Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ взе участие в международната среща на високо ниво „Риск-базиран надзор в застраховането – пътят напред в пост-пандемичния свят“


    Г-н Владимир Савов, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ участва в международна конференция на тема „Риск-базиран надзор в застраховането – пътят напред в пост-пандемичния свят“, организирана от Хърватската агенция за надзор на финансови услуги (HANFA). Събитието събра на едно място представители на регулаторни органи  от Централна и Източна Европа, които обсъдиха застрахователните рискове и перспективи в пост-пандемичната среда.
    В своята презентация г-н Савов обърна внимание на големите предизвикателства при надзора на пазарното поведение на застрахователите и застрахователните посредници, все по-развиващата се дигитализация на застрахователния сектор вследствие на пандемията от Covid-19, и сподели опита в надзора над застрахователния сектор от Комисията за финансов надзор в България.
Conference
    Пред участниците в конференцията той заяви, че „Въпреки безпрецедентната ситуация в световен мащаб, причинена от Covid-19, застрахователният пазар трябва да намери баланса между защита на интересите на потребителите от една страна и от друга да запази финансовата си стабилност“. Г-н Владимир Савов се спря и на предимството на дигитализацията в застрахователния сектор като отбеляза, че застрахователите са реагирали адекватно на пандемията и са наложили различни работещи решения, които да улеснят потребителите на застрахователни услуги. В заключение той посочи, че регулаторите трябва също да се адаптират към ограниченията и рисковете, произтичащи от пандемията от Covid-19, да приспособят надзорните си практики към динамично променящите се условия, изпреварващо да идентифицират ефектите върху поднадзорните лица, и да използват технологични решения и да развиват своя капацитет, за да могат да приемат навременни и ефективни решения.