Решениe от заседание на КФН от 17 март 2010 г.

На свое заседание от 17 март 2010 г. КФН взе следното решение:

1. Издава разрешение на УД „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София, за организиране и управление на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, който е с умерен до висок рисков профил. Фондът има намерение да реализира текущи доходи основно от акции, приети за търговия на регулирани пазари в България, както и от дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Кепитъл – Високодоходен” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.