Съобщение във връзка с утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти от АДСИЦ, секюритизиращи недвижими имоти


Начин на подаване и разяснение на утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти от дружествата със специална инвестиционна цел, секюритизиращи  недвижими имоти, на тримесечна и годишна база на индивидуална основа по образец, определен от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Във връзка с утвърдена справка за притежаваните търговски недвижими имоти (ТНИ) от дружествата със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), секюритизиращи  недвижими имоти, на тримесечна и годишна база на индивидуална основа във връзка с изпълнение на Препоръки В и Г от Препоръка на Европейския съвет за системен риск от 21 март 2019 г. (ЕССР/2019/3) по образец, определен от заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, към финансовите отчети и към публични уведомления на ДСИЦ е необходимо да се има предвид следното:
Информацията в колона № 1 от справка за притежаваните ТНИ от ДСИЦ се попълва чрез изрично индивидуализиране на съответния притежаван от ДСИЦ имот (с посочване на местоположение, вид – земя, сграда и пр.), като „притежаван ТНИ 1, ТНИ 2 и т.н.” е описано с цел последователно изброяване на съответните ТНИ. Информация относно притежаваните от специализираното дружество на ДСИЦ ТНИ следва да се предоставя на тримесечна и годишна база предвид изискването за докладване на вид и място на имота по салда и потоци с конкретизиране на пряка и непряка собственост на ТНИ съгласно Образец Б „Показатели за експозициите на финансовата система“, съответно „Показатели за експозициите” към Приложение III „Указателни образци за показателите за сектора на търговски недвижими  имоти” от Препоръката. Съгласно т. 5 „Оценка на експозициите на финансовата система към търговски недвижими имоти” на Приложение V „Насоки относно определенията и показателите” от Препоръката инвестициите могат да обхващат както пряката собственост на ТНИ от страна на ДСИЦ, напр. по силата на право на собственост върху ТНИ, така и непряката собственост на ТНИ по линия на собствеността, която ДСИЦ притежава от капитала на учредено или придобито от него специализирано дружество, когато тези ТНИ се притежават от това специализирано дружество. В колона „Отчетна стойност на постъпилите през периода в хил. лв.“ се посочва стойност на придобиване на ТНИ, който е придобит след началото на съответния период.
Необходимо е да бъдат посочени всички ТНИ дори и да не генерират приходи от наем, съответно да не е започнало строителство, предвид изискването за последваща оценка на ТНИ съгласно чл. 23 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация, съответно дали е налице промяна в стойността на имота.
Справката за притежаваните ТНИ от ДСИЦ следва да се оповестява заедно с финансовите отчети и уведомления на дружествата по съответния ред.