Решения от заседание на КФН от 24 март 2010 г.

На свое заседание от 24 март 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Адвент Уотър (Люксембург)” С.а.р.л. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД, гр. София, на акции на „Девин” АД, гр. Девин от останалите акционери на дружеството.

2.  Прекрати образуваното производство за потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Алфа енерджи холдинг” ЕАД, гр. София, по искане на дружеството.

3. Издаде одобрение за промени в устава на „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София, вследствие успешно приключило първоначално увеличение на капитала на дружеството от 1 500 000 лева на 2 100 000 лева.

4. Издаде допълнителен лиценз за нов вид застраховка – „Релсови превозни средства – всяка щета или загуба, нанесена на релсови превозни средства” на ЗАД „Армеец”, гр. София.

5. Отказа признаването на пълна правоспособност на отговорен актюер на Валентин Методиев.

6. Прие на първо четене на проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния център към Гаранционния фонд.
Приемането на предлаганото изменение в Наредба № Iз-41 е следствие от разпоредбите на чл. 294, ал. 6 и 7, които предвиждат всеки застраховател, който предлага застраховка „Каско на МПС” и/или задължителна застраховка "Гражданска отговорност" да представя на Информационния център ежедневно справка за изплатени обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС. В измененията на наредбата се уточнява, че става въпрос за справката само по отношение на „тоталните щети”.
Новосъздадените разпоредби целят изграждането на база данни за изплатените обезщетения за тотални щети с оглед противодействие на престъпления, предмет на които са моторни превозни средства, претърпели пътнотранспортни произшествия, определени като тотални щети.
Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване на Главна дирекция „Охранителна полиция” на МВР, Асоциацията на българските застрахователи и на Гаранционния фонд.