Предварителни данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване за 2009 г.

По предварителни данни към края на 2009 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1 691 772 хил. лв. като се отчита намаление от 6,3 % на годишна база.
Сумата на активите в застрахователния сектор през 2009 г. се увеличава с 10,0 % в сравнение с 2008 г. и възлиза на 2 803 979 хил. лв., в т.ч. 65,2 % в общото застраховане и 34,8 % в животозастраховането. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 10,9 % на годишна база, а в животозастраховането с 8,4 %.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 11,5 % на годишна база и достига 974 189 хил. лв., в т.ч. 527 011 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 447 178 хил. лв. на животозастрахователите.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – декември 2009 г., е 1  470 145 хил. лв., като е реализиран спад от 4,2 % на годишна база.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 774 779 хил. лв., като ръстът на годишна база е 0,3 %.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 6,5 % на годишна база и достига 1 275 616 хил. лв.
Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат в размер на (-10 989) хил. лв. при (-4 694) хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 24 514 хил. лв., при (-2 366) хил. лв. през 2008 г.

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2009 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 221 627 хил. лв., с което е реализиран спад от 18,0 % на годишна база.
Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 91 112 хил. лв. и намаляват с 1,2 % на годишна база.
Размерът на брутните технически резерви нараства с 10,6 % на годишна база и достига 505 026 хил. лв.
Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 10 487 хил. лв. при (-1 642) хил. лв. през 2008 г., а финансовия на 23 562 хил. лв., при 6 590 хил. лв. година по-рано.

Реализираният премиен приход от дружествата по доброволно здравно осигуряване към 31.12.2009 г. възлиза на 38 427 хил. лв., като се отчита ръст от 26,8 % на годишна база.
Възникналите претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 21 444 хил. лв., при 21 160 хил. лв. през 2008 година.
Сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 68 252 хил. лв., като нарастването на годишна база е 14,3 %.
Размерът на здравноосигурителните резерви намалява с 5,9 % на годишна база и достига 12 293 хил. лв.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на  (-135) хил. лв. при (-6 352) хил. лв. през 2008 г., а финансовия на 1 296 хил. лв., при (-7 902) хил. лв. година по-рано.
Броят на здравноосигурените лица по действащи към края на 2009 г. договори на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 177 898, при 356 863 към края на 2008 г.