Решения от заседания на КФН от 27 и 28 февруари 2014 г.

На свои заседания от 27 и 28 февруари 2014 г. КФН взе следните решения:

1. Налага временна забрана за публикуване на търговото предложение от „Балтимор” ООД и „А Старт 2000” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник (ИП) „БенчМарк Финанс” АД на акции на „Лавена” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Одобрява преобразуване на ИП – отделяне чрез учредяване на ново дружество „Капман Холдинг” АД.

3. Издава разрешение за организиране и управление на договорен фонд „Компас Глобъл Трендс”.

4. Признава квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Виктор Тонев.

5. Издава лиценз на „Здравноосигурително дружество Планета” ЕАД за извършване на застраховане по застраховка „Заболяване” за риска „Обезщетения”.

6. Да изпрати уведомления до компетентните органи на Белгия, Германия и Холандия, че застрахователен брокер „Комплекс Риск Солюшънс” ЕООД ще извършва застрахователно-посредническа дейност там.

7. Да изпрати уведомление до компетентните органи на Румъния, че застрахователен брокер „Добрич Иншурънс Брокърс” ЕООД ще извършва застрахователно-посредническа дейност там.

8. Приема Практика на Комисията за финансов надзор по прилагането на чл. 32 от Кодекса за застраховането (КЗ), както и на чл. 31, ал. 1, т. 4 от КЗ, чл. 31, ал. 2, т. 1 от КЗ, чл. 39, ал. 2, т. 1 от КЗ, чл. 41, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 от КЗ, чл. 47б, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 5 от КЗ, чл. 49, ал. 2, т. 2 от КЗ, чл. 55а, ал. 2 от КЗ, чл. 57, ал. 1, т. 2 от КЗ, чл. 118, ал. 1, т. 9 и т. 10 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8 от КЗ, чл. 118а от КЗ.

9. Приема Обзор на небанковия финансов сектор в България към края на трето тримесечие на 2013 г.

10. Потвърждава проспект за допускане до търговия на емисия акции, издадени от „Кредисимо” АД, гр. София.

11. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД, гр. София.

Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на ДПФ „Пенсионноосигурителен институт”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от  „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Пълния текст на решение № 223-ДПФ може да намерите в раздел Административни документи / Решения.

ESMA обяви приоритети при правоприлагането за спазването на международните стандарти за финансово отчитане във финансовите отчети за 2013 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува на официалната си страница публично изявление, което определя общите приоритети при правоприлагането, които ще бъдат използвани от националните компетентни регулатори във връзка със спазването на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) във финансовите отчети за 2013 г. на дружествата, прилагащи тези стандарти.

ESMA определя тези приоритети с оглед последователното прилагане на изискванията на МСФО. Компаниите и техните одитори следва да вземат предвид при изготвянето и одитирането на финансовите отчети за 2013 г. основните въпроси, разгледани в това публично изявление.

Приоритетите в документа, свързани с прилагането на МСФО, са следните:
– Обезценка на нефинансови активи
– Оценяване и оповестяване на задължения по изплащане на доходи при прекратяване на трудови правоотношения
– Оценяване по справедлива стойност и оповестяване
– Оповестяване на значими счетоводни политики, преценки и приблизителни оценки
– Оценяване на финансови инструменти и оповестяване на свързаните рискове, в частност приложимите за финансовите институции 

При прегледа на финансовите отчети за 2013 г., ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за прилагането на посочените по-горе специфични изисквания на МСФО. При откриването на съществени несъответствия, ще бъдат предприемани съответни мерки.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, в раздел Европейски въпроси/ ЕС новини и уведомления: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ESMA_prioriteti_IFRS_2013_BG.pdf

Повече информация за публичното изявление е достъпна на интернет адрес: http://www.esma.europa.eu/news/Press-Release-ESMA-announces-financial-statements%E2%80%99-enforcement-priorities-2013?t=326&o=home

Самото публично изявление може да намерите на следния адрес: http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1634_esma_public_statement_-_european_common_enforcement_priorities_for_2013_financial_statements_1.pdf

Актуализирана заповед за условията, формата и реда за подаване от застрахователно акционерно дружество на списъка с лицата, с които има сключени договори за застрахователно агентство

На основание чл. 170, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането и чл. 16, ал. 1, т. 16 във връзка с т. 5 и т. 17 от Закона за Комисията за финансов надзор, заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор”:

1. Определя формата на заявление за първоначално вписване в регистъра на застрахователните агенти на лицата, включени в списъка по чл. 170, ал. 1 от КЗ (застрахователни агенти, с които застрахователите имат сключени договори за застрахователно агентство) и за последващи вписвания при промяна във фактите и обстоятелствата в този списък, както следва:

                1.1. Приложение № 1 – „Справка за застрахователните агенти – юридически лица”;

                1.2. Приложение № 2 – „Справка за застрахователните агенти – еднолични търговци”;

                1.3. Приложение № 3 – „Справка за застрахователни агенти – физически лица”.

2. Определя съдържанието на Приложение № 4 към заповедта – „Номенклатура на застрахователите”.

3. Определя съдъжанието на Приложение № 5 към заповедта – „Видове застраховки”.

