесет и три) посредника. 
Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


    За периода от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки по отношение намерението на 90 (деветдесет) застрахователи и застрахователни посредника със седалище в други държави членки на ЕС да извършват дейност (вписване или прекратяване на нотификацията) на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Постъпили са 5 (пет) уведомления по отношение на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги (вписване на застрахователни дружества списъка с нотификации на КФН) и 24 (двадесет и четири) уведомления за оттегляне на намерението на застрахователни дружества със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    Към края на месец август 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, нараства на 411 (четиристотин и единадесет) дружества.
    За периода в КФН са получени 12 (дванадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 41 (четиридесет и едно) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Към 31.08.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, са 2 265 (две хиляди двеста шестдесет и пет).
    През м. август 2021 г. КФН е изпратила уведомление до националния компетентен орган на Ирландия относно оттеглянето на намерението на ЗД „Евроинс“ АД да извършва трансгранична дейност  на нейна територия.
    За периода 01.08.2021 г. – 31.08.2021 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението или оттеглянето на намерението на застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност по застрахователно посредничество при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване на територията на държави членки на ЕС.
    Към края на м. август 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 17 (седемнадесет), а общият брой на застрахователни посредници със седалище в Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, остава 52 (петдесет и два) посредника.
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


    За периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. в КФН са получени 30 (тридесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно трансграничната дейност в България на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС.
    Постъпило е 1 (едно) уведомление за оттегляне на намерението на застраховател със седалище в друга държави членки на ЕС за извършване на застрахователна дейност в България. Към края на месец юни 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява на 426 (четиристотин двадесет и шест) дружества.
    За периода в КФН са получени 16 (шестнадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 6 (шест) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Към 30.06.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, са 2 292 (две хиляди двеста деветдесет и два).
    През м. юни 2021 г. КФН е изпратила уведомление до националните компетентни органи на всички държави членки на ЕС относно оттеглянето на намерението на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (“БАЕЗ” ЕАД) да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През отчетния период КФН е предоставила информация на съответните компетентни надзорни органи относно заявеното намерение на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Швеция, Дания, Финландия, Кипър, Унгария Хърватия, Белгия, Нидерландия и Люксембург по определени класове застраховки.
    Към края на м. юни 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява на 17 (седемнадесет).
    За периода 01.06.2021 г. – 30.06.2021 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност на територията на други държави членки. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 (петдесет и два) посредника.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз


    За периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г. в КФН са получени 30 (тридесет) уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС относно трансграничната дейност в България на застрахователи и застрахователни посредници със седалище в други държави членки на ЕС.
    Постъпило е 1 (едно) уведомление за оттегляне на намерението на застраховател със седалище в друга държави членки на ЕС за извършване на застрахователна дейност в България. Към края на месец юни 2021 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище в други държави членки на ЕС и ЕИП, които имат намерение да извършват дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява на 426 (четиристотин двадесет и шест) дружества.
    За периода в КФН са получени 16 (шестнадесет) уведомления относно намерението на застрахователни посредници със седалище в държави членки на ЕС да извършват дейност по застрахователно посредничество в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и 6 (шест) уведомления за преустановяване извършването на такава дейност в страната. Към 30.06.2021 г. застрахователните посредници със седалище в държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват трансгранична дейност по застрахователно посредничество в България, са 2 292 (две хиляди двеста деветдесет и два).
    През м. юни 2021 г. КФН е изпратила уведомление до националните компетентни органи на всички държави членки на ЕС относно оттеглянето на намерението на “Българска агенция за експортно застраховане” ЕАД (“БАЕЗ” ЕАД) да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги.
    През отчетния период КФН е предоставила информация на съответните компетентни надзорни органи относно заявеното намерение на ЗК „Лев Инс“ АД да извършва дейност на територията на Швеция, Дания, Финландия, Кипър, Унгария Хърватия, Белгия, Нидерландия и Люксембург по определени класове застраховки.
    Към края на м. юни 2021 г. общият брой на местните застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС и ЕИП при условията на свободата на предоставяне на услуги, намалява на 17 (седемнадесет).
    За периода 01.06.2021 г. – 30.06.2021 г. КФН не е изпращала уведомления относно намерението на местни застрахователни посредници да извършват трансгранична дейност на територията на други държави членки. В края на периода общият брой на застрахователни посредници със седалище в България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или при правото на установяване, се запазва на 52 (петдесет и два) посредника.  
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.