Съобщение във връзка с утвърдени актуализирани справки към финансовите отчети на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми


Във връзка с прилагането на чл. 73, чл. 75, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 1 и чл. 156, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с чл. 64, ал. 2 и чл. 92, ал. 1 и 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, са утвърдени актуализирани образци на справки към финансовите отчети на управляващите дружества и колективните инвестиционни схеми, както и на таблица за представяне на обобщената информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете на колективни инвестиционни схеми, заедно с указания към нея.
Актуалните образци на справки и таблица са публикувани в раздел „Административни документи“, секция „Форми и образци“, подсекция „Капиталов пазар“.