4. Нарежда информацията по т. 1 от настоящата заповед да се представя в отделни текстови файлове, които да се именуват, както следва:

хх_st_yyyymmdd – за сключени нови договори за застрахователно агентство със застрахователни агенти;

хх_stA_yyyymmdd – за промяна на факти и обстоятелства по отношение на действащи и вече отразени в регистъра на застрахователните агенти договори за застрахователно агентство, сключени със застрахователни агенти, където:

„xx” е кодът на застрахователя, съгласно Приложение № 4 към настоящата заповед;

„s” е типът застрахователен агент (1 – за юридически лица; 2 – за еднолични търговци и 3 – за физически лица);

„t” е типът на таблицата (1 – данни за застрахователния агент и договора за застрахователно агентство; 2 – данни за типовете застраховки, които застрахователният агент има право да сключва съгласно договора за застрахователно агентство и 3 – за данни за другите застрахователи, за които застрахователният агент посредничи при условията на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1 от КЗ, като в случай че няма такива застрахователи, в полето за код на другия застраховател задължително се записва „не”.

„yyyy” е годината, за която се отнасят данните;

„mm” е месецът, за който се отнасят данните;

„dd” е денят, към който се отнасят данните.

Разделителят между полетата във файловете е точка и запетая „;”. В полетата за адрес не трябва да се използва този символ.

Във файловете със застраховките, които застрахователният агент има право да сключва съгласно Приложение № 5 към заповедта, а именно файлове хх_s2_yyyymmdd и хх_s2А_yyyymmdd, всяка застраховка се подава на отделен ред, като останалите данни се повтарят.

В името на файловете за корекция „хх_stА_yyyymmdd” буква „А” задължително се изписва на латиница.

5. Нарежда форматът, по който следва да се изпраща информацията, включена в Приложенията по т. 1 от настоящата заповед, да бъде поместен на официалната електронна страница на КФН (www.fsc.bg), раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Административни документи”, дял „Форми и образци”.

6. Нарежда файловете по Приложенията по т. 1 от заповедта да се изпращат по електронен път на адрес: delovodstvo@fsc.bg в Комисията за финансов надзор (КФН), като или писмото или самите файл/файлове са подписани с универсален електронен подпис на представляващия или на упълномощено от него лице. В хипотезата на изпращане от пълномощник следва да се прилага заверено копие на съответното пълномощно. В subject на писмото да се вписва „Застрахователни агенти”.

7. Нарежда към Приложенията по т. 1 от заповедта да се прилагат съответно:

7.1. Заверено копие на застрахователната полица за сключената на основание чл. 167, ал. 2 от КЗ задължителна застраховка „Професионална отговорност”, валидна за цялата територия на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, за всеки застрахователен агент, или

7.2. Декларация по чл. 167, ал. 4 от КЗ, за всеки застрахователен агент.

8. Нарежда за предоставените Приложения по т. 1 от заповедта да се дава входящ номер на КФН, който се получава по електронен път на адреса, от който е подадена информацията.

9. Нарежда при грешки в подадените файлове и за необходимостта от извършване на корекции в тях, застрахователят да се уведомява. Коригираните от застрахователя файлове се изпращат обратно в КФН по реда, посочен в т. 6 от заповедта, до три работни дни, считано от тяхното връщане за корекции.

10. Със заповедта се отменя Заповед № 132 от 04.07.2006 г. на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, както и последващите заповеди за нейното изменение и допълнение – Заповед № 217 от 25.10.2006 г., Заповед № 194 от 08.06.2007 г., Заповед № 83 от 07.04.2008 г., Заповед № 240 от 28.11.2008 г. и Заповед № 103 от 11.06.2009 г.

Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2013 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2013 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2013 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 51 515 лица, от които 43 037 лица в универсалните фондове и 8 478 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2013 г. съставляват 44,93 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 75,06 на сто в професионалните.

Информация за служебно разпределените лица през 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2013 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 878 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 53 550 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 123 596 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през цялата 2013 г. са общо 194 288. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 415 350 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2013 г. и за цялата 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 януари 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 441. За месец януари 3 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се, е 4.

Към  31 януари 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1730. През месец януари 21 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 7 са отказалите се.

През месец януари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

Към 31 декември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, е 26.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН от 19 февруари 2014 г.

На свое заседание от 19 февруари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Прие отчет за дейността на Управление „Осигурителен надзор” за периода 01.10.2013 г.  – 31.12.2013 г.

2. Да уведоми Полския финансов надзорен орган като предостави необходимите документи за намерението на ИП „Интеркапитал Маркетс” АД, да създаде клон на територията на Полша.

Утвърдени са легитимационни документи на осигурителни посредници

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, утвърди с решение образци на документи, с които се легитимират лицата, упражняващи дейност по осигурително посредничество. Пълният текст на Решение № 152 може да намерите в рубриката „Административни документи” / „Решения” / „2014” – http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/152_1.pdf , а утвърдените с него образци – в рубриката „Административни документи” / „Форми и образци” / „Осигурителен надзор” / „2014” – http://www.fsc.bg/2014-bg-933.

КФН прие проекти за изменение и допълнение на Наредба № 46 и Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите

На свое заседание от 12 февруари 2014г., Комисията за финансов надзор прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Предложените промени в Наредба № 46 целят отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на наредбата, като по този начин се постигне оптимизиране на дейността на Фонда с оглед осъществяване на задълженията му съгласно чл. 77а, ал. 2 от ЗППЦК да осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при условията и по реда ЗППЦК чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Предложените промени в Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите целят синхронизиране на Правилника с действащата нормативна уредба, както и прецизиране на съществуващи разпоредби на наредбата с оглед установени практически проблеми.

Проектите на проектите са публикувани в рубрика „Обществени консултации” – http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128.