Постигнати инвестиционни резултати при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2005 – 2009 г.

Във връзка с т. 23 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества, Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обявява постигнатите инвестиционни резултати (доходност и инвестиционен риск) при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода 2005 – 2009 г.
 Резултатите може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар” за 2009 г.

„ТОП БРОКЕР” ООД и „ДА ЧУКНА НА ДЪРВО” ООД, София, са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Управление "Застрахователен надзор", издаде решения, с които вписа „ТОП БРОКЕР” ООД и „ДА ЧУКНА НА ДЪРВО” ООД, София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решенията 197 и 198 са публикувани в раздел „Административни документи”.

Одобрено е преобразуване чрез вливане на “Софарма Логистика” АД в “Софарма Трейдинг” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение за преобразуване чрез вливане на “Софарма Логистика” АД в “Софарма Трейдинг” АД. Одобрен е Договор от 13.01.2010 г. и приложен към него анекс от 08.03.2010 г. за преобразуване чрез вливане на “Софарма Логистика” АД в “Софарма Трейдинг” АД и Докладите по чл. 262и от ТЗ на съвета на директорите на “Софарма Трейдинг” АД  и “ Софарма Логистика” АД, както и Докладите на проверителите.
Решение 199 може да намерите в раздел "Административни документи".

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2009 г.

Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2009 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През четвъртото тримесечие на 2009 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 40 974 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.
Общо 36 538 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2009 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 30 782 хил. лв.
През цялата 2009 г. общо 114 828 осигурени лица са се възползвали от правото си да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и са прехвърлили средства от един в друг съответен фонд в размер на 88 402 хил. лв. В сравнение с 2008 г. лицата, променили участието си, нарастват с  35,49 на сто, а размерът на прехвърлените средства – с 52,14 на сто.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2009 г. и за цялата 2009 г. може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Одобрени са измененията към Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с което измени Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Решение 191 може да намерите в раздел „Административни документи”.
 

Решения от заседание на КФН от 26 март 2010 г.

На свое заседание от 26 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди коригиран проспект за публично предлагане на акции на „Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 14 585 372 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 1,40 лева. Вписа горепосочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Потвърди коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия ипотечни облигации, издадени от „Българо – американска кредитна банка” АД, гр. София, в размер на 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми ипотечни облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка, с фиксиран лихвен процент 7,5 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем 36 месеца, считано от 07.12.2009 г., с падеж 07.12.2012 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър.

3. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София. Емисията е в размер на 52 312 770 лева, разпределени в 52 312 770 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с ISIN код BG1100010104, с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписа посочената емисия акции във водения от КФН регистър.
Вписа „Велграф Асет Мениджмънт” АД, гр. София, като публично дружество във водения от КФН регистър.

4. Отне издадения лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на УД „Евър управление на активи” АД, гр. София, по тяхно искане.

Решения от заседание на КФН от 24 март 2010 г.

На свое заседание от 24 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Адвент Уотър (Люксембург)” С.а.р.л. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София, на акции на „Девин” АД, гр. Девин от останалите акционери на дружеството.

2.  Прекрати образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД, гр. София, по искане на дружеството.

3. Издаде одобрение за промени в устава на „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, вследствие успешно приключило първоначално увеличение на капитала на дружеството от 1 500 000 лева на 2 100 000 лева.

4. Издаде допълнителен лиценз за нов вид застраховка – „Релсови превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства” на ЗАД „Армеец”, гр. София.

5. Отказа признаването на пълна правоспособност на отговорен актюер на Валентин Методиев.

6. Прие на първо четене на проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.
Приемането на предлаганото изменение в Наредба № Iз-41 е следствие от разпоредбите на чл. 294, ал. 6 и 7, които предвиждат всеки застраховател, който предлага застраховка „Каско на МПС” и/или задължителна застраховка "Гражданска отговорност" да представя на Информационния център ежедневно справка за изплатени обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС. В измененията на наредбата се уточнява, че става въпрос за справката само по отношение на „тоталните щети”.
Новосъздадените разпоредби целят изграждането на база данни за изплатените обезщетения за тотални щети с оглед противодействие на престъпления, предмет на които са моторни превозни средства, претърпели пътнотранспортни произшествия, определени като тотални щети.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване на Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР, Асоциацията на българските застрахователи и на Гаранционния фонд.

Предварителни данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване за 2009 г.

По предварителни данни към края на 2009 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1 691 772 хил. лв. като се отчита намаление от 6,3 % на годишна база.
Сумата на активите в застрахователния сектор през 2009 г. се увеличава с 10,0 % в сравнение с 2008 г. и възлиза на 2 803 979 хил. лв., в т.ч. 65,2 % в общото застраховане и 34,8 % в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 10,9 % на годишна база, а в животозастраховането с 8,4 %.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 11,5 % на годишна база и достига 974 189 хил. лв., в т.ч. 527 011 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 447 178 хил. лв. на животозастрахователите.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – декември 2009 г., е 1  470 145 хил. лв., като е реализиран спад от 4,2 % на годишна база.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 774 779 хил. лв., като ръстът на годишна база е 0,3 %.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 6,5 % на годишна база и достига 1 275 616 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат в размер на (-10 989) хил. лв. при (-4 694) хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 24 514 хил. лв., при (-2 366) хил. лв. през 2008 г.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2009 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 221 627 хил. лв., с което е реализиран спад от 18,0 % на годишна база.
Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 91 112 хил. лв. и намаляват с 1,2 % на годишна база.
Размерът на брутните технически резерви нараства с 10,6 % на годишна база и достига 505 026 хил. лв.
Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 10 487 хил. лв. при (-1 642) хил. лв. през 2008 г., а финансовия на 23 562 хил. лв., при 6 590 хил. лв. година по-рано.

Реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2009 г. възлиза на 38 427 хил. лв., като се отчита ръст от 26,8 % на годишна база.
Възникналите претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 21 444 хил. лв., при 21 160 хил. лв. през 2008 година.
Сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 68 252 хил. лв., като нарастването на годишна база е 14,3 %.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 5,9 % на годишна база и достига 12 293 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на  (-135) хил. лв. при (-6 352) хил. лв. през 2008 г., а финансовия на 1 296 хил. лв., при (-7 902) хил. лв. година по-рано.
Броят на здравноосигурените лица по действащи към края на 2009 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 177 898, при 356 863 към края на 2008 г.

КФН издаде окончателна забрана за търговото предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството

На свое заседание днес – 18 март 2010 г.,  Комисията за финансов надзор издаде окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.
Комисията прецени, че са налице съществени пропуски в съдържанието на търговото предложение относно обосновката на предлаганата от търговите предложители цена, която е 85 лева за акция. Също така търговото предложение не отговаря на изискванията на ЗППЦК, тъй като не предоставя достатъчна информация на акционерите на „Оргахим” АД  да извършат точна оценка на предложението с цел вземане на обосновано решение.
Според КФН недостатъци има при прилагането и на трите метода, които участват при определяне на справедливата цена на акция от капитала на „Оргахим” АД, а именно:
І. По отношение на метода “Дисконтирани парични потоци”
1.) В разчетите по трите сценария – оптимистичен, песимистичен и реалистичен по метода на дисконтираните парични потоци получената стойност на печалбата преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. не съответстват на заложените стойности на приходите и разходите за този период. В резултат на това  получените резултати на нетната печалба, дисконтираните бъдещи парични потоци и крайната цена за акция не са коректно изчислени. Тъй като изчислената печалба преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. е занижена, това води до намаляване на крайната цена за акция по този метод, а оттам и на справедливата цена.
2.) В песимистичния сценарий е заложено размерът на свободните парични потоци за 2011 г. и 2012 г. да бъде отрицателна величина, в размер на 3 007 хил. лв. и 64 хил. лв. съответно. Тъй като генерираните нетни парични потоци и налични парични средства в началото на разглеждания период (за 2010 г.) са в по-малък размер от отрицателните парични потоци за прогнозните 2011 и 2012 години, налице е невъзможност дружеството да осъществява своята дейност и да погасява текущите си задължения към доставчици, клиенти и други финансови задължения за двугодишен период, без да е предвидено дългово или собствено финансиране за компенсиране на недостига. Предвид това, методът на дисконтираните парични потоци не е приложен коректно и не дава реалистична прогноза по отношение размера на прогнозираните парични потоци, което води до аналогично (в случая негативно) отражение в изчислената стойност на акция на „Оргахим” АД.
II. По отношение прилагането на метода “Нетна балансова стойност на активите”:
Получената нетна балансова стойност в коригираното търгово предложение в размер на 110.44 лв. за акция е по-ниска от нетната балансова стойност на база консолидирания финансов отчет към 31.12.2009 г., в размер на 112,73 лв., публикуван на 28.02.2010 г., т. е. преди датата на регистриране на коригираното търгово предложение на 15.03.2010 г. Предвид това в коригираното търгово предложение е следвало да бъде приложена нетната балансова стойност на база публикувания и оповестен вече  междинен консолидиран отчет към 31.12.2009 г.
ІІI. По отношение на метода “Пазарни множители на дружества – аналози”
Теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” (P/B) е намалено от 33,33 % (в първоначалното търгово предложение) до 20 % (в коригираното търгово предложение) поради това, че не отразява направените промени в справедливата стойност на активите на дружеството по „метода на нетната стойност на активите”. Тази корекция обаче не компенсира разликата в стойността, която би се получила при прилагането на справедливата стойност на активите на дружеството на база оценката на оценителите (110.44 лв. за акция) и запазване на равни тегла на трите показателя (33.33 %), както в първоначалното търгово предложение. Среднопретеглената стойност на акция по „метода на пазарните множители на дружествата аналои” при прилагането на коригираната нетна балансова стойност (110.44 лв. за акция) и запазване на равни тегла от 33,33 % на трите показателя е в размер около 95,61 лв. и надвишава получената стойност от 92,81 лв., в резултат на намаляване на теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” до 20 %. Това също води до необосновано занижаване на крайната справедлива цена на акция на „Оргахим” АД.

Решениe от заседание на КФН от 17 март 2010 г.

На свое заседание от 17 март 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Издава разрешение на УД „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, който е с умерен до висок рисков профил. Фондът има намерение да реализира текущи доходи основно от акции, приети за търговия на регулирани пазари в България, както и от дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.