КФН издаде окончателна забрана за търговото предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството

На свое заседание днес – 18 март 2010 г.,  Комисията за финансов надзор издаде окончателна забрана за публикуване на търговото предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.
Комисията прецени, че са налице съществени пропуски в съдържанието на търговото предложение относно обосновката на предлаганата от търговите предложители цена, която е 85 лева за акция. Също така търговото предложение не отговаря на изискванията на ЗППЦК, тъй като не предоставя достатъчна информация на акционерите на „Оргахим” АД  да извършат точна оценка на предложението с цел вземане на обосновано решение.
Според КФН недостатъци има при прилагането и на трите метода, които участват при определяне на справедливата цена на акция от капитала на „Оргахим” АД, а именно:
І. По отношение на метода “Дисконтирани парични потоци”
1.) В разчетите по трите сценария – оптимистичен, песимистичен и реалистичен по метода на дисконтираните парични потоци получената стойност на печалбата преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. не съответстват на заложените стойности на приходите и разходите за този период. В резултат на това  получените резултати на нетната печалба, дисконтираните бъдещи парични потоци и крайната цена за акция не са коректно изчислени. Тъй като изчислената печалба преди лихви, амортизации и данъци за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. е занижена, това води до намаляване на крайната цена за акция по този метод, а оттам и на справедливата цена.
2.) В песимистичния сценарий е заложено размерът на свободните парични потоци за 2011 г. и 2012 г. да бъде отрицателна величина, в размер на 3 007 хил. лв. и 64 хил. лв. съответно. Тъй като генерираните нетни парични потоци и налични парични средства в началото на разглеждания период (за 2010 г.) са в по-малък размер от отрицателните парични потоци за прогнозните 2011 и 2012 години, налице е невъзможност дружеството да осъществява своята дейност и да погасява текущите си задължения към доставчици, клиенти и други финансови задължения за двугодишен период, без да е предвидено дългово или собствено финансиране за компенсиране на недостига. Предвид това, методът на дисконтираните парични потоци не е приложен коректно и не дава реалистична прогноза по отношение размера на прогнозираните парични потоци, което води до аналогично (в случая негативно) отражение в изчислената стойност на акция на „Оргахим” АД.
II. По отношение прилагането на метода “Нетна балансова стойност на активите”:
Получената нетна балансова стойност в коригираното търгово предложение в размер на 110.44 лв. за акция е по-ниска от нетната балансова стойност на база консолидирания финансов отчет към 31.12.2009 г., в размер на 112,73 лв., публикуван на 28.02.2010 г., т. е. преди датата на регистриране на коригираното търгово предложение на 15.03.2010 г. Предвид това в коригираното търгово предложение е следвало да бъде приложена нетната балансова стойност на база публикувания и оповестен вече  междинен консолидиран отчет към 31.12.2009 г.
ІІI. По отношение на метода “Пазарни множители на дружества – аналози”
Теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” (P/B) е намалено от 33,33 % (в първоначалното търгово предложение) до 20 % (в коригираното търгово предложение) поради това, че не отразява направените промени в справедливата стойност на активите на дружеството по „метода на нетната стойност на активите”. Тази корекция обаче не компенсира разликата в стойността, която би се получила при прилагането на справедливата стойност на активите на дружеството на база оценката на оценителите (110.44 лв. за акция) и запазване на равни тегла на трите показателя (33.33 %), както в първоначалното търгово предложение. Среднопретеглената стойност на акция по „метода на пазарните множители на дружествата аналои” при прилагането на коригираната нетна балансова стойност (110.44 лв. за акция) и запазване на равни тегла от 33,33 % на трите показателя е в размер около 95,61 лв. и надвишава получената стойност от 92,81 лв., в резултат на намаляване на теглото на показателя „цена на акция/счетоводна стойност” до 20 %. Това също води до необосновано занижаване на крайната справедлива цена на акция на „Оргахим” АД.